Autentificare

Statistici

Cine este online

Avem 2 vizitatori online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
Tineri pro comunitate - final (fericit) de proiect Imprimare
miercuri, 30 octombrie 2013
   http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/wp-content/uploads/2013/10/image006.jpg   Sâm­bătă, 26 octom­brie 2013,începând cu ora 10.00,  Casa Avra­mide din muni­ci­piul Tul­cea, a fost gazda pri­mi­toare a  con­fe­rinţei de presă orga­ni­zată pen­tru a marca fina­lul pro­iec­tu­lui „Tineri pro comu­ni­tate”, eve­ni­ment susţi­nut de cole­gii noş­tri Cor­nel Dit­cov, Mara Floare, Oana Stan şi Elena Andriol.
    Pro­iec­tul a bene­fi­ciat de  spri­ji­nul finan­ciar al Comu­ni­tă­ţii Euro­pene prin Pro­gra­mul Tine­ret în Acţiune , Acţiu­nea 1.2– Ini­ţi­a­tive ale Tine­ri­lor iar acti­vi­tă­ţile sale  , desfă­şu­rate în peri­oada 1 mai – 31 octom­brie 2013,  au reu­şit să  angre­neze  un număr de 37 de lice­eni din muni­ci­piul Tul­cea şi ora­şul Sulina , care au par­ti­ci­pat la module de for­mare şi acti­vi­tăţi publice menite să le dezvolte com­pe­tenţe şi apti­tu­dini şi să sti­mu­leze impli­ca­rea lor activă în viaţa comu­ni­tă­ţii.
    Potri­vit calen­da­ru­lui pro­iec­tu­lui, în lunile iunie şi sep­tem­brie tine­rii care for­mează echipa de pro­iect şi gru­pul ţintă s-au reu­nit în Sulina şi muni­ci­piul Tul­cea pen­tru deru­la­rea de acti­vi­tăţi comune, care au inclus sesiuni de instru­ire în mana­ge­ment de pro­iect, comu­ni­care, ani­ma­ţie edu­ca­tivă  şi au ofe­rit cole­gi­lor de la Sulina oca­zia să se fami­li­a­ri­zeze cu metoda par­ti­ci­pa­tivă „cafe­neaua publică”.
    În cadrul întâl­ni­ri­lor a fost dată o  formă finală unei stra­te­gii de lucru pe ter­men lung care vizează tine­rii din Sulina şi Tul­cea , ce va fi îna­in­tată fac­to­ri­lor de deci­zie locali din cele două oraşe şi va fi pos­tată pe site-ul Cen­tru­lui EUdi­vers.
    Potri­vit agen­dei asu­mate de cele două gru­puri de tineri, în luna august au fost orga­ni­zate  4 eve­ni­mente publice  în ora­şele Sulina şi Tul­cea : două dez­ba­teri publice ‚demon­stra­ţia  de tea­tru labi­rint „Serată la Avra­mide” găz­du­ită de Casa Avra­mide din mun­ci­piul Tul­cea  şi o expo­zi­ţie foto orga­ni­zată pe faleza din Sulina în cadrul căreia au  fost pre­zen­tate ima­gini tre­cute şi pre­zente ale celor mai impor­tante clă­diri din oraş  .
Citeste mai departe...
 
Tulcea - Day 2 Imprimare
joi, 12 septembrie 2013

       http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/wp-content/uploads/2013/09/DSCN9737.jpg Ziua a doua a înce­put cu cio­co­lată caldă /ness/3 în 1, ca să avem ener­gie pen­tru ce urma să se întâm­ple– un joc de echipă gen vână­toare de comori, cu vreo 4 sar­cini trăsnite.

      4 a fost şi numă­rul echi­pe­lor care au intrat în joc  şi s-au căl­cat pe bom­be­uri în zona Casei Olteanu. Sar­ci­nile ne-au ofe­rit pri­le­jul să aflăm hra­mul bise­ri­cii din Oră­şe­lul Copi­lu­lui (noroc cu dom­nul de la lumâ­nări), să aflăm pre­nu­mele doam­nei de la stan­dul cu meze­luri din piaţă, să găsim şi să ne pozăm toată echipa cu o potaie (vie)  şi, mai ales, să ne mani­fes­tăm la maxim potenţialul poe­tic.

      Pen­tru că am avut de fău­rit o poe­zea de 4 ver­suri care să includă cuvin­tele “patent” şi “ine­xo­ra­bil”. Mai întât, tră­i­ască DEX-ul de pe net (pri­e­te­nii ştiu de ce !)şi în al doi­lea rând , tră­i­ască cele 3 muze, că minu­nate cre­a­ţii ne-au ieşit ! Le cităm mai jos, fără să dăm numele auto­ri­lor (din motive obiective):

Citeste mai departe...
 
Tulcea - Day 1 Imprimare
joi, 12 septembrie 2013

      

Pen­tru că reîn­tâl­ni­rea cu cole­gii noş­tri la Sulina ne-a între­cut aştep­tă­rile, nu ne vom rezuma la comu­ni­ca­tul de presă „ofi­cial” ci vă vom împăr­tăşi pe cât posi­bil expe­rienţa celor 3 zile împreună.

      Vineri , data ste­lara 06.09.2013, gru­pul de suli­neni a debar­cat de pe nava cla­sică la Tul­cea. I-am lăsat să se bucure de masa de prânz iar apoi i-am invi­tat la pri­mul modul al întâl­ni­rii . De fapt i-am invi­tat la joc, pen­tru că Andrada ne aştepta la coti­tură cu un 2 în 1 , un ice-braker –ener­gi­zer fără denu­mire ofi­ci­ală dar care ne-a pri­cop­sit pe toţi cei din audienţă cu câte un papion de hâr­tie pe care am con­sem­nat un lucru ade­vă­rat şi două lucruri false des­pre noi ( evi­dent  nu foarte evi­dente, că nu şi-ar mai fi avut rost jocul ). După care am înce­put să ne miş­căm brow­nian prin încă­pere şi să soci­a­li­zăm. Jocul a fost câş­ti­gat de Mara, care a găsit prima 4 vic­time pe care le-a inte­ro­gat cu suc­ces dar noi ne-am făcut că plouă şi că jocul nu s-a ter­mi­nat, ca să ne mai soci­a­li­zăm puţin.

Citeste mai departe...
 
Comunicat de presa Imprimare
luni, 09 septembrie 2013
    În peri­oada 1 mai — 31 octom­brie 2013 Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­tate imple­men­tează  pro­iec­tul „Tineri pro comu­ni­tate” cu spri­ji­nul finan­ciar al Comi­siei Euro­pene prin Pro­ gra­mul Tine­ret în Acţiune.

    Acti­vi­tă­ţile pro­iec­tu­lui au angre­nat  un număr de 37 de lice­eni din muni­ci­piul Tul­cea şi ora­şul Sulina , care au par­ti­ci­pat la module de for­mare şi acti­vi­tăţi publice menite să le dezvolte com­pe­tenţe şi apti­tu­dini şi să sti­mu­leze impli­ca­rea lor activă în viaţa comunităţii.

    Potri­vit calen­da­ru­lui pro­iec­tu­lui, în peri­oada 6–8 sep­tem­brie 2013 , cei 37 de tineri din ora­şele Sulina şi Tul­cea care for­mează echipa de pro­iect şi gru­pul ţintă s-au reu­nit în muni­ci­piul Tulcea.

    Cu spri­ji­nul Fun­da­ţiei Judeţene pen­tru Tine­ret Tul­cea şi a Lice­u­lui Teo­re­tic Gri­gore Moi­sil ,  volun­ta­rii Cen­tru­lui EUdi­vers au orga­ni­zat  în cele 3 zile sesiuni de instru­ire în mana­ge­ment de pro­iect, comu­ni­care, ani­ma­ţie edu­ca­tivă  şi au ofe­rit cole­gi­lor de la Sulina oca­zia să se fami­li­a­ri­zeze cu metoda par­ti­ci­pa­tivă „cafe­neaua publică”. Agenda a inclus de ase­me­nea o sesiune de dez­ba­teri în cadrul căreia au fost iden­ti­fi­cate moda­li­tăţi de atra­gere a auto­ri­tă­ţi­lor în acti­vi­tă­ţile tine­ri­lor, idei de pro­iecte care să implice tineri din muni­ci­piu şi loca­li­tă­ţile izo­late geo­gra­fic, obs­ta­cole în cola­bo­ra­rea din­tre tineri.

    În peri­oada urmă­toare va fi rea­li­zat un mate­rial de pre­zen­tare a pro­iec­tu­lui şi  se va da o formă finală unei stra­te­gii de lucru pe ter­men lung care vizează tine­rii din Sulina şi Tul­cea , ce va fi înain­tată fac­to­ri­lor de deci­zie locali din cele două oraşe şi va fi pre­zen­tată în luna octom­brie 2013 , în cadrul con­fe­rinţei de final a proiectului .

    În luna iunie 2013 echipa de pro­iect s-a depla­sat la Sulina pen­tru o primă întâl­nire cu gru­pul ţintă , în cadrul căreia au fost pre­zen­tate metode de edu­ca­ţie non-formală şi s-a sta­bi­lit moda­li­ta­tea con­cretă de cola­bo­rare din­tre tineri. Potri­vit agen­dei asu­mate de cele două gru­puri de tineri, în luna august în ora­şele Sulina şi Tul­cea au fost orga­ni­zate o demos­tra­ţie de tea­tru labi­rint , o expo­zi­ţie foto şi două dez­ba­teri publice.

 

Citeste mai departe...
 
Sulina prin ochii tinerilor Imprimare
miercuri, 28 august 2013

    DSC03307 150x150 Sulina prin ochii tinerilor Duminica,25 august 2013, intre orele 18–20, pe faleza ora­su­lui Sulina a avut loc expo­zi­tia foto ” Sulina prin ochii tine­ri­lor”, eve­ni­ment rea­li­zat  in cadrul Pro­iec­tu­lui „Tineri pro Comu­ni­tate”, imple­men­tat de Aso­ci­a­tia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­tate din Tul­cea in par­te­ne­riat cu Casa de Cul­tura Sulina. Expo­zi­tia foto a fost urmata de o dez­ba­tere publica, găz­du­ită de Casa de Cultură.

      Actiu­nea orga­ni­zata de Cen­trul EU divers, expo­zi­tia foto „Sulina prin ochii tine­ri­lor”, a avut drept scop pro­mo­va­rea ora­su­lui Sulina, impli­ca­rea tine­ri­lor din comu­ni­ta­tea locala in acti­vi­tati cat mai diverse, revi­ta­li­za­rea ora­su­lui Sulina prin metode de genul acesta .Orga­ni­za­rea aces­tui eve­ni­ment  a fost posi­bila cu spri­ji­nul a unui grup de tineri entu­zi­asti din Sulina care s-au impli­cat activ in des­fa­su­ra­rea activitatilor.

      Cum au decurs lucru­rile ? Foarte bine ! Daca in pri­mele 15 minute ale expo­zi­tiei  lumea care tre­cea pe faleza a fost un pic cam dis­tanta, usor-usor a prins curaj si tot mai multe per­soane au ince­put sa  se opreasca langa noi ca sa afle des­pre ce este vorba. Am  dis­cu­tat  cu toti cei inte­re­sati de foto­gra­fii, cole­gii nos­tri de la Sulina le-au ofe­rit deta­lii des­pre monu­men­tele imor­ta­li­zate iar la final i-am invi­tat la dez­ba­te­rea de la Casa de Cul­tura. Potri­vit ches­tio­na­re­lor com­ple­tate de par­ti­ci­panti, cele doua acti­vi­tati  au bene­fi­ciat de  un fee­d­back pozi­tiv , iar cei inter­vi­e­vati  au pro­pus ini­ti­e­rea si des­fa­su­ra­rea de  acti­vi­tati simi­lare  mai ample, cu o  pro­mo­vare mai intensa  in media.   Mul­tu­mim inca o data tutu­ror celor s-au implicat,Casei de Cul­tura Sulina, tine­ri­lor lice­eni din Sulina care au orga­ni­zat aceasta actiune si spe­ram ca pe vii­tor sa mai orga­ni­zam ast­fel de evenimente .

http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/08/2013/sulina-prin-ochii-tinerilor/

Citeste mai departe...
 
<< Start < Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte > Sfarsit >>

Image galerie foto Forum