Autentificare

Statistici

Cine este online

Avem 1 vizitator online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
Tulcea-esenta diversitatii Imprimare
joi, 12 iunie 2014

http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/wp-content/uploads/2014/06/Coperta-1-Ghid.jpg      Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­tate ( Cen­trul EU divers ) are deo­se­bita onoare să anu­nţe lan­sa­rea ofi­ci­ală a broşu­rii bilingve „Tul­cea — esenţa diver­si­tă­ţii”, rea­li­zată cu spri­ji­nul finan­ciar al Pri­mă­riei muni­ci­pi­u­lui Tulcea.

     Tipă­rit în con­di­ţii gra­fice deo­se­bite, într-un număr de 1000 de exem­plare, mate­ri­a­lul docu­men­tar reu­neşte în pagi­nile sale infor­ma­ţii des­pre gru­puri etnice locale şi edi­fi­cii cu impor­tanţă cul­tu­rală sau isto­rică din muni­ci­piul Tulcea.

     Por­nind de la infor­ma­ţi­ile reu­nite în „Ghi­dul diver­si­tă­ţii etnice a muni­ci­pi­u­lui Tul­cea”, ini­ţiat de Andrei Luchici şi Vero­nica Iva­nov, şi în broşura „Tul­cea de ieri şi de azi”, rea­li­zată în anul 2010 de Lidia Vişan, echipa de pro­iect a sin­te­ti­zat o can­ti­tate mare de infor­ma­ţii din dorinţa de a oferi o ima­gine suc­cintă a ora­şu­lui nos­tru atât locu­i­to­ri­lor, cât şi turiştilor.

Citeste mai departe...
 
COMUNICAT DE PRESA Imprimare
joi, 12 iunie 2014

  http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/wp-content/uploads/2014/06/DSCN9997.jpg    Săp­tămâna Naţio­nală a Volun­ta­ri­a­tu­lui (SNV) edi­ţia a trei­spre­ze­cea a debu­tat luni, 12 mai 2014, sub coor­do­na­rea naţio­nală a Pro Vobis – Cen­trul Naţio­nal de Resurse pen­tru Volun­ta­riat. Peste 360 de acti­vi­tăţi cu, pen­tru şi des­pre volun­tari vor fi orga­ni­zate timp de 7 zile în 105 loca­li­tăţi din 38 de judeţe şi capi­tală, de către 135 de par­te­neri locali – ONGuri, insti­tu­ţii de învă­ţământ, auto­ri­tăţi publice şi gru­puri informale

     La nive­lul muni­ci­pi­u­lui Tul­cea , calen­da­rul eve­ni­men­te­lor a fost con­sti­tuit din acti­vi­tăţi ini­ţi­ate şi imple­men­tate într-un par­te­ne­riat local ce include : Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­tate (Cen­trul EUdi­vers), Con­si­liul Judeţean al Ele­vi­lor Tul­cea, Orga­ni­za­ţia CELISEA, Cen­trul de Pre­ve­nire, Eva­lu­are si Con­si­li­ere Anti­drog Tul­cea, Pala­tul Copi­i­lor Tul­cea ‚Fundaţia Tineri pen­tru Tineri, Orga­ni­za­ţia Naţio­nală Cer­ce­ta­şii Româ­niei – Cen­trul Local Lotus,EUROFAN, Dire­cţia Judeţeană pen­tru Sport şi Tine­ret Tul­cea.

Citeste mai departe...
 
First official day - conferinta de presa ! Imprimare
miercuri, 07 mai 2014
10288757 634363376643131 2632885875141741895 n 150x150  First official day   conferinta de presa !Pe data de 28 apri­lie 2014  o parte a EUdi­ver­su­lui s-a înco­lo­nat spre sala de con­fe­rinţe din incinta Pri­mă­riei Tul­cea pen­tru susţi­ne­rea  unei con­fe­rinţe de presă. Sco­pul „vizi­tei”- ves­ti­rea ini­ţi­e­rii nou­lui nos­tru pro­iect, „Des­co­pera Tul­cea prin TINEri”.

Gazde fiind, ne-am înfi­inţat la faţa locu­lui cu jumă­tate de oră îna­in­tea orei sta­bi­lite cu presa, pen­tru a pre­gati tere­nul pen­tru impor­tanţii noş­tri oas­peţi. Fără să fi plă­nuit, dom­nul pri­mar Con­stan­tin Hogea a decis să ni se ală­ture îna­inte de întâl­niea ofi­ci­ală. Şi pen­tru că a fost foarte pri­e­te­nos  a reu­şit să deten­sio­neze atmosfera  şi  să ne facă să ne simţim  rela­xaţi îna­inte de conferinţă.

Ora 11 sosind, am dat dru­mul infor­mă­rii. Puţin inti­mi­daţi de len­ti­lele came­rei de fil­mat, EUdi­ve­rşii au înce­put glăsuirea.

Emoţi­ile au dis­pa­rut însă ca prin minune, dat fiind cadrul ami­cal în care s-a desfă­şu­rat  con­fe­rinţa. Preşe­din­tele nos­tru, Cor­nel Dit­cov, a făcut o pre­zen­tare suc­cintă a nou­lui nos­tru pro­iect, urmat apoi de Andreea Cro­i­toru, care a dezvol­tat calen­da­rul pro­iec­tu­lui.  Mara Floare a dez­vă­luit pla­nu­rile noas­tre pri­vind Sulina, iar Cris­tian Marcu ne-a adus la cunoş­tinţă  schema deru­lă­rii acti­vi­tă­ţi­lor pla­ni­fi­cate pen­tru comuna Casimcea.

Pen­tru o lămu­rire deplină a publi­cu­lui, repor­te­rii ne-au adre­sat între­bări . Unele mai dis­crete , altele mai indiscrete.Una peste alta , con­fe­rinţa de presă a  repre­zen­tat un înce­put bun pen­tru pro­iec­tul nos­tru, aş putea spune!

 

Repor­ter de ser­vi­ciu– Oana Stan

 
Prezentare proiect "Descopera Tulcea prin TINEri" Imprimare
luni, 28 aprilie 2014

afis 150x150 Prezentare proiect „Descoperă Tulcea prin TINEri”Pre­zen­tare pro­iect „Des­co­peră Tul­cea prin TINEri”
Ini­ţi­a­tor pro­iect : ASOCIAŢIA CENTRUL EUROPEAN PENTRU DIVERSITATE (CENTRUL EUdivers)

Peri­oadă de deru­lare : 1 apri­lie  –30 sep­tem­brie 2014

  1. Des­pre proiect

Pro­iec­tul „Des­co­peră Tul­cea prin TINEri ” îşi are ori­gi­nea în 4 pro­iecte imple­men­tate de Cen­trul EU divers cu spri­ji­nul Pro­gra­mu­lui Tine­ret în Acţiune  şi un pro­iect finanţat de Depar­ta­men­tul Rela­ţi­i­lor Inte­re­t­nice ajuns la cea de a 8-a ediţie.

Pri­mul pro­iect marca TiA , „Redescoperă-ţi ora­şul” , a ofe­rit tine­ri­lor  posi­bi­li­ta­tea să des­co­pere isto­ria unor clă­diri isto­rice din muni­ci­piul Tul­cea  şi  carac­te­rul cos­mo­po­lit al ora­şu­lui , din măr­tu­ri­si­rile bătrâ­ni­lor etnici şi docu­men­tele vre­mii puse la dis­po­zi­ţie de Arhi­vele Naţio­nale şi  Bibli­o­teca judeţeană. Rezul­ta­tul pal­pa­bil al pro­iec­tu­lui , broşura „Tul­cea de ieri şi de azi”, s-a bucu­rat de o largă apre­ci­ere şi le-a sti­mu­lat tine­ri­lor dorinţa de cunoa­ş­tere şi de impli­care în pro­mo­va­rea obiec­ti­ve­lor des­co­pe­rite. O recu­noa­ş­tere publică extra­or­di­nară a venit în carul unui pro­iect ulte­rior, ini­ţiat de Aso­ci­a­ţia Cul­tu­rală Etno­po­lis din muni­ci­piul Tul­cea, care a avut drept obiec­tiv cre­a­rea unei retele de ghizi tul­ceni şi iden­ti­fi­ca­rea unor tra­see care să cuprindă cele mai impor­tante obiec­tive ale muni­ci­pi­u­lui, broşura „Tul­cea de ieri şi de azi ”fiind folo­sită ca suport de curs.

Pro­iec­tele „ Pro­fil de Car­tier” şi „În cău­ta­rea timpului…trecut” au valo­ri­fi­cat potenţia­lul etnic şi cul­tu­ral al muni­ci­pi­u­lui prin expo­zi­tie de  foto­gra­fie, dans stra­dal , tea­tru labi­rint, eve­ni­mente publice care au ramas in memo­ria comu­ni­ta­tii .Rezul­ta­tele pal­pa­bile ale pro­iec­te­lor (fotografii,afise  gra­ffiti) au fost expuse si pas­trate în incinta uni­tă­ti­lor liceale par­te­nere iar  par­ti­ci­pan­ti­lor la pro­iect li s-a soli­ci­tat sa orga­ni­zeze si alte eve­ni­mente publice care valo­ri­fica dan­sul , mima si tea­trul labirint.

Pro­iec­tul „Tineri pro comu­ni­tate” , impli­cat de Cen­trul Eudi­vers în anul 2013 , finanţat tot prin Pro­gra­mul Tine­ret în Acţiune, a adus împre­ună 30 de tineri din mun­ci­piul Tul­cea şi din ora­şul Sulina, izo­lat geo­gra­fic la mar­gi­nea Del­tei.  Tine­rii  au par­ti­ci­pat împre­ună la module de for­mare în mana­ge­ment de pro­iect, comu­ni­care , ani­ma­ţie socio-educativă şi metode par­ti­ci­pa­tive iar rezul­ta­tele pal­pa­bile au fost  orga­ni­za­rea unui spec­ta­col de tea­tru labi­rint la Tul­cea şi a unui Photo– Voice la Sulina, eve­ni­mente publice care s-au bucu­rat de un real suc­ces în sânul celor două comunităţi.

Citeste mai departe...
 
O zi pentru doua generatii - editia a V-a Imprimare
joi, 27 februarie 2014

Dumi­nică , 2 mar­tie 2014, volun­ta­rii Aso­ci­a­ţiei Cen­trul Euro­pean pen­tru Diversitate

centru 1 150x150 O zi pentru două generaţii   editia a V a     (Cen­trul EUdi­vers) desfă­şoară în par­te­ne­riat cu Dire­cţia Judeţeană pen­tru Sport şi Tine­ret Tul­cea, Şcoala de Arte şi Mese­rii din cadrul Cen­tru­lui Cul­tu­ral Jean Bart şi Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Tul­cea cea de a V-a edi­ţie a pro­iec­tu­lui „O zi pen­tru două generaţii” .

    Demer­sul comun vizează res­pon­sa­bi­li­za­rea tine­ri­lor tul­ceni şi cre­a­rea unei apro­pi­eri între aceş­tia şi vâr­st­ni­cii insti­tu­ţio­na­li­zaţi la Cămi­nul pen­tru per­soane vâr­st­nice „Sf. Nec­ta­rie” din muni­ci­piul Tulcea.

    Pen­tru a da o dimen­siune fami­li­ală şi caldă întâl­ni­rii, echipa de volun­tari ai Cen­tru­lui EUdi­vers va pre­găti pră­ji­turi de casă , va cum­păra fructe şi mărţi­şoare pen­tru vâr­st­nici , grupa mică a ansam­blu­lui de copii „Doru­leţul” coor­do­nat de prof. Şte­fan Coman va desfă­şura un pro­gram core­gra­fic din zona Dobro­gei iar tine­rele Ema­nu­ela Moţ şi Isa­be­lla Copi­cencu , eleve la Şcoala de Arte şi Mese­rii (clasa prof. Ale­xan­dra Cana­reica ) vor com­pleta mini-spectacolul cu un reci­tal de muzică uşoară . Sono­ri­za­rea eve­ni­men­tu­lui va fi rea­li­zată cu spri­ji­nul Dire­cţiei Judeţene pen­tru Sport şi Tine­ret Tul­cea şi al dj-ului tul­cean Adi Tudor.

Citeste mai departe...
 
<< Start < Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte > Sfarsit >>

Image galerie foto Forum