Autentificare

Statistici

Cine este online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
Sulina - Day 3 Imprimare
marți, 25 iunie 2013

Final apo­te­o­tic. Cu posi­bi­li­tate de con­ti­nu­are la Tulcea…

 

     Întris­taţi peste măsura de fap­tul că întâl­ni­rea cu suli­ne­nii  se apro­pia de sfârşit,am intrat în a treia zi de formare.

    Dupa un mic dejun fru­gal,  am înce­put să punem la cale cafe­neaua publică şi tea­trul labi­rint, meto­dele de edu­ca­ţie non-formală pe care urma să le pre­zen­tăm par­te­ne­ri­lor noş­tri locali.

    Sesiu­nea a debu­tat cu pre­zen­ta­rea pro­gra­mu­lui Tine­ret în Acţiune şi a unor exem­ple de bună practică- pro­iec­tele imple­men­tate de EUdi­vers înce­pând cu anul 2009 iar cole­gii noş­tri Flo­rin Bou­roş şi Adi Cer­nencu au com­ple­tat pre­zen­ta­rea cu apli­ca­ţia care a stat la baza pro­iec­tu­lui „Tineri pro comunitate”.

    Cafe­neaua publică a avut drept temă cen­trală “Tine­rii şi comu­ni­ta­tea din Sulina” , pen­tru care am selec­tat 4 teme de dis­cu­ţie : “Calen­da­rul eve­ni­men­te­lor locale din ora­şul Sulina şi posi­bi­li­tăţi de com­ple­tare”, “Metode utile de petre­cere a tim­pu­lui liber pen­tru tine­rii din Sulina”, “Idei de afa­ceri pen­tru tine­rii din Sulina” şi “Moda­li­tăţi de atra­gere a auto­ri­tă­ţi­lor din Sulina în acti­vi­tă­ţile tinerilor”.

    Cei 4 mode­ra­tori – Ella Andriol, Adi Cer­nencu ‚Cos­min Epu­reanu şi Lau­renţiu Hal­chin şi-au luat rolul în serios şi au con­sem­nat opi­ni­ile noas­tre, pe care le-au sin­te­ti­zat şi le-au pre­zen­tat la fina­lul întâlnirii.

    După o scurtă pauză (de masă) ne-am con­cen­trat forţele pen­tru orga­ni­za­rea demon­stra­ţiei de tea­tru labi­rint :am alca­tuit replicile,am ales coloana sonora şi nu in ulti­mul rând,am ales actorii.

    

Citeste mai departe...
 
Sulina - Day 2 Imprimare
marți, 25 iunie 2013
Comu­ni­care să fie !

 

A doua zi, dis-de-dimineaţă, am por­nit spre plajă ca să ne  inspi­răm pen­tru  cea de-a doua sesiune de instruire,şi anume cea dedi­cată „Comu­ni­că­rii”.

Apa mării a avut un efect magic iar asta s-a văzut ulte­rior în cadrul sesiu­nii  susţi­nută de sub­sem­na­tele, Ana Sto­ean & Ale­xan­dra “Lexi” Caraman .

Timp de două ore am pre­zen­tat suc­cint  atât comu­ni­ca­rea ver­bala cât şi cea  non-verbala şi para­ver­bală . Pen­tru a menţine activă atenţia par­ti­ci­panţi­lor, am “con­di­men­tat” instru­i­rea cu  ener­gi­zere şi  jocuri : „Reteta chi­ne­zeasca”, „Maga­ru­sul”, „Cursa cu obstacole”.

 „Rapi­rea lui Smiley„i-a angre­nat pe toţi  cei pre­zenti –volun­ta­rii EUdi­vers şi tine­rii din Sulina şi le-a per­mis să se cunoască mai bine, să inte­ra­cţio­neze şi să  cola­bo­reze mult mai bine, să îţi împar­tă­şească ide­ile şi opiniile.

Oana, unul din­tre par­ti­ci­panţii la acţiu­nea de sal­vare, ne-a decla­rat : “Am rea­li­zat o minu­nată acti­vi­tate în care mass-media şi-a spus cuvân­tul în cazul răpi­rii lui Smiley,dimpreună cu ai săi adi­daşi de firmă,noi încer­când să dez­le­găm mis­te­rul din spa­tele aces­tei atrocităţi.Fiecare echipă de repor­teri a avut o abor­dare cât de poate de inge­ni­oasă şi diferită,reuşind să stâr­nească nume­roase hohote de râs.”

         După-amiază ace­leasi  a avut loc sesiu­nea de  “Mana­ge­ment a pro­iec­tu­lui “, sus­ti­nuta pe plajă de cole­gele noas­tre Iulia Ghioc şi Ale­xan­dra Stoica.

         Tine­rii suli­neni  au învă­ţat să iden­ti­fice  nevoi ale  comu­ni­tă­ţii lor şi   să rea­li­zeze un arbore al pro­ble­me­lor cu tot ce pre­su­pune acesta: cauze si efecte .

Atmosfera a fost întreţi­nută de bine-cunoscutul joc „Năvo­dul”, care ne-a amu­zat copios iar ziua s-a înche­iat cu un cam­pi­o­nat de mimă în toată regula, cu aju­to­rul căruia ne-am ară­tat cel mai bine talen­tul actoricesc !!!

 

 

Repor­ter de ser­vi­ciu — Anna Stoean

 
Sulina - Day 1 Imprimare
luni, 24 iunie 2013

Here we come !

     Luni, 24 iunie, pe la ora prân­zu­lui, ne-am strans toată echipa EUdi­versă în fața Capi­ta­niei Por­tu­lui  Tul­cea și ne-am îmbar­cat pe pasa­ger. Destinația– Sulina, sco­pul depla­să­rii – cea de a treia etapa a pro­iec­tu­lui Tineri Pro Comu­ni­tate : ” Şcoala tine­ri­lor cetățeni ”.

    O dată ajunși, ne-am bucu­rat de o primă baie în apele mării suli­nene, iar apoi am luat con­tact cu gru­pul țintă, tine­rii din Sulina. A avut loc sesiu­nea de cunoaștere și o mică ana­liză pri­vind așteptările, teme­rile și contribuțiile per­so­nale refe­ri­toare la zilele urma­toare. Bineînțeles, nu au lip­sit energizerele.

    Seara a adus cu ea și o mică petre­cere dansantă,organizată ad-hoc împre­ună cu noii noștri colegi de echipă, pe faleza fru­mo­su­lui orășel Sulina, sub clar de luna și sub ase­diul țânțarilor înfometați.

   A con­sem­nat pen­tru dvs. Ella Andriol.


 
Eveniment in comunitatea tulceana Imprimare
duminică, 02 iunie 2013

FESTIVALUL LUMINII

       Sâmbătă, 1 iunie 2013, începând cu ora 19.30, în Piaţa Civică din municipiul Tulcea a avut loc cea de a III-a ediţie locală a Festivalului Luminii, eveniment ce poartă marca Organizaţiei Cercetaşii României- Centrul Local Lotus.

     Ne-am alăturat şi noi grupului mare de tulceni şi am admirat munca colegilor ong-ei : câteva sute de gulguţe dispuse în emblematica floare de crin, denumirea Centrului şi a organizaţiei, care o dată aprinse au dat viaţă unei imagini de vis.

     La finalul evenimentului, care a inclus şi recitaluri ale trupelor locale de folk şi rock, au fost lansate pe orbită câteva lampioane multicolore, spre încântarea zecilor de copii prezenţi.

     Potrivit datelor furnizate de site-ul http://www.festivalul-luminii.ro/despre-noi, Festivalul Luminii este : „Un alt fel de festival, un spațiu de manifestare artistică a tinerelor talente, o atmosferă creată timp de 2 ore, o idee, zeci de mii de lumânări

     Marea majoritate a cercetașilor implicați în desfășurarea acestui eveniment sunt tineri sub 18 ani, organizați în echipe, pentru fiecare locație, sub îndrumarea și coordonarea adulților, lideri în cadrul organizației de voluntariat.

Citeste mai departe...
 
La munca, ciresari ! Imprimare
sâmbătă, 01 iunie 2013

 Sâm­bătă, pen­tru că a fost sâm­bătă şi 1 iunie ne-am reu­nit forţele într-o con­struc­tivă şedinţă de lucru în care am pus ţara la cale şi am făcut puţin teambuilding.

 Peste mai puţin de 4 săp­tămâni îi vom cunoa­şte pe vii­to­rii noş­tri colegi „de sufe­rinţă ” din ora­şul Sulina şi avem emoţii, pe bună drep­tate , pen­tru că intenţio­năm să pre­gă­tim 4 sesiuni de trai­ning antre­nante , care să ne per­mită să împăr­tă­şim expe­rienţa acu­mu­lată în pro­iec­tele finanţate de Pro­gra­mul Tine­ret în Acţiune şi în orga­ni­za­rea de eve­ni­mente publice reu­şite (zicem noi). Nu de alta dar , după cum bine se ştie, toate pro­iec­tele noas­tre se cir­cum­scriu prin­ci­pi­u­lui „se pot face multe cu bani puţini şi bună dis­po­zi­ţie multă”. Eudi­vers RUUULZ ! Şi vă ţinem la curent cu ce mai facem icon wink La muncă, cireşari !

 
<< Start < Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte > Sfarsit >>

Image galerie foto Forum