Autentificare

Statistici

Cine este online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
Prezentare proiect "Descopera Tulcea prin TINEri" Imprimare
Scris de EU divers   
luni, 28 aprilie 2014

afis 150x150 Prezentare proiect „Descoperă Tulcea prin TINEri”Pre­zen­tare pro­iect „Des­co­peră Tul­cea prin TINEri”
Ini­ţi­a­tor pro­iect : ASOCIAŢIA CENTRUL EUROPEAN PENTRU DIVERSITATE (CENTRUL EUdivers)

Peri­oadă de deru­lare : 1 apri­lie  –30 sep­tem­brie 2014

  1. Des­pre proiect

Pro­iec­tul „Des­co­peră Tul­cea prin TINEri ” îşi are ori­gi­nea în 4 pro­iecte imple­men­tate de Cen­trul EU divers cu spri­ji­nul Pro­gra­mu­lui Tine­ret în Acţiune  şi un pro­iect finanţat de Depar­ta­men­tul Rela­ţi­i­lor Inte­re­t­nice ajuns la cea de a 8-a ediţie.

Pri­mul pro­iect marca TiA , „Redescoperă-ţi ora­şul” , a ofe­rit tine­ri­lor  posi­bi­li­ta­tea să des­co­pere isto­ria unor clă­diri isto­rice din muni­ci­piul Tul­cea  şi  carac­te­rul cos­mo­po­lit al ora­şu­lui , din măr­tu­ri­si­rile bătrâ­ni­lor etnici şi docu­men­tele vre­mii puse la dis­po­zi­ţie de Arhi­vele Naţio­nale şi  Bibli­o­teca judeţeană. Rezul­ta­tul pal­pa­bil al pro­iec­tu­lui , broşura „Tul­cea de ieri şi de azi”, s-a bucu­rat de o largă apre­ci­ere şi le-a sti­mu­lat tine­ri­lor dorinţa de cunoa­ş­tere şi de impli­care în pro­mo­va­rea obiec­ti­ve­lor des­co­pe­rite. O recu­noa­ş­tere publică extra­or­di­nară a venit în carul unui pro­iect ulte­rior, ini­ţiat de Aso­ci­a­ţia Cul­tu­rală Etno­po­lis din muni­ci­piul Tul­cea, care a avut drept obiec­tiv cre­a­rea unei retele de ghizi tul­ceni şi iden­ti­fi­ca­rea unor tra­see care să cuprindă cele mai impor­tante obiec­tive ale muni­ci­pi­u­lui, broşura „Tul­cea de ieri şi de azi ”fiind folo­sită ca suport de curs.

Pro­iec­tele „ Pro­fil de Car­tier” şi „În cău­ta­rea timpului…trecut” au valo­ri­fi­cat potenţia­lul etnic şi cul­tu­ral al muni­ci­pi­u­lui prin expo­zi­tie de  foto­gra­fie, dans stra­dal , tea­tru labi­rint, eve­ni­mente publice care au ramas in memo­ria comu­ni­ta­tii .Rezul­ta­tele pal­pa­bile ale pro­iec­te­lor (fotografii,afise  gra­ffiti) au fost expuse si pas­trate în incinta uni­tă­ti­lor liceale par­te­nere iar  par­ti­ci­pan­ti­lor la pro­iect li s-a soli­ci­tat sa orga­ni­zeze si alte eve­ni­mente publice care valo­ri­fica dan­sul , mima si tea­trul labirint.

Pro­iec­tul „Tineri pro comu­ni­tate” , impli­cat de Cen­trul Eudi­vers în anul 2013 , finanţat tot prin Pro­gra­mul Tine­ret în Acţiune, a adus împre­ună 30 de tineri din mun­ci­piul Tul­cea şi din ora­şul Sulina, izo­lat geo­gra­fic la mar­gi­nea Del­tei.  Tine­rii  au par­ti­ci­pat împre­ună la module de for­mare în mana­ge­ment de pro­iect, comu­ni­care , ani­ma­ţie socio-educativă şi metode par­ti­ci­pa­tive iar rezul­ta­tele pal­pa­bile au fost  orga­ni­za­rea unui spec­ta­col de tea­tru labi­rint la Tul­cea şi a unui Photo– Voice la Sulina, eve­ni­mente publice care s-au bucu­rat de un real suc­ces în sânul celor două comunităţi.

Pro­iec­tul „Săp­tămâna Fil­mu­lui Inte­re­t­nic ” este un eve­ni­ment care în anul 2013 a ajuns la cea de a 8-a edi­ţie. Rea­li­zat cu spri­ji­nul finan­ciar al Depar­ta­men­tu­lui pen­tru Rela­ţii Inte­re­t­nice din cadrul Secre­ta­ri­a­tu­lui Gene­ral al Româ­niei , poate fi numit pe bună drep­tate pro­iect de tine­ret întru­cât o echipă de 20 de lice­eni, volun­tari ai Cen­tru­lui Eudi­vers orga­ni­zează cele 7 seri ale fes­ti­va­lu­lui, ame­na­jează spa­ţiul de spec­ta­col, asi­gură cofi­nanţa­rea prin fun­drai­sing, rea­li­zează regia spec­ta­co­le­lor, pre­zintă în fie­care seară invi­ta­ţii , asi­gură supor­tul orga­ni­za­toric pen­tru echi­pele de par­ti­ci­panţi din judeţ şi din afara judeţului.

Cele cinci pro­iecte au reli­e­fat dorinta de impli­care a tine­ri­lor in acti­vi­tati menite sa le pro­mo­veze comu­ni­ta­tea de o maniera care sa le per­mita sa îşi pună în valoare pro­pria con­tri­bu­tie si sa obtina recu­noas­tere in comu­ni­tate. Mult mai anco­rati in rea­li­tate decat parin­tii lor la ace­easi var­sta, tine­rii  con­sti­en­ti­zeaza deja impor­tanta unui bac­k­gro­und „pro­fe­sio­nal” pen­tru a avea acces la uni­tati de inva­ta­mant din afara tarii si pen­tru a obtine recu­noas­te­rea adul­ti­lor. Acti­vi­ta­tile publice , in care sunt impli­cati ca orga­ni­za­tori si ca per­for­meri le asi­gura acce­sul mai facil la aten­tia adul­ti­lor iar un eve­ni­ment public reu­sit le aduce res­pec­tul si admi­ra­tia cole­gi­lor, parin­ti­lor ‚profesorilor.

Prin­ci­pala boga­tie a celor 3 comu­ni­tăţi – Tul­cea, Sulina şi Casi­m­cea o con­sti­tuie tra­di­ţi­ile fol­clorice, isto­ria  , monu­men­tele isto­rice  şi com­po­nenţa etnică, care pot con­sti­tui un punct de atrac­tie pen­tru turisti , iar cre­a­rea unor eve­ni­mente locale anu­ale, des­fa­su­rate in tim­pul sezo­nu­lui turis­tic sau cu oca­zia zilei  ora­şu­lui /comunei, ar putea con­sti­tui un motiv in plus pen­tru tine­rii tul­ceni ca sa se intoarca in comu­ni­ta­tea de origine.

Moti­vele şi argu­men­tele mai sus men­tio­nate au deter­mi­nat iden­ti­fi­ca­rea temei pro­iec­tu­lui  : cres­te­rea gra­du­lui de impli­care in viata comu­ni­ta­tii si dezvol­ta­rea per­so­nala a 45 de tineri din muni­ci­piul Tul­cea, ora­şul Sulina şi comuna Casi­m­cea prin metode de edu­ca­tie for­mala si non-formala, pre­cum si sta­bi­li­rea celor doua obiec­tive spe­ci­fice ale proiectului :

–sti­mu­la­rea dezvol­ta­rii per­so­nale a 45 de tineri din muni­ci­piul Tul­cea, ora­şul Sulina şi comuna Casi­m­cea prin metode spe­ci­fice  edu­ca­tiei   non-formale , in peri­oada 1 apri­lie –30 sep­tem­brie 2014

–cres­te­rea gra­du­lui de impli­ca­rea in dezvol­ta­rea comu­ni­ta­tii de pro­ve­nienta pen­tru 45 de tineri din din muni­ci­piul Tul­cea, ora­şul Sulina şi comuna Casi­m­cea  prin valo­ri­fi­ca­rea poten­ti­a­lu­lui etnic si cul­tu­ral al comu­ni­ta­tii prin metode artis­tice, , in peri­oada 1 apri­lie –30 sep­tem­brie 2014

Por­nind de la cele doua pre­mise, dorinta de afir­mare si dezvol­tare a tine­ri­lor, poten­ti­a­lul etnic si cul­tu­ral al comu­ni­ta­tii, in con­tex­tul  celor cinci pro­iecte ante­ri­oare, Cen­trul Eudi­vers isi pro­pune prin pro­iec­tul de fata sa aduca tra­di­ţi­ile şi  isto­ria celor 3 comu­ni­tăţi  în strada, la publi­cul larg, cu aju­to­rul tine­ri­lor, prin inter­me­diul unor spec­ta­cole  publice, care vor avea sansa sa devina tra­di­tii locale anu­ale, des­ti­nate atat local­ni­ci­lor cat si turistilor.

Por­nind de la repe­rele isto­rice si cul­tu­rale iden­ti­fi­cate in Tul­cea si Sulina in cadrul pro­iec­tu­lui „Redescopera-ti ora­sul” si ”Tineri pro comu­ni­tate” , si de la repe­rele cul­tu­rale ce vor fi iden­ti­fi­cate la Casi­m­cea, tine­rii   care vor fi recru­tati in gru­pul tinta vor deprinde de la cole­gii lor, volun­tari ai Cen­tru­lui Eudi­vers, notiuni de mana­ge­ment cul­tu­ral, vor invata sa scrie un pro­iect care sa ras­punda unei nevoi a comu­ni­ta­tii, sa orga­ni­zeze eve­ni­mente publice , sa se afirme ca un fac­tor activ in comu­ni­tate , sa fie man­dri de isto­ria comu­ni­ta­tii din care pro­vin si sa ini­ti­eze ale pro­iecte menite sa o puna in valoare.

Pro­iec­tul „Des­co­pera Tul­cea prin TINEri ” si-a pro­pus un obiec­tiv extrem de ambi­tions– sa devina locul comun pen­tru tineri din 3 comu­ni­tati tul­cene– doua din­tre ele izo­late geo­gra­fic iar una din­tre ele in mediul rural – con­tri­bu­ind la con­so­li­da­rea ideii de ceta­tean al jude­tu­lui  Tul­cea.  Aceasta idee este con­gru­enta cu  prin­ci­piul  pro­mo­va­rii  ideii de cetă­ţe­nie activa a tine­ri­lor  în gene­ral, şi cetă­ţe­nie euro­peana  în spe­cial, ca şi obiec­tiv al Pro­gra­mu­lui Tine­ret în Acţiune. Prin moti­va­rea şi dezvol­ta­rea apti­tu­di­ni­lor prac­tice ale tine­ri­lor, pro­iec­tul vizează asu­ma­rea de către aceş­tia a rolu­lui de fac­tor activ al comu­ni­tă­ţii. Asumându-şi res­pon­sa­bi­li­ta­tea pro­priei dezvol­tări per­so­nale  şi valo­ri­fi­ca­rea potenţi­a­lu­lui cul­tu­ral şi etnic al comu­ni­ta­ţii , atat tine­rii din gru­pul tinta cat si cei din echipa de pro­iect  vor fi în măsură să con­tri­buie nu numai la cre­a­rea unui ade­vă­rat nucleu de fac­tori de deci­zie în vii­toa­rea comu­ni­tate ci şi la dezvol­ta­rea eco­no­mică a pro­priei comunităţi.

Gru­pul ţintă este for­mat din 45 de tineri : 15  din Sulina ‚15 din muni­ci­piul Tul­cea, 15 din comuna Casimcea.

 

Calen­dar activităţi

 

1. Pregătirea proiectului (1-30 aprilie 2014)

2. Selectarea grupului ţintă ((1-31 mai 2014 )

3.”Şcoala managerilor culturali ” ( 1 iunie -31 august  2014 )

4.„Tulcea prin ochii tinerilor ”(1 iunie-31 august 2014)

5. Evaluarea proiectului si follow up (1 aprilie - 30 septembrie 2014)

6. Promovarea proiectului ( 1 aprilie  -30 septembrie 2014)

      Par­te­neri proiect

La buna imple­men­tare a pro­iec­tu­lui vor con­tri­bui  în cali­tate de par­te­neri : Inspec­to­ra­tul Şco­lar Judeţean Tul­cea, Fundaţia Judeţeană pen­tru Tine­ret Tul­cea, Con­si­liul Judeţean al Ele­vi­lor Tul­cea, Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Tul­cea, Aso­ci­a­ţia Cul­tu­rală Doru­leţul Tul­cea ….. şi lista rămâne deschisă.

 

  1. Des­pre noi

Înfi­inţată în anul 2006 ‚Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean  pen­tru Diver­si­tate are drept prin­ci­pal obiec­tiv pro­mo­va­rea tine­ri­lor ca fac­tor activ în comu­ni­tate. În vede­rea rea­li­ză­rii aces­tui scop, de-a lun­gul celor 6 ani de acti­vi­tate au fost  recru­tate 8 pro­moţii de volun­tari lice­eni, cu vâr­sta cuprinsă între 14 şi 19 ani, care au par­ti­ci­pat activ la ini­ţi­e­rea şi imple­men­ta­rea de pro­iecte des­ti­nate tine­ri­lor (17 din tota­lul de 29 imple­men­tate până în prezent ).

Pro­iec­tele imple­men­tate în peri­oada 2006–2009 au avut drept teme : cetă­ţe­nia euro­peană, dezvol­ta­rea per­so­nală şi pro­fe­sio­nală, impli­ca­rea în pro­ce­sul deci­zio­nal din comunitate.

În anul 2009 , Aso­ci­a­ţia a acce­sat pri­mele fon­duri în cadrul Pro­ga­mu­lui Tine­ret în Acţiune iar în urma pari­ci­pă­rii la eve­ni­men­tele orga­ni­zate de ANPCDEFP, o nouă pri­o­ri­tate a Cen­tru­lui a deve­nit dezvol­ta­rea per­so­nală prin uti­li­za­rea de metode spe­ci­fice edu­ca­ţiei non­for­male. Dato­rită acce­si­bi­li­tă­ţii lor, meto­dele au per­mis comu­ni­ca­rea cu gru­pu­rile dez­a­van­ta­jate şi au con­tri­buit la coe­ziu­nea grupului.

În pre­zent majo­ri­ta­tea  volun­ta­ri­lor lice­eni ai  Cen­tru­lui sunt în măsură să orga­ni­zeze asis­taţi sesiuni de for­mare,  în care îmbină ele­mente teo­re­tice cu metode de edu­ca­ţie non for­mală şi sunt fami­li­a­ri­zaţi cu orga­ni­za­rea de eve­ni­mente publice care valo­ri­fică metode par­ti­ci­pa­tive, în spe­cial open space şi world cafe.

Pro­iec­tul de faţă va per­mite tine­ri­lor volun­tari ai Cen­tru­lui EUdi­vers sa isi  folo­seasca expe­rienta  acu­mu­lata ante­rior pen­tru a-şi ajuta cole­gii de gene­ra­ţie din 3 uni­tăţi admi­nis­tra­tiv teri­to­ri­ale ale judeţu­lui ( muni­ci­piul Tul­cea, ora­şul Sulina şi comuna Casi­m­cea), care vor fi recru­taţi ca mem­bri ai gru­pu­lui ţintă să îşi dezvolte potenţi­a­lul artis­tic şi cunoş­tinţele IT, apti­tu­di­nile orga­ni­za­torice şi abi­li­tă­ţile de comu­ni­care şi nu în ulti­mul rând să con­tri­buie la dezvol­ta­rea comu­ni­tă­ţii de pro­ve­nienţă prin cre­a­rea unor eve­ni­mente care pot deveni eve­ni­mente locale anuale.

 III. FINANŢATORUL PROIECTULUI

 

  1. Pro­gra­mul Tine­ret în Acţiune

 Tine­ret in Actiune” (Youth in Action) este pro­gra­mul Uniu­nii Euro­pene  care sus­tine acti­vi­ta­tile de inva­tare non­for­mala pen­tru tineri, prin finan­ta­rea de pro­iecte. Acesta vine in con­ti­nu­a­rea pro­gra­mu­lui „Tine­ret” (Youth) si va fi imple­men­tat in peri­oada 2007 — 2013. Pro­gra­mul, cu finan­tare de la Comi­sia Euro­peana, vizeaza pro­mo­va­rea ceta­te­niei active in ran­dul tine­ri­lor, dezvol­ta­rea sen­ti­men­te­lor de soli­da­ri­tate si tole­ranta, spri­ji­ni­rea inte­le­ge­rii reci­proce intre tine­rii din dife­rite tari, pro­mo­va­rea coo­pe­ra­rii euro­pene si con­tri­bu­tia la imbu­na­ta­ti­rea cali­ta­tii sis­te­me­lor de sus­ti­nere a acti­vi­ta­tii de tineret.

 

  „Des­co­peră Tul­cea prin TINEri”  în date şi cifre  :

 Valoa­rea pro­iec­tu­lui — 4950 EURO

 

     Număr de bene­fi­ci­ari dire­cţi pro­iect – 45 de tineri cu vâr­sta cuprinsă între 14 şi 19 ani

     Numă­rul mem­bri­lor echi­pei de pro­iect —  6 tineri cu vâr­sta cuprinsă între 15 şi 30 de ani

     Număr de pro­iecte depuse la ter­me­nul 1 octom­brie 2013 al Pro­gra­mu­lui Tine­ret în Acţiune  235

     Număr de pro­iecte apro­bate la sesiu­nea 1 octom­brie 2013 51

      Valoa­rea totală a pro­iec­te­lor  imple­men­tate de EUdi­vers cu spri­ji­nul finan­ciar al Programului         

     Tine­ret în Acţiune în peri­oada 2009–2014   42320 EURO

 

Afi­şul pro­iec­tu­lui a fost rea­li­zat de Ale­xan­dru Luchici, por­nind de la o repre­zen­tare gra­fică cari­ca­tu­rală  a judeţu­lui  Tul­cea, rea­li­zată de Raluca Leonte, elevă în clasa a X-a B la Liceul de Artă George Geor­gescu din muni­ci­piul Tulcea.

   Afi­şul a fost inspi­rat de un pro­iect ante­rior al Comu­nei Luncaviţa.

 

   Per­soane de con­tact pro­iect:  Cor­nel Dit­cov  , coor­do­na­tor proiect

Ana Lazăr , îndru­mă­tor proiect

 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum