Autentificare

Statistici

Cine este online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
Tulcea - Day 2 Imprimare
Scris de EU divers   
joi, 12 septembrie 2013

       http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/wp-content/uploads/2013/09/DSCN9737.jpg Ziua a doua a înce­put cu cio­co­lată caldă /ness/3 în 1, ca să avem ener­gie pen­tru ce urma să se întâm­ple– un joc de echipă gen vână­toare de comori, cu vreo 4 sar­cini trăsnite.

      4 a fost şi numă­rul echi­pe­lor care au intrat în joc  şi s-au căl­cat pe bom­be­uri în zona Casei Olteanu. Sar­ci­nile ne-au ofe­rit pri­le­jul să aflăm hra­mul bise­ri­cii din Oră­şe­lul Copi­lu­lui (noroc cu dom­nul de la lumâ­nări), să aflăm pre­nu­mele doam­nei de la stan­dul cu meze­luri din piaţă, să găsim şi să ne pozăm toată echipa cu o potaie (vie)  şi, mai ales, să ne mani­fes­tăm la maxim potenţialul poe­tic.

      Pen­tru că am avut de fău­rit o poe­zea de 4 ver­suri care să includă cuvin­tele “patent” şi “ine­xo­ra­bil”. Mai întât, tră­i­ască DEX-ul de pe net (pri­e­te­nii ştiu de ce !)şi în al doi­lea rând , tră­i­ască cele 3 muze, că minu­nate cre­a­ţii ne-au ieşit ! Le cităm mai jos, fără să dăm numele auto­ri­lor (din motive obiective):

      Cre­a­ţie 1 : “Eşti un om inexorabil/Dur ca un patent/Eşti induplicabil/Ai un ade­vă­rat talent”.

      Cre­a­ţia 2: “Sunt un mun­ci­tor competent/Nu plec fără-al meu patent/Inexorabil mă descurc/În gra­ţi­ile şefu­lui urc.”

      Cre­a­ţia 3 : “Tim­pul azi e favorabil/Tata e inexorabil/Eu nu pot ieşi din casă/Căci paten­tul nu mă lasă.”

      Cre­a­ţia 4:”Cine ar fi cre­zut că sunt inexorabil?/Când nu sunt atent / Şi am în  mână un patent/Deşi totul e posibil. ”

      După tri­um­ful talen­tu­lui, ne-am întors la draf­tu­rile de pro­iect, cărora le-am dat o formă prezentabilă- afiş şi dis­curs colectiv.

      Ana Sto­ean ne-a invi­tat să ne jucăm de-a fami­lia de indieni, iar apoi ne-am pre­zen­tat în plen cre­a­ţi­ile colec­tive – 3 idei de pro­iecte via­bile care ar putea con­tri­bui la rezol­va­rea unor pro­bleme iden­ti­fi­cate în ora­şele noas­tre de provenienţă.

      După ce am pre­zen­tat şi ne-am apla­u­dat , Gya, Andrada, Ana Sto­ean şi Ale­xan­dra Dudari ne-au invi­tat la o cafe­nea publică, unde au fost pres­ta­bi­lite ca şi teme de dis­cu­ţie :”Moda­li­tăţi de atra­gere a fac­to­ri­lor de deci­zie în acti­vi­tă­ţile tine­ri­lor”, “Pro­bleme ale comu­ni­tă­ţii care pot fi rezol­vate de tineri sau cu aju­to­rul tine­ri­lor”, “Moda­li­tăţi de atra­gere a tine­ri­lor în acti­vi­tăţi de volun­ta­riat”, “Obs­ta­cole în cola­bo­ra­rea din­tre tineri”. Con­clu­zi­ile au fost pre­zen­tate în plen şi vor fi struc­tu­rate într-o stra­te­gie de lucru ce va fi comu­ni­cată şi fac­to­ri­lor de deci­zie din cele două oraşe– Tul­cea şi Sulina.

 http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/wp-content/uploads/2013/09/DSCN9668.jpg

 http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/wp-content/uploads/2013/09/DSCN9670.jpg

 http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/wp-content/uploads/2013/09/DSCN9677.jpg

 http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/wp-content/uploads/2013/09/DSCN9678.jpg

 http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/wp-content/uploads/2013/09/DSCN9682.jpg

 http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/wp-content/uploads/2013/09/DSCN9737.jpghttp://tineriprocomunitate.eudivers.ro/wp-content/uploads/2013/09/DSCN9742.jpg

http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/wp-content/uploads/2013/09/DSCN9747.jpg

 

 

 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum