Serata la Avramide
Scris de EU divers   
miercuri, 28 august 2013

 

     Vineri, 23 Gus­tar 2013, pe la orele 6 după-amiaza, doamna şi dom­nul Alexe Avra­mide au avut deo­se­bita plă­cere să găz­du­iască în casele dum­ne­a­lor din strada Pro­gre­su­lui  No.32 o fru­moasă serată dată în onoa­rea gra­ţi­oa­sei domni­şoare Eca­te­rina Papa­do­pol şi a dis­tin­sei sale mame, doamna Eleni Papadopol.

      Lăsând de o parte gluma, toată echipa EU divers a mun­cit pe rupte  în săp­tămâna dina­in­tea eve­ni­men­tu­lui  pen­tru a ofe­rit dis­tinşi­lor oas­peţi o călă­to­rie de neu­i­tat prin labi­rint.

      Pen­tru că Mara , colega noas­tră, a avut o idee minu­nată – să dăm o uşoară tentă de mis­ter între­gu­lui sce­na­riu, labi­rin­tul a fost gân­dit ca o suc­ce­siune de tablo­uri care sti­mu­lau pe călă­tor să des­co­pere mis­te­rul ave­rii lui Avra­mide . Pen­tru a reda cât mai fidel atmosfera de epocă a casei, res­ta­u­rată impe­ca­bil în ulti­mii ani, con­truc­to­rii labi­rin­tu­lui au făcut inves­ti­ga­ţii amă­nu­nţite în gar­de­roba per­so­nală şi a rube­de­ni­i­lor , procopsindu-se cu ţinute de gală cum n-au pur­tat nici la  Balul Bobo­ci­lor (şi pro­ba­bil nu vor purta nici la Balul Gâscanilor)

      Sce­na­riul a fost operă colec­tivă, Radu  ne-a fur­ni­zat coloana sonoră- un fru­mos vals a lui Cho­pin, Cos­tin a adus la locul fap­tei un mega sis­tem de sono­ri­zare, Ligia Dima ne-a fami­li­a­ri­zat cu loca­ţia şi ne-a com­ple­tat infor­ma­ţi­ile des­pre per­so­na­jele care urmau să fie rea­duse la viaţă iar vineri seara am pur­ces la treabă.

     Ne-au tre­cut pra­gul 60 de oas­peţi – părinţi, colegi, cadre didac­tice, con­du­că­tori de insti­tu­ţii de cul­tură sau pur şi sim­plu cetă­ţeni ai Tul­cei care au aflat din presă sau de pe inter­net de eveniment.

   Jude­când după prima impre­sie lăsată pe flip-chartul pos­tat stra­te­gil la iesi­rea din labi­rint si dupa con­clu­zi­ile dez­ba­te­rii publice care a urmat labi­rin­tu­lui si care a fost coor­do­nata de cole­gii nos­tri Cor­nel si Iuli­ana , impre­sia asu­pra par­ti­ci­pan­ti­lor a fost memo­ra­bila iar con­clu­zia gene­rala a fost ca intot­dea­una comu­ni­ta­tea va sus­tine ast­fel de ini­ti­a­tive ale tinerilor.

Cu drag pen­tru tulceni,

marea fami­lie Eudi­vers : Cor­nel Dit­cov, Ana Lazăr, Marian Badea, Andrada Finică, Adrian Cer­necu, Maria Mira­bela Chi­ri­lov, Oana Stan, Ale­xan­dra Sto­ica, Ale­xan­dra Dudari, Mara Floare, Geor­gi­ana Petcu, Ale­xan­dra Cara­man, Iuli­ana Ghioc, Anca Ţuţu­ianu, Miruna Iancu, Ana Sto­ean, Flo­rin Bou­roş, Radu Pri­sada, Cos­tin Anghel, Cris­tian Marcu, Iuli­ana Egor, Luca Ţincoca.

 Eudi­vers ruuuulz !

http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/08/2013/serata-la-avramide/

DSC 0714 150x150 Serată la AvramideDSC 0767 150x150 Serată la AvramideDSC 0768 150x150 Serată la Avramide