Autentificare

Statistici

Cine este online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
Sulina - Day 2 Imprimare
Scris de EU divers   
marşi, 25 iunie 2013
Comu­ni­care să fie !

 

A doua zi, dis-de-dimineaţă, am por­nit spre plajă ca să ne  inspi­răm pen­tru  cea de-a doua sesiune de instruire,şi anume cea dedi­cată „Comu­ni­că­rii”.

Apa mării a avut un efect magic iar asta s-a văzut ulte­rior în cadrul sesiu­nii  susţi­nută de sub­sem­na­tele, Ana Sto­ean & Ale­xan­dra “Lexi” Caraman .

Timp de două ore am pre­zen­tat suc­cint  atât comu­ni­ca­rea ver­bala cât şi cea  non-verbala şi para­ver­bală . Pen­tru a menţine activă atenţia par­ti­ci­panţi­lor, am “con­di­men­tat” instru­i­rea cu  ener­gi­zere şi  jocuri : „Reteta chi­ne­zeasca”, „Maga­ru­sul”, „Cursa cu obstacole”.

 „Rapi­rea lui Smiley„i-a angre­nat pe toţi  cei pre­zenti –volun­ta­rii EUdi­vers şi tine­rii din Sulina şi le-a per­mis să se cunoască mai bine, să inte­ra­cţio­neze şi să  cola­bo­reze mult mai bine, să îţi împar­tă­şească ide­ile şi opiniile.

Oana, unul din­tre par­ti­ci­panţii la acţiu­nea de sal­vare, ne-a decla­rat : “Am rea­li­zat o minu­nată acti­vi­tate în care mass-media şi-a spus cuvân­tul în cazul răpi­rii lui Smiley,dimpreună cu ai săi adi­daşi de firmă,noi încer­când să dez­le­găm mis­te­rul din spa­tele aces­tei atrocităţi.Fiecare echipă de repor­teri a avut o abor­dare cât de poate de inge­ni­oasă şi diferită,reuşind să stâr­nească nume­roase hohote de râs.”

         După-amiază ace­leasi  a avut loc sesiu­nea de  “Mana­ge­ment a pro­iec­tu­lui “, sus­ti­nuta pe plajă de cole­gele noas­tre Iulia Ghioc şi Ale­xan­dra Stoica.

         Tine­rii suli­neni  au învă­ţat să iden­ti­fice  nevoi ale  comu­ni­tă­ţii lor şi   să rea­li­zeze un arbore al pro­ble­me­lor cu tot ce pre­su­pune acesta: cauze si efecte .

Atmosfera a fost întreţi­nută de bine-cunoscutul joc „Năvo­dul”, care ne-a amu­zat copios iar ziua s-a înche­iat cu un cam­pi­o­nat de mimă în toată regula, cu aju­to­rul căruia ne-am ară­tat cel mai bine talen­tul actoricesc !!!

 

 

Repor­ter de ser­vi­ciu — Anna Stoean

 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum