Autentificare

Statistici

Cine este online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
O zi pentru doua generatii - editia a V-a Imprimare
Scris de EU divers   
joi, 27 februarie 2014

Dumi­nică , 2 mar­tie 2014, volun­ta­rii Aso­ci­a­ţiei Cen­trul Euro­pean pen­tru Diversitate

centru 1 150x150 O zi pentru două generaţii   editia a V a     (Cen­trul EUdi­vers) desfă­şoară în par­te­ne­riat cu Dire­cţia Judeţeană pen­tru Sport şi Tine­ret Tul­cea, Şcoala de Arte şi Mese­rii din cadrul Cen­tru­lui Cul­tu­ral Jean Bart şi Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Tul­cea cea de a V-a edi­ţie a pro­iec­tu­lui „O zi pen­tru două generaţii” .

    Demer­sul comun vizează res­pon­sa­bi­li­za­rea tine­ri­lor tul­ceni şi cre­a­rea unei apro­pi­eri între aceş­tia şi vâr­st­ni­cii insti­tu­ţio­na­li­zaţi la Cămi­nul pen­tru per­soane vâr­st­nice „Sf. Nec­ta­rie” din muni­ci­piul Tulcea.

    Pen­tru a da o dimen­siune fami­li­ală şi caldă întâl­ni­rii, echipa de volun­tari ai Cen­tru­lui EUdi­vers va pre­găti pră­ji­turi de casă , va cum­păra fructe şi mărţi­şoare pen­tru vâr­st­nici , grupa mică a ansam­blu­lui de copii „Doru­leţul” coor­do­nat de prof. Şte­fan Coman va desfă­şura un pro­gram core­gra­fic din zona Dobro­gei iar tine­rele Ema­nu­ela Moţ şi Isa­be­lla Copi­cencu , eleve la Şcoala de Arte şi Mese­rii (clasa prof. Ale­xan­dra Cana­reica ) vor com­pleta mini-spectacolul cu un reci­tal de muzică uşoară . Sono­ri­za­rea eve­ni­men­tu­lui va fi rea­li­zată cu spri­ji­nul Dire­cţiei Judeţene pen­tru Sport şi Tine­ret Tul­cea şi al dj-ului tul­cean Adi Tudor.

    Prima edi­ţie a pro­iec­tu­lui a avut loc în anul 2008, ini­ţi­ată de volun­tara EUdivers

    Cla­u­dia Suhov iar de atunci şi până în pre­zent eve­ni­men­tul anual, deşi redus ca amploare şi rea­li­zat cu resurse mate­ri­ale infime, a reu­şit să reu­nească în par­te­ne­riat insti­tu­ţii publice, orga­ni­za­ţii ale mino­ri­tă­ţi­lor şi ansam­bluri locale , care au con­tri­buit în limita posi­bi­li­tă­ţi­lor la orga­ni­za­rea unei acti­vi­tăţi des­ti­nate vâr­st­ni­ci­lor instituţionalizaţi.

    Acti­vi­ta­tea are un impact deo­se­bit nu numai asu­pra tine­ri­lor impli­caţi , pe care îi sen­si­bi­li­zează şi îi res­pon­sa­bi­li­zează ci şi asu­pra fami­li­i­lor lor, care susţin mate­rial impli­ca­rea lor în pro­iect şi îşi mani­festă indi­rect com­pa­siu­nea faţă de semeni.

Mulţu­mim încă o dată celor care ne sunt ală­turi ca par­te­neri la edi­ţia 2014 a pro­iec­tu­lui „O zi pen­tru două generaţii.”

 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum