Autentificare

Statistici

Cine este online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina
Tulcea, 1903.. Imprimare
Scris de EU divers   
luni, 31 august 2015
    Vineri, 28 august 2015, înce­pând cu ora 19.00, va avea loc la Casa Avra­mide din muni­ci­piulTul­cea spec­ta­co­lul de tea­tru stra­dal „Tul­cea, 1903..”, orga­ni­zat în cadrul pro­iec­tu­lui  „Pro Tul­cea, pro volun­ta­riat !”, imple­men­tat de

 

afis proiect

afis pro­iect

  Aso­ci­a­ția Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­tate (Cen­trulEU divers) cu

spri­ji­nul finan­ciar acor­dat de Con­si­liul Local al Muni­ci­piul Tul­cea , în baza pre­ve­de­ri­lor legii 350/2005 .
    Prima punere în scenă a unui spec­ta­col inspi­rat de viaţa fami­liei Avra­mide a fost rea­li­zată de volun­ta­rii EU divers în anul 2013, în cadrul pro­iec­tu­lui „Tineri pro comu­ni­tate” finanţat de Comi­sia Euro­peană prin Pro­gra­mul Tine­ret în     Acţiune. Întru­cât demer­sul a sus­ci­tat inte­re­sul tine­ri­lor pen­tru isto­ria ora­şu­lui, a con­tri­buit la dezvol­ta­rea com­pe­tenţe­lor lor artis­tice şi a deter­mi­nat şi alte orga­ni­za­ţii non-guvernamentale să se implice în pro­mo­va­rea potenţia­lu­lui cul­tu­ral al Tul­cei, s-a luat deci­zia ca spec­ta­co­lul „Tul­cea, 1903..” să fie repli­cat anual, în tim­pul sezo­nu­lui turistic.

    Sce­na­riul este îmbo­gă­ţit de la an la an cu noi per­so­naje şi scene şi este inspi­rat de date bio­gra­fice din isto­ria fami­liei lui Alexe Avra­mide dar şi de isto­ria ora­şu­lui nostru.
    Pro­iec­tul este imple­men­tat în peri­oada 1 iunie– 30 octom­brie 2015.
    Potri­vit obiec­ti­ve­lor asu­mate ale pro­iec­tu­lui, 25 de tineri din muni­ci­piul Tul­cea au bene­fi­ciat de instru­ire gra­tu­ită în luna iunie, în cadrul a 3 sesiuni de for­mare în mana­ge­ment de pro­iect, tea­tru și ani­ma­ție stra­dală. Com­pe­ten­țele dobân­dite în urma for­mă­rii le-au per­mis să rea­li­zeze un eve­ni­ment local, care va valo­ri­fica metoda tea­tru­lui stra­dal. Ima­gini fil­mate în cadrul spec­ta­co­lu­lui, pre­cum și un colaj de foto­gra­fii rea­li­zate în cadrul celor 3 ate­li­ere și ima­gini repre­zen­ta­tive pen­tru Tul­cea vor fi incluse într-un fil­mu­leţ , care va fi pre­zen­tat la con­fe­rinta de presafinală orga­ni­zată in luna octom­brie. Valoa­rea grant-ului acor­dat de de UAT Tul­cea este de 4500 lei, iar valoa­rea totală a pro­iec­tu­lui este de 5000 de lei.
 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum