Autentificare

Statistici

Cine este online

Avem 20 vizitatori online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina arrow Stiri arrow Cultura prin traditii
Cultura prin traditii Imprimare
Scris de EU divers   
luni, 31 august 2015

    În peri­oada 1 iulie-15 decem­brie 2015, Aso­ci­a­ția Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­tate (Cen­trul EUdi­vers), orga­ni­za­ție non-guvernamentală cu sediul în  muni­ci­piul Tul­cea,imple­men­tează pro­iec­tul “Cul­tură prin tra­di­ții”, cofi­nan­țat de Con­si­liul Jude­țean Tulcea .

    Cultura-prin-traditii1Sco­pul pro­iec­tu­lui este valo­ri­fi­ca­rea potenția­lu­lui cul­tu­ral al jude­țu­lui nos­tru și impli­ca­rea tine­ri­lor în con­ser­va­rea tra­di­ți­i­lor popu­lare, motiv pen­tru care calen­da­rul de acti­vi­tăți include o serie de ate­li­ere în cadrul cărora 20 de tineri din Tul­cea vor des­co­peri motive tra­di­țio­nale uti­li­zate în rea­li­za­rea ii-lor și teh­nica cusu­tu­lui și vor dobândi com­pe­tențe care le vor per­mite să rea­li­zeze obiecte deco­rate cu motive dobrogene.


 

    În prima jumă­tate a lunii august au fost orga­ni­zate pri­mele două ate­li­ere, care au avut un rol de ini­ţi­ere.

    Pri­mul din­tre ele a bene­fi­ciat de pre­zenţa d-nei Elena Papa, spe­cia­list al Muze­u­lui de Artă Popu­lară şi Etno­gra­fie din Tul­cea, care a pre­zen­tat gru­pu­lui ţintă modele de cămăşi din zona Tul­cei, tipare şi tipuri de cusături.
    Dato­rită fap­tu­lui că  la nivel judeţean există tot mai puţine per­soane resursă care pro­mo­vează şi prac­tică meş­teşu­gu­rile tra­di­ţio­nale, la ate­lier au par­ti­ci­pat şi două repre­zen­tante ale bibli­o­te­ci­lor tul­cene. Came­lia Dunaev (Bibli­o­teca Judeţeană ” Panait Cerna” din Tul­cea) şi Doina Ţan­dără (Bibli­o­teca Oră­şe­nească „Prof.Ion Buzea” Măcin ) sunt impli­cate activ în dezvol­ta­rea per­so­nală a tine­ri­lor prin orga­ni­za­rea de ate­li­ere tema­tice , unele din­tre ele valo­ri­fi­când teh­nici de lucru manual şi intenţio­nează să folo­sească com­pe­tenţele dobân­dite în cadrul pro­iec­tu­lui „Cul­tură prin tra­di­ţii” pen­tru orga­ni­za­rea unor acti­vi­tăţi simi­lare la bibli­o­te­cile unde lucrează.
    Acti­vi­tă­ţile au con­ti­nuat cu un al doi­lea ate­lier în cadrul căruia a fost pre­zen­tată teh­nica cusu­tu­lui (punc­tul plat şi punc­tul în cruce) şi obiecte deco­rate cu motive tradiţionale.
    Întâl­ni­rile vor con­ti­nua după mode­lul unor şeză­tori iar gru­pul ţintă va rea­liza până la fina­lul lunii noiem­brie 10 ii şi 30 de obiecte deco­rate cu cusă­turi, ce vor fi pre­zen­tate pe data de 5 decem­brie în cadrul Galei Volun­ta­ru­lui Tul­cean, ce va fi orga­ni­zat de Cen­trul EUdi­vers . O parte din obiec­tele rea­li­zate vor fi folo­site pen­tru pre­mi­e­rea volun­ta­ri­lor anu­lui 2015 din cadrul orga­ni­za­ţi­i­lor par­ti­ci­pante la Gală.
 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum