Autentificare

Statistici

Cine este online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
Tulcea - Day 1 Imprimare
joi, 12 septembrie 2013

      

Pen­tru că reîn­tâl­ni­rea cu cole­gii noş­tri la Sulina ne-a între­cut aştep­tă­rile, nu ne vom rezuma la comu­ni­ca­tul de presă „ofi­cial” ci vă vom împăr­tăşi pe cât posi­bil expe­rienţa celor 3 zile împreună.

      Vineri , data ste­lara 06.09.2013, gru­pul de suli­neni a debar­cat de pe nava cla­sică la Tul­cea. I-am lăsat să se bucure de masa de prânz iar apoi i-am invi­tat la pri­mul modul al întâl­ni­rii . De fapt i-am invi­tat la joc, pen­tru că Andrada ne aştepta la coti­tură cu un 2 în 1 , un ice-braker –ener­gi­zer fără denu­mire ofi­ci­ală dar care ne-a pri­cop­sit pe toţi cei din audienţă cu câte un papion de hâr­tie pe care am con­sem­nat un lucru ade­vă­rat şi două lucruri false des­pre noi ( evi­dent  nu foarte evi­dente, că nu şi-ar mai fi avut rost jocul ). După care am înce­put să ne miş­căm brow­nian prin încă­pere şi să soci­a­li­zăm. Jocul a fost câş­ti­gat de Mara, care a găsit prima 4 vic­time pe care le-a inte­ro­gat cu suc­ces dar noi ne-am făcut că plouă şi că jocul nu s-a ter­mi­nat, ca să ne mai soci­a­li­zăm puţin.

Citeste mai departe...
 
Comunicat de presa Imprimare
luni, 09 septembrie 2013
    În peri­oada 1 mai — 31 octom­brie 2013 Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­tate imple­men­tează  pro­iec­tul „Tineri pro comu­ni­tate” cu spri­ji­nul finan­ciar al Comi­siei Euro­pene prin Pro­ gra­mul Tine­ret în Acţiune.

    Acti­vi­tă­ţile pro­iec­tu­lui au angre­nat  un număr de 37 de lice­eni din muni­ci­piul Tul­cea şi ora­şul Sulina , care au par­ti­ci­pat la module de for­mare şi acti­vi­tăţi publice menite să le dezvolte com­pe­tenţe şi apti­tu­dini şi să sti­mu­leze impli­ca­rea lor activă în viaţa comunităţii.

    Potri­vit calen­da­ru­lui pro­iec­tu­lui, în peri­oada 6–8 sep­tem­brie 2013 , cei 37 de tineri din ora­şele Sulina şi Tul­cea care for­mează echipa de pro­iect şi gru­pul ţintă s-au reu­nit în muni­ci­piul Tulcea.

    Cu spri­ji­nul Fun­da­ţiei Judeţene pen­tru Tine­ret Tul­cea şi a Lice­u­lui Teo­re­tic Gri­gore Moi­sil ,  volun­ta­rii Cen­tru­lui EUdi­vers au orga­ni­zat  în cele 3 zile sesiuni de instru­ire în mana­ge­ment de pro­iect, comu­ni­care, ani­ma­ţie edu­ca­tivă  şi au ofe­rit cole­gi­lor de la Sulina oca­zia să se fami­li­a­ri­zeze cu metoda par­ti­ci­pa­tivă „cafe­neaua publică”. Agenda a inclus de ase­me­nea o sesiune de dez­ba­teri în cadrul căreia au fost iden­ti­fi­cate moda­li­tăţi de atra­gere a auto­ri­tă­ţi­lor în acti­vi­tă­ţile tine­ri­lor, idei de pro­iecte care să implice tineri din muni­ci­piu şi loca­li­tă­ţile izo­late geo­gra­fic, obs­ta­cole în cola­bo­ra­rea din­tre tineri.

    În peri­oada urmă­toare va fi rea­li­zat un mate­rial de pre­zen­tare a pro­iec­tu­lui şi  se va da o formă finală unei stra­te­gii de lucru pe ter­men lung care vizează tine­rii din Sulina şi Tul­cea , ce va fi înain­tată fac­to­ri­lor de deci­zie locali din cele două oraşe şi va fi pre­zen­tată în luna octom­brie 2013 , în cadrul con­fe­rinţei de final a proiectului .

    În luna iunie 2013 echipa de pro­iect s-a depla­sat la Sulina pen­tru o primă întâl­nire cu gru­pul ţintă , în cadrul căreia au fost pre­zen­tate metode de edu­ca­ţie non-formală şi s-a sta­bi­lit moda­li­ta­tea con­cretă de cola­bo­rare din­tre tineri. Potri­vit agen­dei asu­mate de cele două gru­puri de tineri, în luna august în ora­şele Sulina şi Tul­cea au fost orga­ni­zate o demos­tra­ţie de tea­tru labi­rint , o expo­zi­ţie foto şi două dez­ba­teri publice.

 

Citeste mai departe...
 
Sulina prin ochii tinerilor Imprimare
miercuri, 28 august 2013

    DSC03307 150x150 Sulina prin ochii tinerilor Duminica,25 august 2013, intre orele 18–20, pe faleza ora­su­lui Sulina a avut loc expo­zi­tia foto ” Sulina prin ochii tine­ri­lor”, eve­ni­ment rea­li­zat  in cadrul Pro­iec­tu­lui „Tineri pro Comu­ni­tate”, imple­men­tat de Aso­ci­a­tia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­tate din Tul­cea in par­te­ne­riat cu Casa de Cul­tura Sulina. Expo­zi­tia foto a fost urmata de o dez­ba­tere publica, găz­du­ită de Casa de Cultură.

      Actiu­nea orga­ni­zata de Cen­trul EU divers, expo­zi­tia foto „Sulina prin ochii tine­ri­lor”, a avut drept scop pro­mo­va­rea ora­su­lui Sulina, impli­ca­rea tine­ri­lor din comu­ni­ta­tea locala in acti­vi­tati cat mai diverse, revi­ta­li­za­rea ora­su­lui Sulina prin metode de genul acesta .Orga­ni­za­rea aces­tui eve­ni­ment  a fost posi­bila cu spri­ji­nul a unui grup de tineri entu­zi­asti din Sulina care s-au impli­cat activ in des­fa­su­ra­rea activitatilor.

      Cum au decurs lucru­rile ? Foarte bine ! Daca in pri­mele 15 minute ale expo­zi­tiei  lumea care tre­cea pe faleza a fost un pic cam dis­tanta, usor-usor a prins curaj si tot mai multe per­soane au ince­put sa  se opreasca langa noi ca sa afle des­pre ce este vorba. Am  dis­cu­tat  cu toti cei inte­re­sati de foto­gra­fii, cole­gii nos­tri de la Sulina le-au ofe­rit deta­lii des­pre monu­men­tele imor­ta­li­zate iar la final i-am invi­tat la dez­ba­te­rea de la Casa de Cul­tura. Potri­vit ches­tio­na­re­lor com­ple­tate de par­ti­ci­panti, cele doua acti­vi­tati  au bene­fi­ciat de  un fee­d­back pozi­tiv , iar cei inter­vi­e­vati  au pro­pus ini­ti­e­rea si des­fa­su­ra­rea de  acti­vi­tati simi­lare  mai ample, cu o  pro­mo­vare mai intensa  in media.   Mul­tu­mim inca o data tutu­ror celor s-au implicat,Casei de Cul­tura Sulina, tine­ri­lor lice­eni din Sulina care au orga­ni­zat aceasta actiune si spe­ram ca pe vii­tor sa mai orga­ni­zam ast­fel de evenimente .

http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/08/2013/sulina-prin-ochii-tinerilor/

Citeste mai departe...
 
Serata la Avramide Imprimare
miercuri, 28 august 2013

 

     Vineri, 23 Gus­tar 2013, pe la orele 6 după-amiaza, doamna şi dom­nul Alexe Avra­mide au avut deo­se­bita plă­cere să găz­du­iască în casele dum­ne­a­lor din strada Pro­gre­su­lui  No.32 o fru­moasă serată dată în onoa­rea gra­ţi­oa­sei domni­şoare Eca­te­rina Papa­do­pol şi a dis­tin­sei sale mame, doamna Eleni Papadopol.

      Lăsând de o parte gluma, toată echipa EU divers a mun­cit pe rupte  în săp­tămâna dina­in­tea eve­ni­men­tu­lui  pen­tru a ofe­rit dis­tinşi­lor oas­peţi o călă­to­rie de neu­i­tat prin labi­rint.

      Pen­tru că Mara , colega noas­tră, a avut o idee minu­nată – să dăm o uşoară tentă de mis­ter între­gu­lui sce­na­riu, labi­rin­tul a fost gân­dit ca o suc­ce­siune de tablo­uri care sti­mu­lau pe călă­tor să des­co­pere mis­te­rul ave­rii lui Avra­mide . Pen­tru a reda cât mai fidel atmosfera de epocă a casei, res­ta­u­rată impe­ca­bil în ulti­mii ani, con­truc­to­rii labi­rin­tu­lui au făcut inves­ti­ga­ţii amă­nu­nţite în gar­de­roba per­so­nală şi a rube­de­ni­i­lor , procopsindu-se cu ţinute de gală cum n-au pur­tat nici la  Balul Bobo­ci­lor (şi pro­ba­bil nu vor purta nici la Balul Gâscanilor)

      Sce­na­riul a fost operă colec­tivă, Radu  ne-a fur­ni­zat coloana sonoră- un fru­mos vals a lui Cho­pin, Cos­tin a adus la locul fap­tei un mega sis­tem de sono­ri­zare, Ligia Dima ne-a fami­li­a­ri­zat cu loca­ţia şi ne-a com­ple­tat infor­ma­ţi­ile des­pre per­so­na­jele care urmau să fie rea­duse la viaţă iar vineri seara am pur­ces la treabă.

Citeste mai departe...
 
COMUNICAT DE PRESA Imprimare
joi, 22 august 2013

       Vineri, 23 august 2013, între orele 18.00–19.30 la Casa Avra­mide din muni­ci­piul Tul­cea va avea loc spec­ta­co­lul de tea­tru labi­rint „Serată la Avra­mide”, acţiune orga­ni­zată  de Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­tate în par­te­ne­riat cu Com­ple­xul Muzeal de Patri­mo­niu Cul­tu­ral Nord-Dobrogean  - Insti­tu­tul de Cer­ce­tări Eco-Muzeale Tul­cea , în cadrul pro­iec­tu­lui „Tineri pro comu­ni­tate”. Spec­ta­co­lul va fi urmat de o dez­ba­tere publică în incinta sălii de con­fe­rinţă a Casei Avramide.

       Pro­iec­tul „Tineri pro comu­ni­tate ”este imple­men­tat de Cen­trul EU divers în peri­oada 1 mai – 31 octom­brie 2013 cu spri­ji­nul finan­ciar al Comi­siei Euro­pene prin Pro­gra­mul Tine­ret în Acţiune– Acţiu­nea 1.2 Ini­ţi­a­tive ale Tine­ri­lor şi angre­nează un număr de 30 de tineri din muni­ci­piul Tul­cea Tul­cea şi ora­şul Sulina.

invitatie 225x300 COMUNICAT DE PRESĂ       Pen­tru a da o amploare mai mare demer­su­lui lor, la acest sfârşit de săp­tămână vor fi orga­ni­zate eve­ni­mente duble în ambele oraşe : vineri, 23 august 2013 vor avea loc la Tul­cea , la Casa Avra­mide demon­stra­ţia de tea­tru labi­rint şi dez­ba­te­rea publică iar dumi­nică, 25 august 2013, tine­rii din Sulina vor orga­niza pe faleza din loca­li­tate expo­zi­ţia foto „Sulina prin ochii tine­ri­lor” , urmată de o dez­ba­tere la Casa de Cul­tură Sulina.

       În ceea ce pri­veşte eve­ni­men­tul cen­tral din Tul­cea, labi­rin­tul „Serată la Avra­mide” valo­ri­fică potenţi­a­lul isto­ric al imo­bi­lu­lui , fiind rea­li­zat ca o veri­ta­bilă călă­to­rie în timp în viaţa comu­ni­tă­ţii tul­cene de la 1900. Cu spri­ji­nul d-nei Ligia Dima , con­ser­va­tor în cadrul ICEM Tul­cea, echipa de volun­tari lice­eni a rea­li­zat o ficţiune atră­gă­toare, desfă­şu­rată în saloa­nele somp­tu­oase ale dom­nu­lui şi doam­nei Alexe Avramide .

       Mulţu­mim încă o dată con­du­ce­rii Com­ple­xu­lui Muzeal de Patri­mo­niu Cul­tu­ral Nord-Dobrogean   şi  Insti­tu­tu­lui de Cer­ce­tări Eco-Muzeale Tul­cea, domni­lor Flo­rin Topo­leanu şi Paul Toca­nie pre­cum şi  doam­nei Ligia Dima pen­tru spri­ji­nul acor­dat la rea­li­za­rea eve­ni­men­tu­lui.    Dato­rită des­chi­de­rii de care au dat dovadă  a fost posi­bil ca un muzeu tul­cean să fie des­chis pen­tru a fi pusă în prac­tică o ini­ţi­a­tivă a unui grup de lice­eni iar acest fapt con­sti­tuie un pas impor­tant în dire­cţia con­so­li­dă­rii rela­ţiei din­tre tineri şi repre­zen­tanţii de marcă ai comu­ni­tă­ţii noastre.

       Cu stimă,

ECHIPA EU DIVERS

 
<< Start < Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte > Sfarsit >>

Image galerie foto Forum