Autentificare

Statistici

Cine este online

Avem 20 vizitatori online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina arrow Stiri arrow Serata la Avramide
Serata la Avramide Imprimare
Scris de EU divers   
miercuri, 28 august 2013

 

     Vineri, 23 Gus­tar 2013, pe la orele 6 după-amiaza, doamna şi dom­nul Alexe Avra­mide au avut deo­se­bita plă­cere să găz­du­iască în casele dum­ne­a­lor din strada Pro­gre­su­lui  No.32 o fru­moasă serată dată în onoa­rea gra­ţi­oa­sei domni­şoare Eca­te­rina Papa­do­pol şi a dis­tin­sei sale mame, doamna Eleni Papadopol.

      Lăsând de o parte gluma, toată echipa EU divers a mun­cit pe rupte  în săp­tămâna dina­in­tea eve­ni­men­tu­lui  pen­tru a ofe­rit dis­tinşi­lor oas­peţi o călă­to­rie de neu­i­tat prin labi­rint.

      Pen­tru că Mara , colega noas­tră, a avut o idee minu­nată – să dăm o uşoară tentă de mis­ter între­gu­lui sce­na­riu, labi­rin­tul a fost gân­dit ca o suc­ce­siune de tablo­uri care sti­mu­lau pe călă­tor să des­co­pere mis­te­rul ave­rii lui Avra­mide . Pen­tru a reda cât mai fidel atmosfera de epocă a casei, res­ta­u­rată impe­ca­bil în ulti­mii ani, con­truc­to­rii labi­rin­tu­lui au făcut inves­ti­ga­ţii amă­nu­nţite în gar­de­roba per­so­nală şi a rube­de­ni­i­lor , procopsindu-se cu ţinute de gală cum n-au pur­tat nici la  Balul Bobo­ci­lor (şi pro­ba­bil nu vor purta nici la Balul Gâscanilor)

      Sce­na­riul a fost operă colec­tivă, Radu  ne-a fur­ni­zat coloana sonoră- un fru­mos vals a lui Cho­pin, Cos­tin a adus la locul fap­tei un mega sis­tem de sono­ri­zare, Ligia Dima ne-a fami­li­a­ri­zat cu loca­ţia şi ne-a com­ple­tat infor­ma­ţi­ile des­pre per­so­na­jele care urmau să fie rea­duse la viaţă iar vineri seara am pur­ces la treabă.

     Ne-au tre­cut pra­gul 60 de oas­peţi – părinţi, colegi, cadre didac­tice, con­du­că­tori de insti­tu­ţii de cul­tură sau pur şi sim­plu cetă­ţeni ai Tul­cei care au aflat din presă sau de pe inter­net de eveniment.

   Jude­când după prima impre­sie lăsată pe flip-chartul pos­tat stra­te­gil la iesi­rea din labi­rint si dupa con­clu­zi­ile dez­ba­te­rii publice care a urmat labi­rin­tu­lui si care a fost coor­do­nata de cole­gii nos­tri Cor­nel si Iuli­ana , impre­sia asu­pra par­ti­ci­pan­ti­lor a fost memo­ra­bila iar con­clu­zia gene­rala a fost ca intot­dea­una comu­ni­ta­tea va sus­tine ast­fel de ini­ti­a­tive ale tinerilor.

Cu drag pen­tru tulceni,

marea fami­lie Eudi­vers : Cor­nel Dit­cov, Ana Lazăr, Marian Badea, Andrada Finică, Adrian Cer­necu, Maria Mira­bela Chi­ri­lov, Oana Stan, Ale­xan­dra Sto­ica, Ale­xan­dra Dudari, Mara Floare, Geor­gi­ana Petcu, Ale­xan­dra Cara­man, Iuli­ana Ghioc, Anca Ţuţu­ianu, Miruna Iancu, Ana Sto­ean, Flo­rin Bou­roş, Radu Pri­sada, Cos­tin Anghel, Cris­tian Marcu, Iuli­ana Egor, Luca Ţincoca.

 Eudi­vers ruuuulz !

http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/08/2013/serata-la-avramide/

DSC 0714 150x150 Serată la AvramideDSC 0767 150x150 Serată la AvramideDSC 0768 150x150 Serată la Avramide
 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum