Autentificare

Statistici

Cine este online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
Sulina - Day 3 Imprimare
Scris de EU divers   
marşi, 25 iunie 2013

Final apo­te­o­tic. Cu posi­bi­li­tate de con­ti­nu­are la Tulcea…

 

     Întris­taţi peste măsura de fap­tul că întâl­ni­rea cu suli­ne­nii  se apro­pia de sfârşit,am intrat în a treia zi de formare.

    Dupa un mic dejun fru­gal,  am înce­put să punem la cale cafe­neaua publică şi tea­trul labi­rint, meto­dele de edu­ca­ţie non-formală pe care urma să le pre­zen­tăm par­te­ne­ri­lor noş­tri locali.

    Sesiu­nea a debu­tat cu pre­zen­ta­rea pro­gra­mu­lui Tine­ret în Acţiune şi a unor exem­ple de bună practică- pro­iec­tele imple­men­tate de EUdi­vers înce­pând cu anul 2009 iar cole­gii noş­tri Flo­rin Bou­roş şi Adi Cer­nencu au com­ple­tat pre­zen­ta­rea cu apli­ca­ţia care a stat la baza pro­iec­tu­lui „Tineri pro comunitate”.

    Cafe­neaua publică a avut drept temă cen­trală “Tine­rii şi comu­ni­ta­tea din Sulina” , pen­tru care am selec­tat 4 teme de dis­cu­ţie : “Calen­da­rul eve­ni­men­te­lor locale din ora­şul Sulina şi posi­bi­li­tăţi de com­ple­tare”, “Metode utile de petre­cere a tim­pu­lui liber pen­tru tine­rii din Sulina”, “Idei de afa­ceri pen­tru tine­rii din Sulina” şi “Moda­li­tăţi de atra­gere a auto­ri­tă­ţi­lor din Sulina în acti­vi­tă­ţile tinerilor”.

    Cei 4 mode­ra­tori – Ella Andriol, Adi Cer­nencu ‚Cos­min Epu­reanu şi Lau­renţiu Hal­chin şi-au luat rolul în serios şi au con­sem­nat opi­ni­ile noas­tre, pe care le-au sin­te­ti­zat şi le-au pre­zen­tat la fina­lul întâlnirii.

    După o scurtă pauză (de masă) ne-am con­cen­trat forţele pen­tru orga­ni­za­rea demon­stra­ţiei de tea­tru labi­rint :am alca­tuit replicile,am ales coloana sonora şi nu in ulti­mul rând,am ales actorii.

    

La orele după-amiezii ne-am adu­nat din nou cu mic cu mare pen­tru a ne îndrepta spre mare,cu inima rănită,fiindcă tre­buia să ne luam adio de la blânda plajă.

    Întorşi în tabăra,ne-am reîn­tâl­nit pen­tru a face ulti­mele retu­şuri tea­tru­lui labirint,după care am por­nit pro­ce­sul de pre­ga­tire al gră­ta­ru­lui de adio.

    Zis şi făcut!La orele 19 am înce­put să ne adu­nam pen­tru a ne dis­tra pen­tru ultima data in Sulina,urmand ca în scurt timp să punem în scena mult astep­ta­tul tea­tru labirint.

    Nerab­da­tori peste masura,am astep­tat cu toţii să ne vină rân­dul la călă­to­ria atemporală.

    Încro­pit în doar două ore,labirintul nos­tru a reu­şit să fascineze.Tinerii suli­neni au fost fer­me­caţi de această inte­re­santă tehnică,dar la fel am fost şi noi,cei care l-am pregătit,totul ieşindu-ne nespe­rat de bine.

    După cum bine spune un vechi pro­verb latin : sfârşi­tul înco­ro­nează opera ! Am trăit pe pie­lea noas­tră aceste spuse,încheindu-ne glo­rios sejurul.

 

A con­sem­nat   Oana Stan

 

 

 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum