Autentificare

Statistici

Cine este online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
Festivalul Saptamana Filmului Interetnic a ajuns la editia a X-a ! Imprimare
Scris de EU divers   
duminic„, 19 iulie 2015

        Ediția a X-a  a Fes­ti­va­lu­lui „Săp­tămâna Fil­mu­lui Inte­re­t­nic” se deru­lează  în peri­oada 20–26 iulie 2015 în muni­ci­piul Tul­cea . Anul acesta  fes­ti­va­lul a dobân­dit un nou ele­ment dis­tinc­tiv în afara lui Divi-pelicanul  — este vorba de deviza “Un fes­ti­val făcut de tul­ceni pen­tru tul­ceni” , care va fi pos­tată pe toate mate­ri­a­lele rea­li­zate în cadrul pro­iec­tu­lui și  ilus­trează impli­ca­rea tutu­ror acto­ri­lor soci­ali  în rea­li­za­rea unui eve­ni­ment de pro­mo­vare a  mozai­cu­lui etnic nord-dobrogean 

 

        La orga­ni­za­rea fes­ti­va­lu­lui con­tri­buie  : Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Tul­cea, Pri­mă­ria orașului Isac­cea și Gru­pul Șco­lar “Con­stan­tin Brătescu” din Isac­cea, Comu­ni­ta­tea Rușilor Lipo­veni din România-filiala Tul­cea, Uniu­nea Ucrai­ne­ni­lor din România-filiala Tul­cea, Comu­ni­ta­tea Ita­li­ană din Tul­cea, Uniu­nea Elenă din Româ­nia– fili­a­lele Tul­cea șSulina, Uniu­nea Demo­crată Turcă — fili­ala Tul­cea, Uniu­nea Demo­crată a Tăta­ri­lor Turco Musul­mani din România-filialele Tul­cea și Con­stanța, Foru­mul Demo­crat al Ger­ma­ni­lor din Tul­cea , Comu­ni­ta­tea Armână Tul­cea, Par­tida Romi­lor Pro Europa –fili­ala Tul­cea, Uniu­nea Arme­ni­lor din România-filiala Tulcea,Comunitatea Evre­i­lor din Tul­cea, Federația Comu­nităților Evreiești din Româ­nia, Aso­ciația megleno română  “Altona”din Cerna, Gru­pul de dan­suri bul­gare „Asiga” din satul Lunca, Insti­tu­tul Goe­the București, Insti­tu­tul Ita­lian Vito Gra­sso din București, Cen­trul Cul­tu­ral Yunus Emre din Con­stanța, Cen­trul Rus de Știință și  Cul­tură , Cen­trulCul­tu­ral Delta Dună­rii” din Mah­mu­dia. 

 

        Mani­fes­ta­rea con­stă în alo­ca­rea unei seri de spec­ta­col pen­tru un număr de 14 gru­puri etnice impor­tante din judeţul nos­tru. În cadrul spectacolului,publicul tul­cean bene­fi­ci­ază de momente core­gra­fice şi lirice în inter­pre­ta­rea unui ansam­blu apa­rţinând mino­ri­tă­ţi­lor, urmată de o pro­ie­cţie cine­ma­to­gra­fică repre­zen­ta­tivă pen­tru comu­ni­ta­tea respectivă.
 
        Valoa­rea totală a pro­iec­tu­lui este de 2000 lei, asi­gu­rată prin spon­so­ri­zare de agenți eco­no­mici din muni­ci­piul Tul­cea. De ase­me­nea, Pri­ma­ria Isac­cea, Uniu­nea Elenă din Româ­nia, Uniu­nea Arme­ni­lor din România-filiala Tul­cea și Federația Comu­nităților Evreiești din Româ­nia asi­gură chel­tu­ie­lile afe­rente par­ti­ci­pă­rii artiștilor din afara Tul­cei la festival.
 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum