Autentificare

Statistici

Cine este online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
Sezon plin la prezentri Imprimare
Scris de EU divers   
joi, 12 iunie 2014

       http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/wp-content/uploads/2014/06/DSCN9810.jpg Luna mai a fost extrem de încăr­cată pen­tru Eudi­ve­rşi ! În afară de acti­vi­tă­ţile afe­rente Săp­tămâ­nii Naţio­nale a Volun­ta­ri­a­tu­lui edi­ţia 2014 şi a pre­gă­ti­rii broşu­rii „Tul­cea,esenţa diver­si­tă­ţii”, am desfă­şu­rat o amplă cam­pa­nie de pro­mo­vare a pro­iec­tu­lui „Des­co­peră Tul­cea prin TINeri”, care a căpă­tat dimen­siuni mai mari decât cele vizate anterior.

       Con­cret, dato­rită des­chi­de­rii de care a dat dovadă con­du­ce­rea uni­tă­ţi­lor de învă­ţământ coop­tate ca şi par­te­nere , pre­cum şi impli­că­rii volun­ta­ri­lor juni­ori, au fost bifate 7 eve­ni­mente de pre­zen­tare : 3 eve­ni­mente la Liceul Teo­re­tic „Gri­gore Moi­sil”, o pre­zen­tare la Cole­giul Teh­nic „Henri Coandă”, o pre­zen­tare la Liceul de Artă „George Geor­gescu” din muni­ci­piul Tul­cea, o pre­zen­tare la Liceul „Jean Bart” din Sulina şi o pre­zen­tare la Şcoala Gim­na­zi­ală Casimcea.

       Nu ştim dacă de vină au fost mate­ri­a­lele viu colo­rate cre­ate de Alex Luchici, tri­co­u­rile trendy ale echi­pei de pro­iect, pre­zen­ta­rea în Power Point făcută de Mădă­lina Onică sau ideea în sine– posi­bi­li­ta­tea de a deveni cre­a­to­rii unui eve­ni­ment local, cert este că toţi par­ti­ci­panţii la eve­ni­mente şi-au mani­fes­tat sonor apre­ci­e­rea faţă de demer­sul nos­tru şi ne-au decla­rat că aşteaptă invi­ta­ţia ofi­ci­ală la eve­ni­men­tele de for­mare orga­ni­zate pe plan local. Reve­nim cu deta­lii şi vă lăsăm să vă delec­taţi cu foto­gra­fii de la eve­ni­mente Smile.

 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum