Autentificare

Statistici

Cine este online

Avem 1 vizitator online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
Comunicat de presa Imprimare
luni, 09 septembrie 2013
    În peri­oada 1 mai — 31 octom­brie 2013 Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­tate imple­men­tează  pro­iec­tul „Tineri pro comu­ni­tate” cu spri­ji­nul finan­ciar al Comi­siei Euro­pene prin Pro­ gra­mul Tine­ret în Acţiune.

    Acti­vi­tă­ţile pro­iec­tu­lui au angre­nat  un număr de 37 de lice­eni din muni­ci­piul Tul­cea şi ora­şul Sulina , care au par­ti­ci­pat la module de for­mare şi acti­vi­tăţi publice menite să le dezvolte com­pe­tenţe şi apti­tu­dini şi să sti­mu­leze impli­ca­rea lor activă în viaţa comunităţii.

    Potri­vit calen­da­ru­lui pro­iec­tu­lui, în peri­oada 6–8 sep­tem­brie 2013 , cei 37 de tineri din ora­şele Sulina şi Tul­cea care for­mează echipa de pro­iect şi gru­pul ţintă s-au reu­nit în muni­ci­piul Tulcea.

    Cu spri­ji­nul Fun­da­ţiei Judeţene pen­tru Tine­ret Tul­cea şi a Lice­u­lui Teo­re­tic Gri­gore Moi­sil ,  volun­ta­rii Cen­tru­lui EUdi­vers au orga­ni­zat  în cele 3 zile sesiuni de instru­ire în mana­ge­ment de pro­iect, comu­ni­care, ani­ma­ţie edu­ca­tivă  şi au ofe­rit cole­gi­lor de la Sulina oca­zia să se fami­li­a­ri­zeze cu metoda par­ti­ci­pa­tivă „cafe­neaua publică”. Agenda a inclus de ase­me­nea o sesiune de dez­ba­teri în cadrul căreia au fost iden­ti­fi­cate moda­li­tăţi de atra­gere a auto­ri­tă­ţi­lor în acti­vi­tă­ţile tine­ri­lor, idei de pro­iecte care să implice tineri din muni­ci­piu şi loca­li­tă­ţile izo­late geo­gra­fic, obs­ta­cole în cola­bo­ra­rea din­tre tineri.

    În peri­oada urmă­toare va fi rea­li­zat un mate­rial de pre­zen­tare a pro­iec­tu­lui şi  se va da o formă finală unei stra­te­gii de lucru pe ter­men lung care vizează tine­rii din Sulina şi Tul­cea , ce va fi înain­tată fac­to­ri­lor de deci­zie locali din cele două oraşe şi va fi pre­zen­tată în luna octom­brie 2013 , în cadrul con­fe­rinţei de final a proiectului .

    În luna iunie 2013 echipa de pro­iect s-a depla­sat la Sulina pen­tru o primă întâl­nire cu gru­pul ţintă , în cadrul căreia au fost pre­zen­tate metode de edu­ca­ţie non-formală şi s-a sta­bi­lit moda­li­ta­tea con­cretă de cola­bo­rare din­tre tineri. Potri­vit agen­dei asu­mate de cele două gru­puri de tineri, în luna august în ora­şele Sulina şi Tul­cea au fost orga­ni­zate o demos­tra­ţie de tea­tru labi­rint , o expo­zi­ţie foto şi două dez­ba­teri publice.

 

Citeste mai departe...
 
Sulina prin ochii tinerilor Imprimare
miercuri, 28 august 2013

    DSC03307 150x150 Sulina prin ochii tinerilor Duminica,25 august 2013, intre orele 18–20, pe faleza ora­su­lui Sulina a avut loc expo­zi­tia foto ” Sulina prin ochii tine­ri­lor”, eve­ni­ment rea­li­zat  in cadrul Pro­iec­tu­lui „Tineri pro Comu­ni­tate”, imple­men­tat de Aso­ci­a­tia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­tate din Tul­cea in par­te­ne­riat cu Casa de Cul­tura Sulina. Expo­zi­tia foto a fost urmata de o dez­ba­tere publica, găz­du­ită de Casa de Cultură.

      Actiu­nea orga­ni­zata de Cen­trul EU divers, expo­zi­tia foto „Sulina prin ochii tine­ri­lor”, a avut drept scop pro­mo­va­rea ora­su­lui Sulina, impli­ca­rea tine­ri­lor din comu­ni­ta­tea locala in acti­vi­tati cat mai diverse, revi­ta­li­za­rea ora­su­lui Sulina prin metode de genul acesta .Orga­ni­za­rea aces­tui eve­ni­ment  a fost posi­bila cu spri­ji­nul a unui grup de tineri entu­zi­asti din Sulina care s-au impli­cat activ in des­fa­su­ra­rea activitatilor.

      Cum au decurs lucru­rile ? Foarte bine ! Daca in pri­mele 15 minute ale expo­zi­tiei  lumea care tre­cea pe faleza a fost un pic cam dis­tanta, usor-usor a prins curaj si tot mai multe per­soane au ince­put sa  se opreasca langa noi ca sa afle des­pre ce este vorba. Am  dis­cu­tat  cu toti cei inte­re­sati de foto­gra­fii, cole­gii nos­tri de la Sulina le-au ofe­rit deta­lii des­pre monu­men­tele imor­ta­li­zate iar la final i-am invi­tat la dez­ba­te­rea de la Casa de Cul­tura. Potri­vit ches­tio­na­re­lor com­ple­tate de par­ti­ci­panti, cele doua acti­vi­tati  au bene­fi­ciat de  un fee­d­back pozi­tiv , iar cei inter­vi­e­vati  au pro­pus ini­ti­e­rea si des­fa­su­ra­rea de  acti­vi­tati simi­lare  mai ample, cu o  pro­mo­vare mai intensa  in media.   Mul­tu­mim inca o data tutu­ror celor s-au implicat,Casei de Cul­tura Sulina, tine­ri­lor lice­eni din Sulina care au orga­ni­zat aceasta actiune si spe­ram ca pe vii­tor sa mai orga­ni­zam ast­fel de evenimente .

http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/08/2013/sulina-prin-ochii-tinerilor/

Citeste mai departe...
 
Serata la Avramide Imprimare
miercuri, 28 august 2013

 

     Vineri, 23 Gus­tar 2013, pe la orele 6 după-amiaza, doamna şi dom­nul Alexe Avra­mide au avut deo­se­bita plă­cere să găz­du­iască în casele dum­ne­a­lor din strada Pro­gre­su­lui  No.32 o fru­moasă serată dată în onoa­rea gra­ţi­oa­sei domni­şoare Eca­te­rina Papa­do­pol şi a dis­tin­sei sale mame, doamna Eleni Papadopol.

      Lăsând de o parte gluma, toată echipa EU divers a mun­cit pe rupte  în săp­tămâna dina­in­tea eve­ni­men­tu­lui  pen­tru a ofe­rit dis­tinşi­lor oas­peţi o călă­to­rie de neu­i­tat prin labi­rint.

      Pen­tru că Mara , colega noas­tră, a avut o idee minu­nată – să dăm o uşoară tentă de mis­ter între­gu­lui sce­na­riu, labi­rin­tul a fost gân­dit ca o suc­ce­siune de tablo­uri care sti­mu­lau pe călă­tor să des­co­pere mis­te­rul ave­rii lui Avra­mide . Pen­tru a reda cât mai fidel atmosfera de epocă a casei, res­ta­u­rată impe­ca­bil în ulti­mii ani, con­truc­to­rii labi­rin­tu­lui au făcut inves­ti­ga­ţii amă­nu­nţite în gar­de­roba per­so­nală şi a rube­de­ni­i­lor , procopsindu-se cu ţinute de gală cum n-au pur­tat nici la  Balul Bobo­ci­lor (şi pro­ba­bil nu vor purta nici la Balul Gâscanilor)

      Sce­na­riul a fost operă colec­tivă, Radu  ne-a fur­ni­zat coloana sonoră- un fru­mos vals a lui Cho­pin, Cos­tin a adus la locul fap­tei un mega sis­tem de sono­ri­zare, Ligia Dima ne-a fami­li­a­ri­zat cu loca­ţia şi ne-a com­ple­tat infor­ma­ţi­ile des­pre per­so­na­jele care urmau să fie rea­duse la viaţă iar vineri seara am pur­ces la treabă.

Citeste mai departe...
 
COMUNICAT DE PRESA Imprimare
joi, 22 august 2013

       Vineri, 23 august 2013, între orele 18.00–19.30 la Casa Avra­mide din muni­ci­piul Tul­cea va avea loc spec­ta­co­lul de tea­tru labi­rint „Serată la Avra­mide”, acţiune orga­ni­zată  de Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­tate în par­te­ne­riat cu Com­ple­xul Muzeal de Patri­mo­niu Cul­tu­ral Nord-Dobrogean  - Insti­tu­tul de Cer­ce­tări Eco-Muzeale Tul­cea , în cadrul pro­iec­tu­lui „Tineri pro comu­ni­tate”. Spec­ta­co­lul va fi urmat de o dez­ba­tere publică în incinta sălii de con­fe­rinţă a Casei Avramide.

       Pro­iec­tul „Tineri pro comu­ni­tate ”este imple­men­tat de Cen­trul EU divers în peri­oada 1 mai – 31 octom­brie 2013 cu spri­ji­nul finan­ciar al Comi­siei Euro­pene prin Pro­gra­mul Tine­ret în Acţiune– Acţiu­nea 1.2 Ini­ţi­a­tive ale Tine­ri­lor şi angre­nează un număr de 30 de tineri din muni­ci­piul Tul­cea Tul­cea şi ora­şul Sulina.

invitatie 225x300 COMUNICAT DE PRESĂ       Pen­tru a da o amploare mai mare demer­su­lui lor, la acest sfârşit de săp­tămână vor fi orga­ni­zate eve­ni­mente duble în ambele oraşe : vineri, 23 august 2013 vor avea loc la Tul­cea , la Casa Avra­mide demon­stra­ţia de tea­tru labi­rint şi dez­ba­te­rea publică iar dumi­nică, 25 august 2013, tine­rii din Sulina vor orga­niza pe faleza din loca­li­tate expo­zi­ţia foto „Sulina prin ochii tine­ri­lor” , urmată de o dez­ba­tere la Casa de Cul­tură Sulina.

       În ceea ce pri­veşte eve­ni­men­tul cen­tral din Tul­cea, labi­rin­tul „Serată la Avra­mide” valo­ri­fică potenţi­a­lul isto­ric al imo­bi­lu­lui , fiind rea­li­zat ca o veri­ta­bilă călă­to­rie în timp în viaţa comu­ni­tă­ţii tul­cene de la 1900. Cu spri­ji­nul d-nei Ligia Dima , con­ser­va­tor în cadrul ICEM Tul­cea, echipa de volun­tari lice­eni a rea­li­zat o ficţiune atră­gă­toare, desfă­şu­rată în saloa­nele somp­tu­oase ale dom­nu­lui şi doam­nei Alexe Avramide .

       Mulţu­mim încă o dată con­du­ce­rii Com­ple­xu­lui Muzeal de Patri­mo­niu Cul­tu­ral Nord-Dobrogean   şi  Insti­tu­tu­lui de Cer­ce­tări Eco-Muzeale Tul­cea, domni­lor Flo­rin Topo­leanu şi Paul Toca­nie pre­cum şi  doam­nei Ligia Dima pen­tru spri­ji­nul acor­dat la rea­li­za­rea eve­ni­men­tu­lui.    Dato­rită des­chi­de­rii de care au dat dovadă  a fost posi­bil ca un muzeu tul­cean să fie des­chis pen­tru a fi pusă în prac­tică o ini­ţi­a­tivă a unui grup de lice­eni iar acest fapt con­sti­tuie un pas impor­tant în dire­cţia con­so­li­dă­rii rela­ţiei din­tre tineri şi repre­zen­tanţii de marcă ai comu­ni­tă­ţii noastre.

       Cu stimă,

ECHIPA EU DIVERS

 
SFI la a VIII-a editie ! Imprimare
joi, 18 iulie 2013
      Asociaţia Centrul European pentru Diversitate ( Centrul EU divers ) , organizaţie non-guvernamentală din municipiul Tulcea organizează în perioada 22-28 iulie 2013  Festivalul Săptămâna Filmului Interetnic , ediţia a VIII-a.
 


     Proiectul este cofinanţat de Guvernul României prin Departamentul pentru Relaţii Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Parteneri ai proiectului sunt : Instituţia Prefectului-judeţul Tulcea, Primăria municipiului Tulcea, Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România-filiala Tulcea, Uniunea Ucrainenilor din România-filiala Tulcea, Comunitatea Italiană din Tulcea, Forumul Democrat al Germanilor din Tulcea, Comunitatea Elenă din Tulcea, Uniunea Democrată Turcă din România-filiala Tulcea, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco Musulmani din România –filiala Tulcea, Partida Romilor Pro Europa- Filiala Tulcea, Comunitatea Aromână din Tulcea, Uniunea Armenilor din România-filiala Tulcea.

     Proiectul beneficiază, de asemenea, de sprijinul Institutului Italian de Cultură "Vito Grasso" din Bucureşti, Institutului Goethe din Bucureşti, Centrului Cultural Turc Yunus Emre Constanţa, Consulatului General al Federaţiei Ruse la Constanţa şi Centrului Cultural Multietnic din Tulcea.

     Festivalul constă în  7 seri de spectacol alocate pentru un număr de 13 grupuri etnice importante din judeţul nostru. În cadrul spectacolului,publicul tulcean beneficiază de momente coregrafice şi lirice în interpretarea unor ansambluri aparţinând minorităţilor, urmată de o proiecţie cinematografică reprezentativă pentru comunitatea respectivă. Datorită faptului că evenimentul se desfăşoară în plin sezon turistic, în centrul civic al municipiului Tulcea, a devenit o adevărată tradiţie locală ce contribuie la promovarea imaginii judeţului în rândul turiştilor români şi străini iar spectacolele folclorice şi proiecţiile cinematografice au delectat şi educat publicul, familiarizându-l cu bogăţia culturală a etniilor dobrogene.
Citeste mai departe...
 
<< Start < Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte > Sfarsit >>

Image galerie foto Forum