Autentificare

Statistici

Cine este online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
GALA VOLUNTARIATULUI TULCEAN - EDITIA 2014 Imprimare
marţi, 09 decembrie 2014
Vineri, 5 decem­brie 2014, muni­ci­piul Tul­cea a acor­dat recu­noa­ş­te­rea publică cuve­nită volun­ta­ri­a­tu­lui şi voluntarilor.
După 3 edi­ţii con­se­cu­tive în care Cen­trul EUdi­vers şi-a asu­mat rolul de orga­ni­za­tor al Galei (sin­gur sau în par­te­ne­riat cu Dire­cţia Judeţeană de Sport şi Tine­ret Tul­cea, Pala­tul Copi­i­lor şi Con­si­liul Judeţean al Ele­vi­lor), şta­feta a fost pre­dată la edi­ţia 2014 Orga­ni­za­ţiei CELISEA.
Eve­ni­men­tul din acest an s-a desfă­şu­rat la Tea­trul Jean Bart din muni­ci­piul Tul­cea , în pre­zenţa unui public mai nume­ros ca nici­o­dată. Gala a fost pre­ce­dată de un spec­ta­col de tea­tru forum iar pro­gra­mul a inclus momente artis­tice în inter­pre­ta­rea Gru­pu­ri­lor Young şi Mini Young şi a artis­tu­lui în tea­tru de umbre Leon Magdan.
5 din­tre cole­gele noas­tre– Andreea Mădă­lina Onică, Andreea Mădă­lina Popazu, Bianca Mădă­lina Sto­ian, Mara Luci­ana Floare şi Miruna Iancu , decla­rate volun­ta­rele anu­lui 2014, au pri­mit diplome de la orga­ni­za­tori şi cado­uri de la Dire­cţia Judeţeană de Sport şi Tine­ret Tulcea.
Gala a ofe­rit orga­ni­za­ţi­i­lor tul­cene oca­zia să îşi pre­zinte în pre­zen­tări Power Point ima­gini de la pro­iec­tele imple­men­tate în cur­sul anu­lui 2014, şi să dis­tri­buie mate­ri­ale rea­li­zate în cadrul pro­iec­te­lor (broşuri, pli­ante, albume).
 
In cautarea timpului...trecut. Reloaded Imprimare
sâmbătă, 29 noiembrie 2014

Dumi­nică, 30 noiem­brie 2014, Casa Tine­re­tu­lui (cunos­cută mai ales după titu­la­tura sa neo­fi­ci­ală de Casa Olteanu) a fost gazda unui spec­ta­col de tea­tru labi­rint. Bine­în­țe­les, pus în scenă de Aso­ci­a­ția Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­tate.
Con­struc­to­rii labi­rin­tu­lui au fost cei 25 de lice­eni care for­mează în pre­zent echipa de volun­tari ai Cen­tru­lui iar de pres­ta­ția lor artis­tică s-au bucu­rat 62 de per­soane — cadre didac­tice, pri­e­teni și rude ale pro­ta­go­niș­ti­lor.
Spec­ta­co­lul , inti­tu­lat „În cău­ta­rea tim­pu­lui …tre­cut”, a fost o replică a spec­ta­co­lu­lui omo­nim , des­fă­șu­rat în anul 2011 în cadrul unui pro­iect al Cen­tru­lui EUdi­vers care s-a bucu­rat de spri­ji­nul finan­ciar al Pro­gra­mu­lui Tine­ret în Acțiune.
Tea­trul labi­rint a fost creat de Enri­que Var­gas în anii 70 și este extrem de soli­ci­tant pen­tru cei care îl pun în scenă.
Numit și tea­tru sen­zo­rial, această metodă de edu­ca­ție non –for­mală pre­su­pune ca mesa­jul con­struc­to­ri­lor să fie trans­mis călă­to­ri­lor prin labi­rint cu aju­to­rul sim­țu­ri­lor , mai puțin sim­țul văzu­lui.
Metoda a fost pre­lu­ată de Cen­trul EUdi­vers de la Labo­ra­to­rul de Edu­ca­ție –Non­for­mală orga­ni­zat în anul 2010 la Gura Por­tiței iar de atunci și până în pre­zent au fost imple­men­tate 4 spec­ta­cole de tea­tru labi­rint– 2 la Tul­cea și 2 la Sulina.
EUdi­ver­șii au por­nit de la mate­ri­a­lele adu­nate de Lidia Vișan în anul 2010 și care au stat la baza bro­șu­rii „Tul­cea de ieri și de azi”.
Por­nind de la datele con­crete des­pre per­so­naje și clă­diri din Tul­cea, lice­e­nii au ima­gi­nat în jurul lor un sce­na­riu ori­gi­nal des­pre o călă­to­rie în ora­șul cos­mo­po­lit de la poarta Del­tei.
Urcați pe cora­bia tim­pu­lui de un ini­ția­tor mis­te­rios, călă­to­rii au intrat în joc și s-au lăsat duși în por­tul Tul­cea, unde au fost cazați la Hote­lul Regal de pe strada Carol. Pen­tru că era zi de săr­bă­toare, au mers în gră­dina publică să asculte fan­fara și au luat o birjă până pe Col­ni­cul Hora, ca să vadă fami­lia regală venită să inau­gu­reze monu­men­tul.
Dru­mul a fost par­curs rapid, cu aju­to­rul unui bir­jar lim­but , care cunoș­tea pe toată lumea în maha­laua tur­cească și lipo­ve­nească iar la sfâr­și­tul dru­mu­lui, în ura­lele unui corp de armată, au asis­tat la dis­cur­sul pri­ma­ru­lui Nico­lae Comi­șan.
Dru­mul spre hotel a tre­cut prin maha­laua bul­gă­rească și s-a înche­iat cu o plim­bare prin cen­trul comer­cial de la coloa­nele tur­cești. Toate aces­tea s-au petre­cut în sala de spec­ta­cole a Casei Tine­re­tu­lui , având drept recu­zită doar câteva lumâ­nări, un lap­top, 5 eșarfe cu care au fost legați la ochi călă­to­rii și, cel mai impor­tant ingre­dient– talen­tul tine­ri­lor.
Dato­rită com­ple­xi­tă­ții sale, orga­ni­za­rea a fost o ade­vă­rată probă pen­tru cei mai tineri volun­tari ai Cen­tru­lui EU divers , căreia i-au făcut față cu brio.

 
"Descopera Tulcea prin TINEri" - la final Imprimare
duminică, 28 septembrie 2014

După 6 luni de muncă am ajuns la fina­lul pro­iec­tu­lui. Pe care l-am înche­iat cu o con­fe­rinţă de presă, orga­ni­zată la sediul nos­tru de la Casa Tineretului.

Cori­feu a fost coor­do­na­to­rul pro­iec­tu­lui, Cor­nel Dit­cov, care a tre­cut în revistă rea­li­ză­rile măreţe din peri­oada iunie–august, res­pec­tiv orga­ni­za­rea a 3 sesiuni de for­mare şi desfă­şu­ra­rea a 5 eve­ni­mente publice (2 la Tul­cea, 2 la Casi­m­cea şi 1 la Sulina), care au dove­dit că tine­rii pot să îşi pună în prac­tică (cu suc­ces) ideile.

Şi pen­tru că sun­tem o orga­ni­za­ţie puţin ieşită din comun , toţi volun­ta­rii şi mem­brii gru­pu­lui ţintă au fost invi­taţi pe rând ală­turi de Cor­nel, ca să îşi exprime în câteva cuvinte expe­rienţa din cadrul proiectului.

Bine­înţe­les că toţi au fost încân­taţi şi aşteaptă cu nerăb­dare anul 2015, ca să repună în scenă spec­ta­co­lul la Avra­mide. Pen­tru că rea­cţia publi­cu­lui ne-a con­fir­mat că are potenţial să devină tra­di­ţie anu­ală aştep­tată cu inte­res de toată lumea. Mulţu­mim tutu­ror celor care ne-au susţi­nut în cali­tate de par­te­neri pe peri­oada imple­men­tă­rii pro­iec­tu­lui şi care ne vor fi ală­turi şi la anul ! Cu stimă, echipa Eudivers

 
BIS , TULCEA.1903 ! Imprimare
duminică, 14 septembrie 2014

Întru­cât spec­ta­co­lul pus în scenă de echipaDes­co­peră Tul­cea prin TINEri”s-a bucu­rat de un mare suc­ces în luna iulie, în luna sep­tem­brie am bisat cu o repu­nere în scenă, la cere­rea Casei Avra­mide şi a volun­ta­ri­lor dor­nici de afir­mare artis­tică . Fun­cţie de pre­fe­rinţe, arti­ş­tii şi-au mai schim­bat rolu­rile între ei, la spec­ta­col s-au adă­u­gat noi scene, ce au făcut parte din sce­na­riul spec­ta­co­lu­lui „Serată la Avra­mide”, pus în scenă de Cen­trul Eudi­vers în cadrul pro­iec­tu­lui „Tineri pro comu­ni­tate”, imple­men­tat în anul 2013 cu spri­ji­nul finan­ciar al Comi­siei Euro­pene prin Pro­gra­mul Tine­ret în Acţiune.

A ieşit un spec­ta­col ori­gi­nal şi extra­or­di­nar , ce va da viaţă în fie­care an Casei Avra­mide în luna iulie , deve­nind o tra­di­ţie locală !

 
Europolis, here we come Imprimare
duminică, 24 august 2014

În august echipa „Des­co­peră Tul­cea prin TINEri” a ata­cat ultima redută– Sulina, oraş cos­mo­po­lit şi cu o isto­rie extraordinară.

Potri­vit celor con­ve­nite la work-shop-ul din iunie, cei 15 suli­neni au ales labi­rin­tul ca şi metodă de valo­ri­fi­care a potenţia­lu­lui cul­tu­ral al ora­şu­lui lor.

Şi-au între­bat buni­cii, au umblat prin Cimi­ti­rul Mari­tim cer­ce­tând urmele tre­cu­tu­lui, au cău­tat pe la bibli­o­teca ora­şu­lui iar în final au iden­ti­fi­cat 4 legende locale – mireasa din Sf. Ghe­orge, îndră­gos­tită de un fru­mos căpi­tan din Sulina, copiii căpi­ta­nu­lui Ado­nias, înghi­ţiţi de valu­rile Dună­rii, Isabella-fiica con­su­lu­lui ita­lian şi iubi­tul său– pes­ca­rul lipo­vean Mişa, con­tra­ban­di­ş­tii Spi­ros şi Ianis.

Cu spri­ji­nul Casei de Cul­tură din Sulina, sala de dan­suri a fost trans­for­mată în labi­rint iar rudele, pri­e­te­nii şi cole­gii con­struc­to­ri­lor au avut oca­zia să stră­bată un secol , pen­tru a vedea cu ochii ima­gi­na­ţiei viaţa tumul­toasă a fos­tu­lui oraş porto franco.

 
<< Start < Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte > Sfarsit >>

Image galerie foto Forum