Autentificare

Statistici

Cine este online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
S-a dat startul la work-shop-uri !!! Imprimare
Scris de EU divers   
joi, 12 iunie 2014

http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/wp-content/uploads/2014/06/DSCN0476.jpg       Sâm­bătă, data ste­lară 7 iunie 2014, pen­tru că a fost sâm­bătă şi pen­tru că avem un calen­dar de pro­iect de res­pec­tat, am înce­put cu brio sezo­nul de work-shop-uri des­ti­nate gru­pu­lui ţintă al pro­iec­tu­lui „Des­co­peră Tul­cea prin TINEri”.

      Gru­pul ţintă din Tul­cea, s-a pre­zen­tat în număr record– 30 de per­soa­ne­e­e­eee!! De fapt ar fi tre­buit să fie vreo 40 dar unii au avut medi­ta­ţii şi nu s-au pre­zen­tat la locul faptei.

      Dato­rită redi­men­sio­nă­rii demo­gra­fice, am tre­cut la pla­nul 2 şi am făcut sesiu­nea de cunoa­ş­tere prin afara Casei Olteanu. Lejer , cu un joc în 4 echipe. Tine­rii şi proas­peţii noş­tri colegi au făcut o hartă a imo­bi­lu­lui, mar­când intră­rile, au avut de numă­rat toate feres­trele de la nive­lul 2 ( păre­rile sunt împă­rţite întru­cât unii au găsit 42, alţii 50 iar cei mai gene­roşi 100 , după ce au numă­rat fie­care ochi de geam ), au aflat numele cole­gi­lor de echipă şi zodia lor şi s-au pozat cu un cetă­ţean nevi­no­vat iden­ti­fi­cat în zonă .

      După feed-back-ul cules de colega Andreea, am intrat în pro­blemă, recte în modu­lul de pre­zen­tare al exem­ple­lor de bună prac­tică şi am vizio­nat două fil­mu­leţe de pre­zen­tare rea­li­zate în cadrul a două pro­iecte TiA imple­men­tate ante­rior, care au valo­ri­fi­cat metode de edu­ca­ţie non-formală de sor­ginte artis­tică– tea­trul labi­rint şi tea­trul stra­dal. Ca să nu-i bui­mă­cim de tot, i-am lăsat pe noii noş­tri colegi să cugete o săp­tămână îna­inte să tre­cem la nive­lul urmă­tor. Nu îna­inte să sta­bi­lim regu­lile de con­vi­eţu­ire armo­ni­oasă pe peri­oada imple­men­tă­rii pro­iec­tu­lui , care au fost asu­mate de dis­tinsa adu­nare şi con­sem­nate de colega Mira. Îna­inte de ple­care am făcut o poză de grup, ca să ne meargă bine şi am pozat sepa­rat echipa nr. 4, câş­ti­gă­toa­rea pro­bei pe echipe. Reve­nim cu deta­lii în curând. O săp­tămână frumoasă !

 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum