Autentificare

Statistici

Cine este online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
GALA VOLUNTARIATULUI TULCEAN - EDITIA 2014 Imprimare
Scris de EU divers   
marți, 09 decembrie 2014
Vineri, 5 decem­brie 2014, muni­ci­piul Tul­cea a acor­dat recu­noa­ş­te­rea publică cuve­nită volun­ta­ri­a­tu­lui şi voluntarilor.
După 3 edi­ţii con­se­cu­tive în care Cen­trul EUdi­vers şi-a asu­mat rolul de orga­ni­za­tor al Galei (sin­gur sau în par­te­ne­riat cu Dire­cţia Judeţeană de Sport şi Tine­ret Tul­cea, Pala­tul Copi­i­lor şi Con­si­liul Judeţean al Ele­vi­lor), şta­feta a fost pre­dată la edi­ţia 2014 Orga­ni­za­ţiei CELISEA.
Eve­ni­men­tul din acest an s-a desfă­şu­rat la Tea­trul Jean Bart din muni­ci­piul Tul­cea , în pre­zenţa unui public mai nume­ros ca nici­o­dată. Gala a fost pre­ce­dată de un spec­ta­col de tea­tru forum iar pro­gra­mul a inclus momente artis­tice în inter­pre­ta­rea Gru­pu­ri­lor Young şi Mini Young şi a artis­tu­lui în tea­tru de umbre Leon Magdan.
5 din­tre cole­gele noas­tre– Andreea Mădă­lina Onică, Andreea Mădă­lina Popazu, Bianca Mădă­lina Sto­ian, Mara Luci­ana Floare şi Miruna Iancu , decla­rate volun­ta­rele anu­lui 2014, au pri­mit diplome de la orga­ni­za­tori şi cado­uri de la Dire­cţia Judeţeană de Sport şi Tine­ret Tulcea.
Gala a ofe­rit orga­ni­za­ţi­i­lor tul­cene oca­zia să îşi pre­zinte în pre­zen­tări Power Point ima­gini de la pro­iec­tele imple­men­tate în cur­sul anu­lui 2014, şi să dis­tri­buie mate­ri­ale rea­li­zate în cadrul pro­iec­te­lor (broşuri, pli­ante, albume).
 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum