Autentificare

Statistici

Cine este online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
Povestea printului Kasim Imprimare
sâmbătă, 21 iunie 2014

Dupa cum va poves­team, cole­gii nos­tril mai mici din Casi­m­cea au ales ca si moda­li­tate de mani­fes­tare artis­tica dan­sul, punând în scenă de o manieră core­gra­fică, inter­ca­lată cu frag­mente poves­tite, legenda prinţu­lui Kasim, cel ce a dat numele satu­lui şi comunei.

După ce s-au docu­men­tat teme­i­nic la bibli­o­teca şco­lii , cei mici au com­ple­tat sâm­bu­rele de ade­văr cu câteva felii de ima­gi­na­ţie. Prinţul turc Kasim, ce şi-a găsit sfârşi­tul îne­cat într-un râu­şor înve­ci­nat , a avut parte de o poveste mult mai fru­moasă, plăs­mu­ită de ima­gi­na­ţia copi­i­lor– atras de o fru­moasă româncă pe nume Maria, tră­ieşte o fru­moasă poveste de dra­goste între­ruptă bru­tal de părinţii fetei, care nu doresc să îşi dea fiica iubită drept soţie unui străin. Tine­rii aleg să îşi pună capăt zilelor,aruncându-se în râu. Moar­tea lor îi uneşte în durere pe săteni şi pe osta­şii prinţu­lui, care îna­lţă împre­ună un loc de pome­nire pen­tru cei doi îndrăgostiţi .

Pre­miera spec­ta­co­lu­lui a avut loc cu oca­zia sfârşi­tu­lui de an şco­lar iar cei mici au decis să biseze şi de ziua comu­nei , în luna august .

942665 541727292540619 674194104 n 300x223 Povestea printului Kasim

 
AND WORKING AND WORKING Imprimare
duminică, 15 iunie 2014

Luna iunie a con­ti­nuat cu alte 3 sesiuni de for­mare, orga­ni­zate la Casi­m­cea şi la Sulina. Trupa de şoc for­mată din Cor­nel şi Iuli­ana s-a depla­sata în mij­lo­cul gru­pu­ri­lor ţintă recru­tate de la Şcoala Gim­na­zi­ală Casi­m­cea şi Liceul „Jean Bart” Sulina, pen­tru a susţine workshop-uri în comu­ni­care şi team­bu­il­ding, mana­ge­ment de pro­iect, tea­tru. Oferta a fost com­ple­tată cu pre­zen­tări în Power Point şi pro­iec­ta­rea fil­mu­leţe­lor rea­li­zate în cadrul pro­iec­te­lor ante­ri­oare finanţate de Pro­gra­mul Tine­ret în Acţiune , ce au valo­ri­fi­cat metode de edu­ca­ţie non-formală artistice.

La fina­lul sesiu­nii suli­ne­nii au selec­tat metoda tea­tru­lui labi­rint iar tine­rii din Sulina au ales dan­sul popu­lar şi poves­tea prinţu­lui Kasim , ca şi punct de por­nire pen­tru vii­toa­rele spec­ta­cole. Reve­nim în curând cu date de la faţa locului icon wink AND WORKING AND WORKING

 

 
Festivalul "Saptamana Filmului Interetnic" editia a IX-a Imprimare
luni, 21 iulie 2014
 http://i.imgur.com/BxNZgQS.jpg             Asociaţia Centrul European pentru Diversitate ( Centrul EU divers ) , organizaţie non-guvernamentală cu sediul în municipiul Tulcea organizează în perioada 21-27 iulie 2014 Festivalul „Săptămâna Filmului Interetnic” ediţia a IX-a.

             Proiectul este cofinanţat de Guvernul României prin Departamentul pentru Relaţii Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Parteneri ai proiectului sunt : Instituţia Prefectului-judeţul Tulcea, Primăria municipiului Tulcea, Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România-filiala Tulcea, Uniunea Ucrainenilor din România-filiala Tulcea, Comunitatea Italiană din Tulcea, Forumul Democrat al Germanilor din Tulcea, Comunitatea Elenă din Tulcea, Uniunea Democrată Turcă din România-filiala Tulcea, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco Musulmani din România –filiala Tulcea, Partida Romilor Pro Europa- Filiala Tulcea, Comunitatea Aromână din Tulcea, Uniunea Armenilor din România-filiala Tulcea.
             Proiectul beneficiază, de asemenea, de sprijinul Institutului Italian de Cultură "Vito Grasso" din Bucureşti, Institutului Goethe din Bucureşti, Centrului Cultural Turc Yunus Emre Constanţa, Consulatului General al Federaţiei Ruse la Constanţa .
             Proiectul constă în alocarea a 7 seri de spectacol pentru un număr de 13 grupuri etnice importante din judeţul nostru. În cadrul spectacolului,publicul tulcean beneficiază de momente coregrafice şi lirice în interpretarea unor ansambluri aparţinând minorităţilor, urmată de o proiecţie cinematografică reprezentativă pentru comunitatea respectivă. Datorită faptului că evenimentul se desfăşoară în plin sezon turistic, în centrul civic al municipiului Tulcea, a devenit o adevărată tradiţie locală ce contribuie la promovarea imaginii judeţului în rândul turiştilor români şi străini iar spectacolele folclorice şi proiecţiile cinematografice au delectat şi educat publicul, familiarizându-l cu bogăţia culturală a etniilor dobrogene.
 
S-a dat startul la work-shop-uri !!! Imprimare
joi, 12 iunie 2014

http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/wp-content/uploads/2014/06/DSCN0476.jpg       Sâm­bătă, data ste­lară 7 iunie 2014, pen­tru că a fost sâm­bătă şi pen­tru că avem un calen­dar de pro­iect de res­pec­tat, am înce­put cu brio sezo­nul de work-shop-uri des­ti­nate gru­pu­lui ţintă al pro­iec­tu­lui „Des­co­peră Tul­cea prin TINEri”.

      Gru­pul ţintă din Tul­cea, s-a pre­zen­tat în număr record– 30 de per­soa­ne­e­e­eee!! De fapt ar fi tre­buit să fie vreo 40 dar unii au avut medi­ta­ţii şi nu s-au pre­zen­tat la locul faptei.

      Dato­rită redi­men­sio­nă­rii demo­gra­fice, am tre­cut la pla­nul 2 şi am făcut sesiu­nea de cunoa­ş­tere prin afara Casei Olteanu. Lejer , cu un joc în 4 echipe. Tine­rii şi proas­peţii noş­tri colegi au făcut o hartă a imo­bi­lu­lui, mar­când intră­rile, au avut de numă­rat toate feres­trele de la nive­lul 2 ( păre­rile sunt împă­rţite întru­cât unii au găsit 42, alţii 50 iar cei mai gene­roşi 100 , după ce au numă­rat fie­care ochi de geam ), au aflat numele cole­gi­lor de echipă şi zodia lor şi s-au pozat cu un cetă­ţean nevi­no­vat iden­ti­fi­cat în zonă .

Citeste mai departe...
 
Sezon plin la prezentri Imprimare
joi, 12 iunie 2014

       http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/wp-content/uploads/2014/06/DSCN9810.jpg Luna mai a fost extrem de încăr­cată pen­tru Eudi­ve­rşi ! În afară de acti­vi­tă­ţile afe­rente Săp­tămâ­nii Naţio­nale a Volun­ta­ri­a­tu­lui edi­ţia 2014 şi a pre­gă­ti­rii broşu­rii „Tul­cea,esenţa diver­si­tă­ţii”, am desfă­şu­rat o amplă cam­pa­nie de pro­mo­vare a pro­iec­tu­lui „Des­co­peră Tul­cea prin TINeri”, care a căpă­tat dimen­siuni mai mari decât cele vizate anterior.

       Con­cret, dato­rită des­chi­de­rii de care a dat dovadă con­du­ce­rea uni­tă­ţi­lor de învă­ţământ coop­tate ca şi par­te­nere , pre­cum şi impli­că­rii volun­ta­ri­lor juni­ori, au fost bifate 7 eve­ni­mente de pre­zen­tare : 3 eve­ni­mente la Liceul Teo­re­tic „Gri­gore Moi­sil”, o pre­zen­tare la Cole­giul Teh­nic „Henri Coandă”, o pre­zen­tare la Liceul de Artă „George Geor­gescu” din muni­ci­piul Tul­cea, o pre­zen­tare la Liceul „Jean Bart” din Sulina şi o pre­zen­tare la Şcoala Gim­na­zi­ală Casimcea.

Citeste mai departe...
 
<< Start < Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte > Sfarsit >>

Image galerie foto Forum