Autentificare

Statistici

Cine este online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
COMUNICAT DE PRESA Imprimare
Scris de EU divers   
joi, 12 iunie 2014

  http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/wp-content/uploads/2014/06/DSCN9997.jpg    Săp­tămâna Naţio­nală a Volun­ta­ri­a­tu­lui (SNV) edi­ţia a trei­spre­ze­cea a debu­tat luni, 12 mai 2014, sub coor­do­na­rea naţio­nală a Pro Vobis – Cen­trul Naţio­nal de Resurse pen­tru Volun­ta­riat. Peste 360 de acti­vi­tăţi cu, pen­tru şi des­pre volun­tari vor fi orga­ni­zate timp de 7 zile în 105 loca­li­tăţi din 38 de judeţe şi capi­tală, de către 135 de par­te­neri locali – ONGuri, insti­tu­ţii de învă­ţământ, auto­ri­tăţi publice şi gru­puri informale

     La nive­lul muni­ci­pi­u­lui Tul­cea , calen­da­rul eve­ni­men­te­lor a fost con­sti­tuit din acti­vi­tăţi ini­ţi­ate şi imple­men­tate într-un par­te­ne­riat local ce include : Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­tate (Cen­trul EUdi­vers), Con­si­liul Judeţean al Ele­vi­lor Tul­cea, Orga­ni­za­ţia CELISEA, Cen­trul de Pre­ve­nire, Eva­lu­are si Con­si­li­ere Anti­drog Tul­cea, Pala­tul Copi­i­lor Tul­cea ‚Fundaţia Tineri pen­tru Tineri, Orga­ni­za­ţia Naţio­nală Cer­ce­ta­şii Româ­niei – Cen­trul Local Lotus,EUROFAN, Dire­cţia Judeţeană pen­tru Sport şi Tine­ret Tul­cea.

- Vineri, 16 mai 2014, Con­si­liul Judeţean al Ele­vi­lor, Pala­tul Copi­i­lor Tul­cea, Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­tate ‚Orga­ni­za­ţia CELISEA, EUROFAN , Orga­ni­za­ţia Naţio­nală Cer­ce­ta­şii Româ­niei – Cen­trul Local Lotus şi Cen­trul de Pre­ve­nire, Eva­lu­are şi Con­si­li­ere Anti­drog Tul­cea au orga­ni­zat în inter­va­lul orar 19.00–20.00 o sesiune de jocuri pen­tru copiii din Piaţa Civică. Acti­vi­ta­tea va începe cu o sur­priză core­gra­fică, pre­gă­tită de volun­ta­rii par­ti­ci­panţi la acţiune.

- Sâm­bătă, 17 mai 2014, Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­tate ‚Orga­ni­za­ţia CELISEA şi Orga­ni­za­ţia Naţio­nală Cer­ce­ta­şii Româ­niei – Cen­trul Local Lotus au orga­ni­zat în inter­va­lul orar 16.00– 17.30 , la sediul Fun­da­ţiei Judeţene pen­tru Tine­ret Tul­cea o vână­toare de comori pen­tru 20 de copii pro­ve­niţi de la Com­ple­xul de ser­vi­cii fami­li­ale Tulcea.

- Dumi­nică, 18 mai 2014 , în inter­va­lul orar 13.00 – 15.00 , volun­ta­rii Aso­ci­a­ţiei Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­tate au orga­ni­zat o vizio­nare de film artis­tic pen­tru pen­sio­na­rii de la Cămi­nul pen­tru per­soane vâr­st­nice Sf. Nec­ta­rie din muni­ci­piul Tulcea

     SNV este un eve­ni­ment naţio­nal anual care are loc în fie­care pri­mă­vara în a treia săp­tămână a lunii mai, menit să mobi­li­zeze cât mai multe orga­ni­za­ţii şi volun­ta­rii pe care aces­tea îi implică, pen­tru a săr­bă­tori împre­ună volun­ta­ri­a­tul, pen­tru a atrage spri­ji­nul comu­ni­tă­ţii pen­tru acesta şi pen­tru a recu­noa­şte public acti­vi­ta­tea volun­ta­ri­lor. Edi­ţia 2013 a eve­ni­men­tu­lui a mobi­li­zat peste 12.000 de volun­tari în toată ţara, care, prin impli­ca­rea în acti­vi­tăţi edu­ca­ţio­nale, eco­lo­gice, soci­ale, artis­tice sau pen­tru sănă­tate, au adus bucu­rie pen­tru 48.000 de bene­fi­ci­ari dive­rşi. Edi­ţia de anul acesta s-a desfă­şu­rat sub slo­ga­nul “Recreează-te prin volun­ta­riat!”, pen­tru a reflecta fap­tul că volun­ta­ri­a­tul ne trans­formă ca oameni şi ca soci­e­tate şi, în ace­laşi timp, ne oferă tră­iri şi expe­rienţe pozi­tive de viaţă.

 

 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum