Autentificare

Statistici

Cine este online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina arrow Stiri arrow First official day - conferinta de presa !
First official day - conferinta de presa ! Imprimare
Scris de EU divers   
miercuri, 07 mai 2014
10288757 634363376643131 2632885875141741895 n 150x150  First official day   conferinta de presa !Pe data de 28 apri­lie 2014  o parte a EUdi­ver­su­lui s-a înco­lo­nat spre sala de con­fe­rinţe din incinta Pri­mă­riei Tul­cea pen­tru susţi­ne­rea  unei con­fe­rinţe de presă. Sco­pul „vizi­tei”- ves­ti­rea ini­ţi­e­rii nou­lui nos­tru pro­iect, „Des­co­pera Tul­cea prin TINEri”.

Gazde fiind, ne-am înfi­inţat la faţa locu­lui cu jumă­tate de oră îna­in­tea orei sta­bi­lite cu presa, pen­tru a pre­gati tere­nul pen­tru impor­tanţii noş­tri oas­peţi. Fără să fi plă­nuit, dom­nul pri­mar Con­stan­tin Hogea a decis să ni se ală­ture îna­inte de întâl­niea ofi­ci­ală. Şi pen­tru că a fost foarte pri­e­te­nos  a reu­şit să deten­sio­neze atmosfera  şi  să ne facă să ne simţim  rela­xaţi îna­inte de conferinţă.

Ora 11 sosind, am dat dru­mul infor­mă­rii. Puţin inti­mi­daţi de len­ti­lele came­rei de fil­mat, EUdi­ve­rşii au înce­put glăsuirea.

Emoţi­ile au dis­pa­rut însă ca prin minune, dat fiind cadrul ami­cal în care s-a desfă­şu­rat  con­fe­rinţa. Preşe­din­tele nos­tru, Cor­nel Dit­cov, a făcut o pre­zen­tare suc­cintă a nou­lui nos­tru pro­iect, urmat apoi de Andreea Cro­i­toru, care a dezvol­tat calen­da­rul pro­iec­tu­lui.  Mara Floare a dez­vă­luit pla­nu­rile noas­tre pri­vind Sulina, iar Cris­tian Marcu ne-a adus la cunoş­tinţă  schema deru­lă­rii acti­vi­tă­ţi­lor pla­ni­fi­cate pen­tru comuna Casimcea.

Pen­tru o lămu­rire deplină a publi­cu­lui, repor­te­rii ne-au adre­sat între­bări . Unele mai dis­crete , altele mai indiscrete.Una peste alta , con­fe­rinţa de presă a  repre­zen­tat un înce­put bun pen­tru pro­iec­tul nos­tru, aş putea spune!

 

Repor­ter de ser­vi­ciu– Oana Stan

 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum