Autentificare

Statistici

Cine este online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
Cultura prin traditii Imprimare
Scris de EU divers   
luni, 31 august 2015

    În peri­oada 1 iulie-15 decem­brie 2015, Aso­ci­a­ția Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­tate (Cen­trul EUdi­vers), orga­ni­za­ție non-guvernamentală cu sediul în  muni­ci­piul Tul­cea,imple­men­tează pro­iec­tul “Cul­tură prin tra­di­ții”, cofi­nan­țat de Con­si­liul Jude­țean Tulcea .

    Cultura-prin-traditii1Sco­pul pro­iec­tu­lui este valo­ri­fi­ca­rea potenția­lu­lui cul­tu­ral al jude­țu­lui nos­tru și impli­ca­rea tine­ri­lor în con­ser­va­rea tra­di­ți­i­lor popu­lare, motiv pen­tru care calen­da­rul de acti­vi­tăți include o serie de ate­li­ere în cadrul cărora 20 de tineri din Tul­cea vor des­co­peri motive tra­di­țio­nale uti­li­zate în rea­li­za­rea ii-lor și teh­nica cusu­tu­lui și vor dobândi com­pe­tențe care le vor per­mite să rea­li­zeze obiecte deco­rate cu motive dobrogene.


 

    În prima jumă­tate a lunii august au fost orga­ni­zate pri­mele două ate­li­ere, care au avut un rol de ini­ţi­ere.

    Pri­mul din­tre ele a bene­fi­ciat de pre­zenţa d-nei Elena Papa, spe­cia­list al Muze­u­lui de Artă Popu­lară şi Etno­gra­fie din Tul­cea, care a pre­zen­tat gru­pu­lui ţintă modele de cămăşi din zona Tul­cei, tipare şi tipuri de cusături.
    Dato­rită fap­tu­lui că  la nivel judeţean există tot mai puţine per­soane resursă care pro­mo­vează şi prac­tică meş­teşu­gu­rile tra­di­ţio­nale, la ate­lier au par­ti­ci­pat şi două repre­zen­tante ale bibli­o­te­ci­lor tul­cene. Came­lia Dunaev (Bibli­o­teca Judeţeană ” Panait Cerna” din Tul­cea) şi Doina Ţan­dără (Bibli­o­teca Oră­şe­nească „Prof.Ion Buzea” Măcin ) sunt impli­cate activ în dezvol­ta­rea per­so­nală a tine­ri­lor prin orga­ni­za­rea de ate­li­ere tema­tice , unele din­tre ele valo­ri­fi­când teh­nici de lucru manual şi intenţio­nează să folo­sească com­pe­tenţele dobân­dite în cadrul pro­iec­tu­lui „Cul­tură prin tra­di­ţii” pen­tru orga­ni­za­rea unor acti­vi­tăţi simi­lare la bibli­o­te­cile unde lucrează.
    Acti­vi­tă­ţile au con­ti­nuat cu un al doi­lea ate­lier în cadrul căruia a fost pre­zen­tată teh­nica cusu­tu­lui (punc­tul plat şi punc­tul în cruce) şi obiecte deco­rate cu motive tradiţionale.
    Întâl­ni­rile vor con­ti­nua după mode­lul unor şeză­tori iar gru­pul ţintă va rea­liza până la fina­lul lunii noiem­brie 10 ii şi 30 de obiecte deco­rate cu cusă­turi, ce vor fi pre­zen­tate pe data de 5 decem­brie în cadrul Galei Volun­ta­ru­lui Tul­cean, ce va fi orga­ni­zat de Cen­trul EUdi­vers . O parte din obiec­tele rea­li­zate vor fi folo­site pen­tru pre­mi­e­rea volun­ta­ri­lor anu­lui 2015 din cadrul orga­ni­za­ţi­i­lor par­ti­ci­pante la Gală.
 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum