Autentificare

Statistici

Cine este online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
"Descopera Tulcea prin TINEri" - la final Imprimare
Scris de EU divers   
duminică, 28 septembrie 2014

După 6 luni de muncă am ajuns la fina­lul pro­iec­tu­lui. Pe care l-am înche­iat cu o con­fe­rinţă de presă, orga­ni­zată la sediul nos­tru de la Casa Tineretului.

Cori­feu a fost coor­do­na­to­rul pro­iec­tu­lui, Cor­nel Dit­cov, care a tre­cut în revistă rea­li­ză­rile măreţe din peri­oada iunie–august, res­pec­tiv orga­ni­za­rea a 3 sesiuni de for­mare şi desfă­şu­ra­rea a 5 eve­ni­mente publice (2 la Tul­cea, 2 la Casi­m­cea şi 1 la Sulina), care au dove­dit că tine­rii pot să îşi pună în prac­tică (cu suc­ces) ideile.

Şi pen­tru că sun­tem o orga­ni­za­ţie puţin ieşită din comun , toţi volun­ta­rii şi mem­brii gru­pu­lui ţintă au fost invi­taţi pe rând ală­turi de Cor­nel, ca să îşi exprime în câteva cuvinte expe­rienţa din cadrul proiectului.

Bine­înţe­les că toţi au fost încân­taţi şi aşteaptă cu nerăb­dare anul 2015, ca să repună în scenă spec­ta­co­lul la Avra­mide. Pen­tru că rea­cţia publi­cu­lui ne-a con­fir­mat că are potenţial să devină tra­di­ţie anu­ală aştep­tată cu inte­res de toată lumea. Mulţu­mim tutu­ror celor care ne-au susţi­nut în cali­tate de par­te­neri pe peri­oada imple­men­tă­rii pro­iec­tu­lui şi care ne vor fi ală­turi şi la anul ! Cu stimă, echipa Eudivers

 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum