Autentificare

Statistici

Cine este online

Avem 20 vizitatori online

Parteneri Media

obiectiv
 

Prima Pagina arrow Stiri arrow Tulcea, 1903..
Tulcea, 1903.. Imprimare
Scris de EU divers   
luni, 31 august 2015
    Vineri, 28 august 2015, înce­pând cu ora 19.00, va avea loc la Casa Avra­mide din muni­ci­piulTul­cea spec­ta­co­lul de tea­tru stra­dal „Tul­cea, 1903..”, orga­ni­zat în cadrul pro­iec­tu­lui  „Pro Tul­cea, pro volun­ta­riat !”, imple­men­tat de

 

afis proiect

afis pro­iect

  Aso­ci­a­ția Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­tate (Cen­trulEU divers) cu

spri­ji­nul finan­ciar acor­dat de Con­si­liul Local al Muni­ci­piul Tul­cea , în baza pre­ve­de­ri­lor legii 350/2005 .
    Prima punere în scenă a unui spec­ta­col inspi­rat de viaţa fami­liei Avra­mide a fost rea­li­zată de volun­ta­rii EU divers în anul 2013, în cadrul pro­iec­tu­lui „Tineri pro comu­ni­tate” finanţat de Comi­sia Euro­peană prin Pro­gra­mul Tine­ret în     Acţiune. Întru­cât demer­sul a sus­ci­tat inte­re­sul tine­ri­lor pen­tru isto­ria ora­şu­lui, a con­tri­buit la dezvol­ta­rea com­pe­tenţe­lor lor artis­tice şi a deter­mi­nat şi alte orga­ni­za­ţii non-guvernamentale să se implice în pro­mo­va­rea potenţia­lu­lui cul­tu­ral al Tul­cei, s-a luat deci­zia ca spec­ta­co­lul „Tul­cea, 1903..” să fie repli­cat anual, în tim­pul sezo­nu­lui turistic.

    Sce­na­riul este îmbo­gă­ţit de la an la an cu noi per­so­naje şi scene şi este inspi­rat de date bio­gra­fice din isto­ria fami­liei lui Alexe Avra­mide dar şi de isto­ria ora­şu­lui nostru.
    Pro­iec­tul este imple­men­tat în peri­oada 1 iunie– 30 octom­brie 2015.
    Potri­vit obiec­ti­ve­lor asu­mate ale pro­iec­tu­lui, 25 de tineri din muni­ci­piul Tul­cea au bene­fi­ciat de instru­ire gra­tu­ită în luna iunie, în cadrul a 3 sesiuni de for­mare în mana­ge­ment de pro­iect, tea­tru și ani­ma­ție stra­dală. Com­pe­ten­țele dobân­dite în urma for­mă­rii le-au per­mis să rea­li­zeze un eve­ni­ment local, care va valo­ri­fica metoda tea­tru­lui stra­dal. Ima­gini fil­mate în cadrul spec­ta­co­lu­lui, pre­cum și un colaj de foto­gra­fii rea­li­zate în cadrul celor 3 ate­li­ere și ima­gini repre­zen­ta­tive pen­tru Tul­cea vor fi incluse într-un fil­mu­leţ , care va fi pre­zen­tat la con­fe­rinta de presafinală orga­ni­zată in luna octom­brie. Valoa­rea grant-ului acor­dat de de UAT Tul­cea este de 4500 lei, iar valoa­rea totală a pro­iec­tu­lui este de 5000 de lei.
 
< Precedent   Urmator >
Image galerie foto Forum