Autentificare

Statistici

Cine este online

Avem 2 vizitatori online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
Festivalul "Saptamana Filmului Interetnic" editia a IX-a Imprimare
luni, 21 iulie 2014
 http://i.imgur.com/BxNZgQS.jpg             Asociaţia Centrul European pentru Diversitate ( Centrul EU divers ) , organizaţie non-guvernamentală cu sediul în municipiul Tulcea organizează în perioada 21-27 iulie 2014 Festivalul „Săptămâna Filmului Interetnic” ediţia a IX-a.

             Proiectul este cofinanţat de Guvernul României prin Departamentul pentru Relaţii Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Parteneri ai proiectului sunt : Instituţia Prefectului-judeţul Tulcea, Primăria municipiului Tulcea, Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România-filiala Tulcea, Uniunea Ucrainenilor din România-filiala Tulcea, Comunitatea Italiană din Tulcea, Forumul Democrat al Germanilor din Tulcea, Comunitatea Elenă din Tulcea, Uniunea Democrată Turcă din România-filiala Tulcea, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco Musulmani din România –filiala Tulcea, Partida Romilor Pro Europa- Filiala Tulcea, Comunitatea Aromână din Tulcea, Uniunea Armenilor din România-filiala Tulcea.
             Proiectul beneficiază, de asemenea, de sprijinul Institutului Italian de Cultură "Vito Grasso" din Bucureşti, Institutului Goethe din Bucureşti, Centrului Cultural Turc Yunus Emre Constanţa, Consulatului General al Federaţiei Ruse la Constanţa .
             Proiectul constă în alocarea a 7 seri de spectacol pentru un număr de 13 grupuri etnice importante din judeţul nostru. În cadrul spectacolului,publicul tulcean beneficiază de momente coregrafice şi lirice în interpretarea unor ansambluri aparţinând minorităţilor, urmată de o proiecţie cinematografică reprezentativă pentru comunitatea respectivă. Datorită faptului că evenimentul se desfăşoară în plin sezon turistic, în centrul civic al municipiului Tulcea, a devenit o adevărată tradiţie locală ce contribuie la promovarea imaginii judeţului în rândul turiştilor români şi străini iar spectacolele folclorice şi proiecţiile cinematografice au delectat şi educat publicul, familiarizându-l cu bogăţia culturală a etniilor dobrogene.
 
S-a dat startul la work-shop-uri !!! Imprimare
joi, 12 iunie 2014

http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/wp-content/uploads/2014/06/DSCN0476.jpg       Sâm­bătă, data ste­lară 7 iunie 2014, pen­tru că a fost sâm­bătă şi pen­tru că avem un calen­dar de pro­iect de res­pec­tat, am înce­put cu brio sezo­nul de work-shop-uri des­ti­nate gru­pu­lui ţintă al pro­iec­tu­lui „Des­co­peră Tul­cea prin TINEri”.

      Gru­pul ţintă din Tul­cea, s-a pre­zen­tat în număr record– 30 de per­soa­ne­e­e­eee!! De fapt ar fi tre­buit să fie vreo 40 dar unii au avut medi­ta­ţii şi nu s-au pre­zen­tat la locul faptei.

      Dato­rită redi­men­sio­nă­rii demo­gra­fice, am tre­cut la pla­nul 2 şi am făcut sesiu­nea de cunoa­ş­tere prin afara Casei Olteanu. Lejer , cu un joc în 4 echipe. Tine­rii şi proas­peţii noş­tri colegi au făcut o hartă a imo­bi­lu­lui, mar­când intră­rile, au avut de numă­rat toate feres­trele de la nive­lul 2 ( păre­rile sunt împă­rţite întru­cât unii au găsit 42, alţii 50 iar cei mai gene­roşi 100 , după ce au numă­rat fie­care ochi de geam ), au aflat numele cole­gi­lor de echipă şi zodia lor şi s-au pozat cu un cetă­ţean nevi­no­vat iden­ti­fi­cat în zonă .

Citeste mai departe...
 
Sezon plin la prezentri Imprimare
joi, 12 iunie 2014

       http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/wp-content/uploads/2014/06/DSCN9810.jpg Luna mai a fost extrem de încăr­cată pen­tru Eudi­ve­rşi ! În afară de acti­vi­tă­ţile afe­rente Săp­tămâ­nii Naţio­nale a Volun­ta­ri­a­tu­lui edi­ţia 2014 şi a pre­gă­ti­rii broşu­rii „Tul­cea,esenţa diver­si­tă­ţii”, am desfă­şu­rat o amplă cam­pa­nie de pro­mo­vare a pro­iec­tu­lui „Des­co­peră Tul­cea prin TINeri”, care a căpă­tat dimen­siuni mai mari decât cele vizate anterior.

       Con­cret, dato­rită des­chi­de­rii de care a dat dovadă con­du­ce­rea uni­tă­ţi­lor de învă­ţământ coop­tate ca şi par­te­nere , pre­cum şi impli­că­rii volun­ta­ri­lor juni­ori, au fost bifate 7 eve­ni­mente de pre­zen­tare : 3 eve­ni­mente la Liceul Teo­re­tic „Gri­gore Moi­sil”, o pre­zen­tare la Cole­giul Teh­nic „Henri Coandă”, o pre­zen­tare la Liceul de Artă „George Geor­gescu” din muni­ci­piul Tul­cea, o pre­zen­tare la Liceul „Jean Bart” din Sulina şi o pre­zen­tare la Şcoala Gim­na­zi­ală Casimcea.

Citeste mai departe...
 
Tulcea-esenta diversitatii Imprimare
joi, 12 iunie 2014

http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/wp-content/uploads/2014/06/Coperta-1-Ghid.jpg      Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­tate ( Cen­trul EU divers ) are deo­se­bita onoare să anu­nţe lan­sa­rea ofi­ci­ală a broşu­rii bilingve „Tul­cea — esenţa diver­si­tă­ţii”, rea­li­zată cu spri­ji­nul finan­ciar al Pri­mă­riei muni­ci­pi­u­lui Tulcea.

     Tipă­rit în con­di­ţii gra­fice deo­se­bite, într-un număr de 1000 de exem­plare, mate­ri­a­lul docu­men­tar reu­neşte în pagi­nile sale infor­ma­ţii des­pre gru­puri etnice locale şi edi­fi­cii cu impor­tanţă cul­tu­rală sau isto­rică din muni­ci­piul Tulcea.

     Por­nind de la infor­ma­ţi­ile reu­nite în „Ghi­dul diver­si­tă­ţii etnice a muni­ci­pi­u­lui Tul­cea”, ini­ţiat de Andrei Luchici şi Vero­nica Iva­nov, şi în broşura „Tul­cea de ieri şi de azi”, rea­li­zată în anul 2010 de Lidia Vişan, echipa de pro­iect a sin­te­ti­zat o can­ti­tate mare de infor­ma­ţii din dorinţa de a oferi o ima­gine suc­cintă a ora­şu­lui nos­tru atât locu­i­to­ri­lor, cât şi turiştilor.

Citeste mai departe...
 
COMUNICAT DE PRESA Imprimare
joi, 12 iunie 2014

  http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/wp-content/uploads/2014/06/DSCN9997.jpg    Săp­tămâna Naţio­nală a Volun­ta­ri­a­tu­lui (SNV) edi­ţia a trei­spre­ze­cea a debu­tat luni, 12 mai 2014, sub coor­do­na­rea naţio­nală a Pro Vobis – Cen­trul Naţio­nal de Resurse pen­tru Volun­ta­riat. Peste 360 de acti­vi­tăţi cu, pen­tru şi des­pre volun­tari vor fi orga­ni­zate timp de 7 zile în 105 loca­li­tăţi din 38 de judeţe şi capi­tală, de către 135 de par­te­neri locali – ONGuri, insti­tu­ţii de învă­ţământ, auto­ri­tăţi publice şi gru­puri informale

     La nive­lul muni­ci­pi­u­lui Tul­cea , calen­da­rul eve­ni­men­te­lor a fost con­sti­tuit din acti­vi­tăţi ini­ţi­ate şi imple­men­tate într-un par­te­ne­riat local ce include : Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­tate (Cen­trul EUdi­vers), Con­si­liul Judeţean al Ele­vi­lor Tul­cea, Orga­ni­za­ţia CELISEA, Cen­trul de Pre­ve­nire, Eva­lu­are si Con­si­li­ere Anti­drog Tul­cea, Pala­tul Copi­i­lor Tul­cea ‚Fundaţia Tineri pen­tru Tineri, Orga­ni­za­ţia Naţio­nală Cer­ce­ta­şii Româ­niei – Cen­trul Local Lotus,EUROFAN, Dire­cţia Judeţeană pen­tru Sport şi Tine­ret Tul­cea.

Citeste mai departe...
 
<< Start < Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte > Sfarsit >>

Image galerie foto Forum