Autentificare

Statistici

Cine este online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
GALA VOLUNTARULUI TULCEAN Imprimare
marşi, 03 decembrie 2013
http://i.imgur.com/zmphVEY.jpg

Asociaţia Centrul European pentru Diversitate

CONSILIUL  JUDEŢEAN AL ELEVILOR TULCEA

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea

PALATUL COPIILOR TULCEA

Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Tulcea

Organizaţia CELISEA

Asociaţia de Femei EUROFAN

Biblioteca Judeţeană "Panait Cerna" Tulcea

Fundaţia TINERI PENTRU TINERI

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog  Tulcea

 

Centrul de Informare şi Educare în Managementul Deşeurilor Tulcea

Fundaţia SFÂNTA ANA

Asociaţia Raza Soarelui-Sunlight

Crucea Roşie Română-filiala Tulcea

Partida Romilor PRO EUROPA  filiala Tulcea

Asociaţia „S.P.E.C.I.A.L. KIDS” Tulcea

Societatea  Ştiinţifică ORION

Cercetaşii României-Centrul Local Lotus

Asociaţia Umanitară NOROC

Asociaţia „Mâini Întinse”

 

 

http://i.imgur.com/elcY5eV.jpgAu deosebita onoare să vă invite  la

GALA VOLUNTARULUI TULCEAN

EDIŢIA A III-A

 

     Evenimentul va avea loc joi, 5 decembrie 2013, începând cu ora 17.00 , în sala de spectacole a Palatului Copiilor din municipiul Tulcea.

     Gala  are rolul de a aduce voluntarii, proiectele de voluntariat, organizaţiile şi instituţiile care beneficiază de sprijinul voluntarilor în atenţia factorilor de decizie, publicului şi a mass-mediei locale , pentru a oferi o binemeritată recunoaştere publică oamenilor care îşi dăruiesc constant din timpul, energia şi abilităţile lor pentru a-i ajuta pe cei aflaţi în nevoie, pentru a proteja mediul sau pentru a-şi dezvolta comunitatea.

     Întrucât în anul 1985 Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat ziua de 5 decembrie Ziua Internaţională a Voluntarilor, începând cu anul 2011, organizaţiile şi instituţiile tulcene a căror activitate implică voluntariatul organizează pe data de 5 decembrie Gala Voluntariatului Tulcean.

 

VĂ AŞTEPTĂM ALĂTURI DE NOI !

 

 

Persoană de contact eveniment

Ana Lazăr
coordonator de voluntari
Asociaţia Centrul European pentru Diversitate

Centrul EUdivers
e-mail :
office@eudivers.ro

 

 


 
Tineri pro comunitate - final (fericit) de proiect Imprimare
miercuri, 30 octombrie 2013
   http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/wp-content/uploads/2013/10/image006.jpg   Sâm­bătă, 26 octom­brie 2013,începând cu ora 10.00,  Casa Avra­mide din muni­ci­piul Tul­cea, a fost gazda pri­mi­toare a  con­fe­rinţei de presă orga­ni­zată pen­tru a marca fina­lul pro­iec­tu­lui „Tineri pro comu­ni­tate”, eve­ni­ment susţi­nut de cole­gii noş­tri Cor­nel Dit­cov, Mara Floare, Oana Stan şi Elena Andriol.
    Pro­iec­tul a bene­fi­ciat de  spri­ji­nul finan­ciar al Comu­ni­tă­ţii Euro­pene prin Pro­gra­mul Tine­ret în Acţiune , Acţiu­nea 1.2– Ini­ţi­a­tive ale Tine­ri­lor iar acti­vi­tă­ţile sale  , desfă­şu­rate în peri­oada 1 mai – 31 octom­brie 2013,  au reu­şit să  angre­neze  un număr de 37 de lice­eni din muni­ci­piul Tul­cea şi ora­şul Sulina , care au par­ti­ci­pat la module de for­mare şi acti­vi­tăţi publice menite să le dezvolte com­pe­tenţe şi apti­tu­dini şi să sti­mu­leze impli­ca­rea lor activă în viaţa comu­ni­tă­ţii.
    Potri­vit calen­da­ru­lui pro­iec­tu­lui, în lunile iunie şi sep­tem­brie tine­rii care for­mează echipa de pro­iect şi gru­pul ţintă s-au reu­nit în Sulina şi muni­ci­piul Tul­cea pen­tru deru­la­rea de acti­vi­tăţi comune, care au inclus sesiuni de instru­ire în mana­ge­ment de pro­iect, comu­ni­care, ani­ma­ţie edu­ca­tivă  şi au ofe­rit cole­gi­lor de la Sulina oca­zia să se fami­li­a­ri­zeze cu metoda par­ti­ci­pa­tivă „cafe­neaua publică”.
    În cadrul întâl­ni­ri­lor a fost dată o  formă finală unei stra­te­gii de lucru pe ter­men lung care vizează tine­rii din Sulina şi Tul­cea , ce va fi îna­in­tată fac­to­ri­lor de deci­zie locali din cele două oraşe şi va fi pos­tată pe site-ul Cen­tru­lui EUdi­vers.
    Potri­vit agen­dei asu­mate de cele două gru­puri de tineri, în luna august au fost orga­ni­zate  4 eve­ni­mente publice  în ora­şele Sulina şi Tul­cea : două dez­ba­teri publice ‚demon­stra­ţia  de tea­tru labi­rint „Serată la Avra­mide” găz­du­ită de Casa Avra­mide din mun­ci­piul Tul­cea  şi o expo­zi­ţie foto orga­ni­zată pe faleza din Sulina în cadrul căreia au  fost pre­zen­tate ima­gini tre­cute şi pre­zente ale celor mai impor­tante clă­diri din oraş  .
Citeste mai departe...
 
Tulcea - Day 2 Imprimare
joi, 12 septembrie 2013

       http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/wp-content/uploads/2013/09/DSCN9737.jpg Ziua a doua a înce­put cu cio­co­lată caldă /ness/3 în 1, ca să avem ener­gie pen­tru ce urma să se întâm­ple– un joc de echipă gen vână­toare de comori, cu vreo 4 sar­cini trăsnite.

      4 a fost şi numă­rul echi­pe­lor care au intrat în joc  şi s-au căl­cat pe bom­be­uri în zona Casei Olteanu. Sar­ci­nile ne-au ofe­rit pri­le­jul să aflăm hra­mul bise­ri­cii din Oră­şe­lul Copi­lu­lui (noroc cu dom­nul de la lumâ­nări), să aflăm pre­nu­mele doam­nei de la stan­dul cu meze­luri din piaţă, să găsim şi să ne pozăm toată echipa cu o potaie (vie)  şi, mai ales, să ne mani­fes­tăm la maxim potenţialul poe­tic.

      Pen­tru că am avut de fău­rit o poe­zea de 4 ver­suri care să includă cuvin­tele “patent” şi “ine­xo­ra­bil”. Mai întât, tră­i­ască DEX-ul de pe net (pri­e­te­nii ştiu de ce !)şi în al doi­lea rând , tră­i­ască cele 3 muze, că minu­nate cre­a­ţii ne-au ieşit ! Le cităm mai jos, fără să dăm numele auto­ri­lor (din motive obiective):

Citeste mai departe...
 
Tulcea - Day 1 Imprimare
joi, 12 septembrie 2013

      

Pen­tru că reîn­tâl­ni­rea cu cole­gii noş­tri la Sulina ne-a între­cut aştep­tă­rile, nu ne vom rezuma la comu­ni­ca­tul de presă „ofi­cial” ci vă vom împăr­tăşi pe cât posi­bil expe­rienţa celor 3 zile împreună.

      Vineri , data ste­lara 06.09.2013, gru­pul de suli­neni a debar­cat de pe nava cla­sică la Tul­cea. I-am lăsat să se bucure de masa de prânz iar apoi i-am invi­tat la pri­mul modul al întâl­ni­rii . De fapt i-am invi­tat la joc, pen­tru că Andrada ne aştepta la coti­tură cu un 2 în 1 , un ice-braker –ener­gi­zer fără denu­mire ofi­ci­ală dar care ne-a pri­cop­sit pe toţi cei din audienţă cu câte un papion de hâr­tie pe care am con­sem­nat un lucru ade­vă­rat şi două lucruri false des­pre noi ( evi­dent  nu foarte evi­dente, că nu şi-ar mai fi avut rost jocul ). După care am înce­put să ne miş­căm brow­nian prin încă­pere şi să soci­a­li­zăm. Jocul a fost câş­ti­gat de Mara, care a găsit prima 4 vic­time pe care le-a inte­ro­gat cu suc­ces dar noi ne-am făcut că plouă şi că jocul nu s-a ter­mi­nat, ca să ne mai soci­a­li­zăm puţin.

Citeste mai departe...
 
Comunicat de presa Imprimare
luni, 09 septembrie 2013
    În peri­oada 1 mai — 31 octom­brie 2013 Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­tate imple­men­tează  pro­iec­tul „Tineri pro comu­ni­tate” cu spri­ji­nul finan­ciar al Comi­siei Euro­pene prin Pro­ gra­mul Tine­ret în Acţiune.

    Acti­vi­tă­ţile pro­iec­tu­lui au angre­nat  un număr de 37 de lice­eni din muni­ci­piul Tul­cea şi ora­şul Sulina , care au par­ti­ci­pat la module de for­mare şi acti­vi­tăţi publice menite să le dezvolte com­pe­tenţe şi apti­tu­dini şi să sti­mu­leze impli­ca­rea lor activă în viaţa comunităţii.

    Potri­vit calen­da­ru­lui pro­iec­tu­lui, în peri­oada 6–8 sep­tem­brie 2013 , cei 37 de tineri din ora­şele Sulina şi Tul­cea care for­mează echipa de pro­iect şi gru­pul ţintă s-au reu­nit în muni­ci­piul Tulcea.

    Cu spri­ji­nul Fun­da­ţiei Judeţene pen­tru Tine­ret Tul­cea şi a Lice­u­lui Teo­re­tic Gri­gore Moi­sil ,  volun­ta­rii Cen­tru­lui EUdi­vers au orga­ni­zat  în cele 3 zile sesiuni de instru­ire în mana­ge­ment de pro­iect, comu­ni­care, ani­ma­ţie edu­ca­tivă  şi au ofe­rit cole­gi­lor de la Sulina oca­zia să se fami­li­a­ri­zeze cu metoda par­ti­ci­pa­tivă „cafe­neaua publică”. Agenda a inclus de ase­me­nea o sesiune de dez­ba­teri în cadrul căreia au fost iden­ti­fi­cate moda­li­tăţi de atra­gere a auto­ri­tă­ţi­lor în acti­vi­tă­ţile tine­ri­lor, idei de pro­iecte care să implice tineri din muni­ci­piu şi loca­li­tă­ţile izo­late geo­gra­fic, obs­ta­cole în cola­bo­ra­rea din­tre tineri.

    În peri­oada urmă­toare va fi rea­li­zat un mate­rial de pre­zen­tare a pro­iec­tu­lui şi  se va da o formă finală unei stra­te­gii de lucru pe ter­men lung care vizează tine­rii din Sulina şi Tul­cea , ce va fi înain­tată fac­to­ri­lor de deci­zie locali din cele două oraşe şi va fi pre­zen­tată în luna octom­brie 2013 , în cadrul con­fe­rinţei de final a proiectului .

    În luna iunie 2013 echipa de pro­iect s-a depla­sat la Sulina pen­tru o primă întâl­nire cu gru­pul ţintă , în cadrul căreia au fost pre­zen­tate metode de edu­ca­ţie non-formală şi s-a sta­bi­lit moda­li­ta­tea con­cretă de cola­bo­rare din­tre tineri. Potri­vit agen­dei asu­mate de cele două gru­puri de tineri, în luna august în ora­şele Sulina şi Tul­cea au fost orga­ni­zate o demos­tra­ţie de tea­tru labi­rint , o expo­zi­ţie foto şi două dez­ba­teri publice.

 

Citeste mai departe...
 
<< Start < Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte > Sfarsit >>

Image galerie foto Forum