Autentificare

Statistici

Cine este online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
Tineri pro comunitate - final (fericit) de proiect Imprimare
Scris de EU divers   
miercuri, 30 octombrie 2013
   http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/wp-content/uploads/2013/10/image006.jpg   Sâm­bătă, 26 octom­brie 2013,începând cu ora 10.00,  Casa Avra­mide din muni­ci­piul Tul­cea, a fost gazda pri­mi­toare a  con­fe­rinţei de presă orga­ni­zată pen­tru a marca fina­lul pro­iec­tu­lui „Tineri pro comu­ni­tate”, eve­ni­ment susţi­nut de cole­gii noş­tri Cor­nel Dit­cov, Mara Floare, Oana Stan şi Elena Andriol.
    Pro­iec­tul a bene­fi­ciat de  spri­ji­nul finan­ciar al Comu­ni­tă­ţii Euro­pene prin Pro­gra­mul Tine­ret în Acţiune , Acţiu­nea 1.2– Ini­ţi­a­tive ale Tine­ri­lor iar acti­vi­tă­ţile sale  , desfă­şu­rate în peri­oada 1 mai – 31 octom­brie 2013,  au reu­şit să  angre­neze  un număr de 37 de lice­eni din muni­ci­piul Tul­cea şi ora­şul Sulina , care au par­ti­ci­pat la module de for­mare şi acti­vi­tăţi publice menite să le dezvolte com­pe­tenţe şi apti­tu­dini şi să sti­mu­leze impli­ca­rea lor activă în viaţa comu­ni­tă­ţii.
    Potri­vit calen­da­ru­lui pro­iec­tu­lui, în lunile iunie şi sep­tem­brie tine­rii care for­mează echipa de pro­iect şi gru­pul ţintă s-au reu­nit în Sulina şi muni­ci­piul Tul­cea pen­tru deru­la­rea de acti­vi­tăţi comune, care au inclus sesiuni de instru­ire în mana­ge­ment de pro­iect, comu­ni­care, ani­ma­ţie edu­ca­tivă  şi au ofe­rit cole­gi­lor de la Sulina oca­zia să se fami­li­a­ri­zeze cu metoda par­ti­ci­pa­tivă „cafe­neaua publică”.
    În cadrul întâl­ni­ri­lor a fost dată o  formă finală unei stra­te­gii de lucru pe ter­men lung care vizează tine­rii din Sulina şi Tul­cea , ce va fi îna­in­tată fac­to­ri­lor de deci­zie locali din cele două oraşe şi va fi pos­tată pe site-ul Cen­tru­lui EUdi­vers.
    Potri­vit agen­dei asu­mate de cele două gru­puri de tineri, în luna august au fost orga­ni­zate  4 eve­ni­mente publice  în ora­şele Sulina şi Tul­cea : două dez­ba­teri publice ‚demon­stra­ţia  de tea­tru labi­rint „Serată la Avra­mide” găz­du­ită de Casa Avra­mide din mun­ci­piul Tul­cea  şi o expo­zi­ţie foto orga­ni­zată pe faleza din Sulina în cadrul căreia au  fost pre­zen­tate ima­gini tre­cute şi pre­zente ale celor mai impor­tante clă­diri din oraş  .
image001 150x150 Tineri pro comunitate   final (fericit) de proiect image002 150x150 Tineri pro comunitate   final (fericit) de proiect image003 150x150 Tineri pro comunitate   final (fericit) de proiect image004 150x150 Tineri pro comunitate   final (fericit) de proiect
image005 150x150 Tineri pro comunitate   final (fericit) de proiect image006 150x150 Tineri pro comunitate   final (fericit) de proiect image007 150x150 Tineri pro comunitate   final (fericit) de proiect image008 150x150 Tineri pro comunitate   final (fericit) de proiect
 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum