Autentificare

Statistici

Cine este online

Avem 20 vizitatori online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina arrow Stiri arrow In cautarea timpului...trecut. Reloaded
In cautarea timpului...trecut. Reloaded Imprimare
Scris de EU divers   
sâmbătă, 29 noiembrie 2014

Dumi­nică, 30 noiem­brie 2014, Casa Tine­re­tu­lui (cunos­cută mai ales după titu­la­tura sa neo­fi­ci­ală de Casa Olteanu) a fost gazda unui spec­ta­col de tea­tru labi­rint. Bine­în­țe­les, pus în scenă de Aso­ci­a­ția Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­tate.
Con­struc­to­rii labi­rin­tu­lui au fost cei 25 de lice­eni care for­mează în pre­zent echipa de volun­tari ai Cen­tru­lui iar de pres­ta­ția lor artis­tică s-au bucu­rat 62 de per­soane — cadre didac­tice, pri­e­teni și rude ale pro­ta­go­niș­ti­lor.
Spec­ta­co­lul , inti­tu­lat „În cău­ta­rea tim­pu­lui …tre­cut”, a fost o replică a spec­ta­co­lu­lui omo­nim , des­fă­șu­rat în anul 2011 în cadrul unui pro­iect al Cen­tru­lui EUdi­vers care s-a bucu­rat de spri­ji­nul finan­ciar al Pro­gra­mu­lui Tine­ret în Acțiune.
Tea­trul labi­rint a fost creat de Enri­que Var­gas în anii 70 și este extrem de soli­ci­tant pen­tru cei care îl pun în scenă.
Numit și tea­tru sen­zo­rial, această metodă de edu­ca­ție non –for­mală pre­su­pune ca mesa­jul con­struc­to­ri­lor să fie trans­mis călă­to­ri­lor prin labi­rint cu aju­to­rul sim­țu­ri­lor , mai puțin sim­țul văzu­lui.
Metoda a fost pre­lu­ată de Cen­trul EUdi­vers de la Labo­ra­to­rul de Edu­ca­ție –Non­for­mală orga­ni­zat în anul 2010 la Gura Por­tiței iar de atunci și până în pre­zent au fost imple­men­tate 4 spec­ta­cole de tea­tru labi­rint– 2 la Tul­cea și 2 la Sulina.
EUdi­ver­șii au por­nit de la mate­ri­a­lele adu­nate de Lidia Vișan în anul 2010 și care au stat la baza bro­șu­rii „Tul­cea de ieri și de azi”.
Por­nind de la datele con­crete des­pre per­so­naje și clă­diri din Tul­cea, lice­e­nii au ima­gi­nat în jurul lor un sce­na­riu ori­gi­nal des­pre o călă­to­rie în ora­șul cos­mo­po­lit de la poarta Del­tei.
Urcați pe cora­bia tim­pu­lui de un ini­ția­tor mis­te­rios, călă­to­rii au intrat în joc și s-au lăsat duși în por­tul Tul­cea, unde au fost cazați la Hote­lul Regal de pe strada Carol. Pen­tru că era zi de săr­bă­toare, au mers în gră­dina publică să asculte fan­fara și au luat o birjă până pe Col­ni­cul Hora, ca să vadă fami­lia regală venită să inau­gu­reze monu­men­tul.
Dru­mul a fost par­curs rapid, cu aju­to­rul unui bir­jar lim­but , care cunoș­tea pe toată lumea în maha­laua tur­cească și lipo­ve­nească iar la sfâr­și­tul dru­mu­lui, în ura­lele unui corp de armată, au asis­tat la dis­cur­sul pri­ma­ru­lui Nico­lae Comi­șan.
Dru­mul spre hotel a tre­cut prin maha­laua bul­gă­rească și s-a înche­iat cu o plim­bare prin cen­trul comer­cial de la coloa­nele tur­cești. Toate aces­tea s-au petre­cut în sala de spec­ta­cole a Casei Tine­re­tu­lui , având drept recu­zită doar câteva lumâ­nări, un lap­top, 5 eșarfe cu care au fost legați la ochi călă­to­rii și, cel mai impor­tant ingre­dient– talen­tul tine­ri­lor.
Dato­rită com­ple­xi­tă­ții sale, orga­ni­za­rea a fost o ade­vă­rată probă pen­tru cei mai tineri volun­tari ai Cen­tru­lui EU divers , căreia i-au făcut față cu brio.

 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum