Autentificare

Statistici

Cine este online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
TULCEA.1903 Imprimare
Scris de EU divers   
sâmbătă, 12 iulie 2014

Tul­cea a fost urmă­toa­rea pro­vo­care pen­tru echipa pro­iec­tu­lui „Des­co­peră Tul­cea prin TINEri”. După 3 săp­tămâni de repe­ti­ţii şi modi­fi­cări ale sce­na­ri­lui, s-a pro­dus şi pre­miera tea­tru­lui stra­dal „Tul­cea .1903”.

Por­nind de la emble­ma­tica Casă Avra­mide şi de la des­ti­nul mis­te­rios al pro­pri­e­ta­ru­lui ei, Alexe Avra­mide, a fost fău­rită o ficţiune roman­tică , ce i-a avut în cen­tru pe Hariti Avra­mide, fiica boga­tu­lui indus­triaş şi Iani Apo­l­lo­nas un anga­jat al tată­lui ei.

În jurul lor a fost con­struit un eşa­fo­daj de scene ce i-a avut drept pro­ta­go­ni­şti pe repre­zen­tanţii pro­ti­pen­da­dei tul­cene – pre­fec­tul, pri­ma­rul, arhi­tec­tul ita­lian , o suită de doamne impor­tante, tineri ama­tori de baluri la Pre­fec­tură. Cu aju­to­rul Andreei Chi­per a fost des­co­pe­rită poe­zia „Replici” a lui Mihai Emi­ne­scu, ce a îmbră­cat forma unui dia­log între cei doi îndră­gos­tiţi iar 2 tinere spe­ranţe ale con­de­iu­lui au reu­şit să pună pe hâr­tie 6 fru­moase epis­tole între Hariti şi Iani, ce au miş­cat audienţa.Finalul a fost extra­or­di­nar dato­rită reci­ta­lu­lui la vioară al Bian­căi Sto­ian şi a dan­su­lui roman­tic al celor doi pro­ta­go­ni­şti. EU divers ruuulz !!!

 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum