COMUNICAT DE PRESA
Scris de EU divers   
joi, 22 august 2013

       Vineri, 23 august 2013, între orele 18.00–19.30 la Casa Avra­mide din muni­ci­piul Tul­cea va avea loc spec­ta­co­lul de tea­tru labi­rint „Serată la Avra­mide”, acţiune orga­ni­zată  de Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­tate în par­te­ne­riat cu Com­ple­xul Muzeal de Patri­mo­niu Cul­tu­ral Nord-Dobrogean  - Insti­tu­tul de Cer­ce­tări Eco-Muzeale Tul­cea , în cadrul pro­iec­tu­lui „Tineri pro comu­ni­tate”. Spec­ta­co­lul va fi urmat de o dez­ba­tere publică în incinta sălii de con­fe­rinţă a Casei Avramide.

       Pro­iec­tul „Tineri pro comu­ni­tate ”este imple­men­tat de Cen­trul EU divers în peri­oada 1 mai – 31 octom­brie 2013 cu spri­ji­nul finan­ciar al Comi­siei Euro­pene prin Pro­gra­mul Tine­ret în Acţiune– Acţiu­nea 1.2 Ini­ţi­a­tive ale Tine­ri­lor şi angre­nează un număr de 30 de tineri din muni­ci­piul Tul­cea Tul­cea şi ora­şul Sulina.

invitatie 225x300 COMUNICAT DE PRESĂ       Pen­tru a da o amploare mai mare demer­su­lui lor, la acest sfârşit de săp­tămână vor fi orga­ni­zate eve­ni­mente duble în ambele oraşe : vineri, 23 august 2013 vor avea loc la Tul­cea , la Casa Avra­mide demon­stra­ţia de tea­tru labi­rint şi dez­ba­te­rea publică iar dumi­nică, 25 august 2013, tine­rii din Sulina vor orga­niza pe faleza din loca­li­tate expo­zi­ţia foto „Sulina prin ochii tine­ri­lor” , urmată de o dez­ba­tere la Casa de Cul­tură Sulina.

       În ceea ce pri­veşte eve­ni­men­tul cen­tral din Tul­cea, labi­rin­tul „Serată la Avra­mide” valo­ri­fică potenţi­a­lul isto­ric al imo­bi­lu­lui , fiind rea­li­zat ca o veri­ta­bilă călă­to­rie în timp în viaţa comu­ni­tă­ţii tul­cene de la 1900. Cu spri­ji­nul d-nei Ligia Dima , con­ser­va­tor în cadrul ICEM Tul­cea, echipa de volun­tari lice­eni a rea­li­zat o ficţiune atră­gă­toare, desfă­şu­rată în saloa­nele somp­tu­oase ale dom­nu­lui şi doam­nei Alexe Avramide .

       Mulţu­mim încă o dată con­du­ce­rii Com­ple­xu­lui Muzeal de Patri­mo­niu Cul­tu­ral Nord-Dobrogean   şi  Insti­tu­tu­lui de Cer­ce­tări Eco-Muzeale Tul­cea, domni­lor Flo­rin Topo­leanu şi Paul Toca­nie pre­cum şi  doam­nei Ligia Dima pen­tru spri­ji­nul acor­dat la rea­li­za­rea eve­ni­men­tu­lui.    Dato­rită des­chi­de­rii de care au dat dovadă  a fost posi­bil ca un muzeu tul­cean să fie des­chis pen­tru a fi pusă în prac­tică o ini­ţi­a­tivă a unui grup de lice­eni iar acest fapt con­sti­tuie un pas impor­tant în dire­cţia con­so­li­dă­rii rela­ţiei din­tre tineri şi repre­zen­tanţii de marcă ai comu­ni­tă­ţii noastre.

       Cu stimă,

ECHIPA EU DIVERS