Autentificare

Statistici

Cine este online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
"Cultura prin traditii" Imprimare
duminică, 19 iulie 2015
        În peri­oada 1 iulie-10 decem­brie 2015, Cen­trul Eudi­vers imple­men­tează pro­iec­tul mai sus menţio­nat, cu spri­ji­nul finan­ciar al Con­si­li­u­lui Judeţean Tul­cea.
        Sco­pul pro­iec­tu­lui îl con­sti­tuie  impli­ca­rea unui număr de 20 detineri din Tul­cea în valo­ri­fi­ca­rea patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral al judeţului .
Obiec­tive specifice:
O.S.1  -  dobân­di­rea de com­pe­tenţe în vede­rea rea­li­ză­rii de ii şi mici obiecte deco­ra­tive cu spe­ci­fic dobro­gean,  de către 20 de tineri din muni­ci­piul Tulcea 

O.S. 2 - pro­mo­va­rea tra­di­ţi­i­lor tul­cene prin pre­zen­ta­rea unui număr de minim 10 ii şi 30 de obiecte deco­ra­tive , rea­li­zate de 20 de tineri prin meş­teşu­gul cusu­tu­lui, în cadrul unui eve­ni­ment public  de amploare– Gala Volun­ta­ru­lui Tulcean.

 
Festivalul Saptamana Filmului Interetnic a ajuns la editia a X-a ! Imprimare
duminică, 19 iulie 2015

        Ediția a X-a  a Fes­ti­va­lu­lui „Săp­tămâna Fil­mu­lui Inte­re­t­nic” se deru­lează  în peri­oada 20–26 iulie 2015 în muni­ci­piul Tul­cea . Anul acesta  fes­ti­va­lul a dobân­dit un nou ele­ment dis­tinc­tiv în afara lui Divi-pelicanul  — este vorba de deviza “Un fes­ti­val făcut de tul­ceni pen­tru tul­ceni” , care va fi pos­tată pe toate mate­ri­a­lele rea­li­zate în cadrul pro­iec­tu­lui și  ilus­trează impli­ca­rea tutu­ror acto­ri­lor soci­ali  în rea­li­za­rea unui eve­ni­ment de pro­mo­vare a  mozai­cu­lui etnic nord-dobrogean 
Citeste mai departe...
 
EUdiversii si SNV 2015 Imprimare
marţi, 19 mai 2015
          Asociația Centrul European pentru Diversitate, Organizația CELISEA, Fundația Județeană pentru Tineret Tulcea, Asociația EURESPECT-filiala Jurilovca, Consiliul Județean al Elevilor Tulcea, Asociația EURO Tulcea, Asociația Drumuri Dobrogene, Cercetașii României- Centrul Local Lotus au înscris în agenda națională a Săptămânii Naționale a Voluntariatului activități care au evidențiat solidaritatea umană, dorința de implicare în viața comunității și colaborarea public-privat.

          Evenimentul cel mai vizibil a avut loc vineri, 15 mai 2015, în Piața Civică din  municipiul Tulcea. Datorită bunelor auspicii care guvernează comunitatea tulceană, organizatorii Festivalului Păstoritului au asigurat sonorizarea pentru un flash-mob care a reunit 60 de participanți, proveniți de la Centrul EUdivers,  cercetașii tulceni, CELISEA și CJE Tulcea. După dansul stradal voluntarii au făcut jocuri de echipă iar voluntari ai Asociației Euro Tulcea au implicat copiii prezenți în realizarea de cocori din hârtie folosind metoda origami.
          Sâmbătă, 16 mai 2015, Liceul Teoretic "Grigore Moisil" a fost gazda unei acțiuni comune școală-ong, care a valorificat metoda debate. O echipă formată din 3 cadre didactice și o echipă de 3 voluntari liceeni au ilustrat metoda în prezența voluntarilor  de la Centrul EUdivers, Euro Tulcea și CELISEA.
          Tot în cursul zilei de sâmbătă, voluntarii CELISEA au realizat supraveghere în secțiile ICEM Tulcea , devenit un reper important pentru tulceni în cadrul Nopții Muzeelor.
          Duminică, 17 mai 2015, un grup de 20 de copii de la Centrul de Servicii Sociale "Sf. Maria" a fost invitat la sediul Fundației Județene pentru Tineret , unde au fost implicați într-o sesiune de jocuri organizate de cercetașii tulceni și voluntarii CELISEA.
          Prima ediție tulceană a Săptămânii Naționale a Voluntariatului a fost organizată în anul 2010 de Asociația Centrul European pentru Diversitate. În timp , datorită apariției unui număr mare de organizații non-guvernamentale în județul Tulcea, a crescut și interesul pentru promovarea voluntariatului și pentru recunoașterea publică a acestei metode de educație non-formală. Un alt fapt îmbucurător este și numărul tot mai mare de organizații care organizează acțiuni publice în parteneriat , vizibile la nivel național.


Citeste mai departe...
 
GALA VOLUNTARIATULUI TULCEAN - EDITIA 2014 Imprimare
marţi, 09 decembrie 2014
Vineri, 5 decem­brie 2014, muni­ci­piul Tul­cea a acor­dat recu­noa­ş­te­rea publică cuve­nită volun­ta­ri­a­tu­lui şi voluntarilor.
După 3 edi­ţii con­se­cu­tive în care Cen­trul EUdi­vers şi-a asu­mat rolul de orga­ni­za­tor al Galei (sin­gur sau în par­te­ne­riat cu Dire­cţia Judeţeană de Sport şi Tine­ret Tul­cea, Pala­tul Copi­i­lor şi Con­si­liul Judeţean al Ele­vi­lor), şta­feta a fost pre­dată la edi­ţia 2014 Orga­ni­za­ţiei CELISEA.
Eve­ni­men­tul din acest an s-a desfă­şu­rat la Tea­trul Jean Bart din muni­ci­piul Tul­cea , în pre­zenţa unui public mai nume­ros ca nici­o­dată. Gala a fost pre­ce­dată de un spec­ta­col de tea­tru forum iar pro­gra­mul a inclus momente artis­tice în inter­pre­ta­rea Gru­pu­ri­lor Young şi Mini Young şi a artis­tu­lui în tea­tru de umbre Leon Magdan.
5 din­tre cole­gele noas­tre– Andreea Mădă­lina Onică, Andreea Mădă­lina Popazu, Bianca Mădă­lina Sto­ian, Mara Luci­ana Floare şi Miruna Iancu , decla­rate volun­ta­rele anu­lui 2014, au pri­mit diplome de la orga­ni­za­tori şi cado­uri de la Dire­cţia Judeţeană de Sport şi Tine­ret Tulcea.
Gala a ofe­rit orga­ni­za­ţi­i­lor tul­cene oca­zia să îşi pre­zinte în pre­zen­tări Power Point ima­gini de la pro­iec­tele imple­men­tate în cur­sul anu­lui 2014, şi să dis­tri­buie mate­ri­ale rea­li­zate în cadrul pro­iec­te­lor (broşuri, pli­ante, albume).
 
In cautarea timpului...trecut. Reloaded Imprimare
sâmbătă, 29 noiembrie 2014

Dumi­nică, 30 noiem­brie 2014, Casa Tine­re­tu­lui (cunos­cută mai ales după titu­la­tura sa neo­fi­ci­ală de Casa Olteanu) a fost gazda unui spec­ta­col de tea­tru labi­rint. Bine­în­țe­les, pus în scenă de Aso­ci­a­ția Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­tate.
Con­struc­to­rii labi­rin­tu­lui au fost cei 25 de lice­eni care for­mează în pre­zent echipa de volun­tari ai Cen­tru­lui iar de pres­ta­ția lor artis­tică s-au bucu­rat 62 de per­soane — cadre didac­tice, pri­e­teni și rude ale pro­ta­go­niș­ti­lor.
Spec­ta­co­lul , inti­tu­lat „În cău­ta­rea tim­pu­lui …tre­cut”, a fost o replică a spec­ta­co­lu­lui omo­nim , des­fă­șu­rat în anul 2011 în cadrul unui pro­iect al Cen­tru­lui EUdi­vers care s-a bucu­rat de spri­ji­nul finan­ciar al Pro­gra­mu­lui Tine­ret în Acțiune.
Tea­trul labi­rint a fost creat de Enri­que Var­gas în anii 70 și este extrem de soli­ci­tant pen­tru cei care îl pun în scenă.
Numit și tea­tru sen­zo­rial, această metodă de edu­ca­ție non –for­mală pre­su­pune ca mesa­jul con­struc­to­ri­lor să fie trans­mis călă­to­ri­lor prin labi­rint cu aju­to­rul sim­țu­ri­lor , mai puțin sim­țul văzu­lui.
Metoda a fost pre­lu­ată de Cen­trul EUdi­vers de la Labo­ra­to­rul de Edu­ca­ție –Non­for­mală orga­ni­zat în anul 2010 la Gura Por­tiței iar de atunci și până în pre­zent au fost imple­men­tate 4 spec­ta­cole de tea­tru labi­rint– 2 la Tul­cea și 2 la Sulina.
EUdi­ver­șii au por­nit de la mate­ri­a­lele adu­nate de Lidia Vișan în anul 2010 și care au stat la baza bro­șu­rii „Tul­cea de ieri și de azi”.
Por­nind de la datele con­crete des­pre per­so­naje și clă­diri din Tul­cea, lice­e­nii au ima­gi­nat în jurul lor un sce­na­riu ori­gi­nal des­pre o călă­to­rie în ora­șul cos­mo­po­lit de la poarta Del­tei.
Urcați pe cora­bia tim­pu­lui de un ini­ția­tor mis­te­rios, călă­to­rii au intrat în joc și s-au lăsat duși în por­tul Tul­cea, unde au fost cazați la Hote­lul Regal de pe strada Carol. Pen­tru că era zi de săr­bă­toare, au mers în gră­dina publică să asculte fan­fara și au luat o birjă până pe Col­ni­cul Hora, ca să vadă fami­lia regală venită să inau­gu­reze monu­men­tul.
Dru­mul a fost par­curs rapid, cu aju­to­rul unui bir­jar lim­but , care cunoș­tea pe toată lumea în maha­laua tur­cească și lipo­ve­nească iar la sfâr­și­tul dru­mu­lui, în ura­lele unui corp de armată, au asis­tat la dis­cur­sul pri­ma­ru­lui Nico­lae Comi­șan.
Dru­mul spre hotel a tre­cut prin maha­laua bul­gă­rească și s-a înche­iat cu o plim­bare prin cen­trul comer­cial de la coloa­nele tur­cești. Toate aces­tea s-au petre­cut în sala de spec­ta­cole a Casei Tine­re­tu­lui , având drept recu­zită doar câteva lumâ­nări, un lap­top, 5 eșarfe cu care au fost legați la ochi călă­to­rii și, cel mai impor­tant ingre­dient– talen­tul tine­ri­lor.
Dato­rită com­ple­xi­tă­ții sale, orga­ni­za­rea a fost o ade­vă­rată probă pen­tru cei mai tineri volun­tari ai Cen­tru­lui EU divers , căreia i-au făcut față cu brio.

 
<< Start < Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte > Sfarsit >>

Image galerie foto Forum