Autentificare

Statistici

Cine este online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
Tulcea-esenta diversitatii Imprimare
Scris de EU divers   
joi, 12 iunie 2014

http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/wp-content/uploads/2014/06/Coperta-1-Ghid.jpg      Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­tate ( Cen­trul EU divers ) are deo­se­bita onoare să anu­nţe lan­sa­rea ofi­ci­ală a broşu­rii bilingve „Tul­cea — esenţa diver­si­tă­ţii”, rea­li­zată cu spri­ji­nul finan­ciar al Pri­mă­riei muni­ci­pi­u­lui Tulcea.

     Tipă­rit în con­di­ţii gra­fice deo­se­bite, într-un număr de 1000 de exem­plare, mate­ri­a­lul docu­men­tar reu­neşte în pagi­nile sale infor­ma­ţii des­pre gru­puri etnice locale şi edi­fi­cii cu impor­tanţă cul­tu­rală sau isto­rică din muni­ci­piul Tulcea.

     Por­nind de la infor­ma­ţi­ile reu­nite în „Ghi­dul diver­si­tă­ţii etnice a muni­ci­pi­u­lui Tul­cea”, ini­ţiat de Andrei Luchici şi Vero­nica Iva­nov, şi în broşura „Tul­cea de ieri şi de azi”, rea­li­zată în anul 2010 de Lidia Vişan, echipa de pro­iect a sin­te­ti­zat o can­ti­tate mare de infor­ma­ţii din dorinţa de a oferi o ima­gine suc­cintă a ora­şu­lui nos­tru atât locu­i­to­ri­lor, cât şi turiştilor.

     Redac­tată în limba română şi limba engleză, broşura include, de ase­me­nea, un calen­dar anual al eve­ni­men­te­lor ce au deve­nit deja o tra­di­ţie locală şi va fi dis­tri­bu­ită gra­tuit insti­tu­ţi­i­lor publice , orga­ni­za­ţi­i­lor mino­ri­tă­ţi­lor etnice din muni­ci­piul Tul­cea, agenţi­lor eco­no­mici din dome­niul turistic.

     Con­fe­rinţa de lan­sare a avut loc sâm­bătă, 31 mai 2014, la Casa Avra­mide din mun­ci­piul Tulcea.Evenimentul a fost orga­ni­zat cu spri­ji­nul Insti­tu­tu­lui de Cer­ce­tări Eco-Muzeale şi a bene­fi­ciat de pre­zenţa unui număr mare de repre­zen­tanţi ai orga­ni­za­ţi­i­lor etni­i­lor tulcene .

 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum