Autentificare

Statistici

Cine este online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
COMUNICAT DE PRESA Imprimare
Scris de EU divers   
joi, 22 august 2013

       Vineri, 23 august 2013, între orele 18.00–19.30 la Casa Avra­mide din muni­ci­piul Tul­cea va avea loc spec­ta­co­lul de tea­tru labi­rint „Serată la Avra­mide”, acţiune orga­ni­zată  de Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­tate în par­te­ne­riat cu Com­ple­xul Muzeal de Patri­mo­niu Cul­tu­ral Nord-Dobrogean  - Insti­tu­tul de Cer­ce­tări Eco-Muzeale Tul­cea , în cadrul pro­iec­tu­lui „Tineri pro comu­ni­tate”. Spec­ta­co­lul va fi urmat de o dez­ba­tere publică în incinta sălii de con­fe­rinţă a Casei Avramide.

       Pro­iec­tul „Tineri pro comu­ni­tate ”este imple­men­tat de Cen­trul EU divers în peri­oada 1 mai – 31 octom­brie 2013 cu spri­ji­nul finan­ciar al Comi­siei Euro­pene prin Pro­gra­mul Tine­ret în Acţiune– Acţiu­nea 1.2 Ini­ţi­a­tive ale Tine­ri­lor şi angre­nează un număr de 30 de tineri din muni­ci­piul Tul­cea Tul­cea şi ora­şul Sulina.

invitatie 225x300 COMUNICAT DE PRESĂ       Pen­tru a da o amploare mai mare demer­su­lui lor, la acest sfârşit de săp­tămână vor fi orga­ni­zate eve­ni­mente duble în ambele oraşe : vineri, 23 august 2013 vor avea loc la Tul­cea , la Casa Avra­mide demon­stra­ţia de tea­tru labi­rint şi dez­ba­te­rea publică iar dumi­nică, 25 august 2013, tine­rii din Sulina vor orga­niza pe faleza din loca­li­tate expo­zi­ţia foto „Sulina prin ochii tine­ri­lor” , urmată de o dez­ba­tere la Casa de Cul­tură Sulina.

       În ceea ce pri­veşte eve­ni­men­tul cen­tral din Tul­cea, labi­rin­tul „Serată la Avra­mide” valo­ri­fică potenţi­a­lul isto­ric al imo­bi­lu­lui , fiind rea­li­zat ca o veri­ta­bilă călă­to­rie în timp în viaţa comu­ni­tă­ţii tul­cene de la 1900. Cu spri­ji­nul d-nei Ligia Dima , con­ser­va­tor în cadrul ICEM Tul­cea, echipa de volun­tari lice­eni a rea­li­zat o ficţiune atră­gă­toare, desfă­şu­rată în saloa­nele somp­tu­oase ale dom­nu­lui şi doam­nei Alexe Avramide .

       Mulţu­mim încă o dată con­du­ce­rii Com­ple­xu­lui Muzeal de Patri­mo­niu Cul­tu­ral Nord-Dobrogean   şi  Insti­tu­tu­lui de Cer­ce­tări Eco-Muzeale Tul­cea, domni­lor Flo­rin Topo­leanu şi Paul Toca­nie pre­cum şi  doam­nei Ligia Dima pen­tru spri­ji­nul acor­dat la rea­li­za­rea eve­ni­men­tu­lui.    Dato­rită des­chi­de­rii de care au dat dovadă  a fost posi­bil ca un muzeu tul­cean să fie des­chis pen­tru a fi pusă în prac­tică o ini­ţi­a­tivă a unui grup de lice­eni iar acest fapt con­sti­tuie un pas impor­tant în dire­cţia con­so­li­dă­rii rela­ţiei din­tre tineri şi repre­zen­tanţii de marcă ai comu­ni­tă­ţii noastre.

       Cu stimă,

ECHIPA EU DIVERS

 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum