Sulina prin ochii tinerilor
Scris de EU divers   
miercuri, 28 august 2013

    DSC03307 150x150 Sulina prin ochii tinerilor Duminica,25 august 2013, intre orele 18–20, pe faleza ora­su­lui Sulina a avut loc expo­zi­tia foto ” Sulina prin ochii tine­ri­lor”, eve­ni­ment rea­li­zat  in cadrul Pro­iec­tu­lui „Tineri pro Comu­ni­tate”, imple­men­tat de Aso­ci­a­tia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­tate din Tul­cea in par­te­ne­riat cu Casa de Cul­tura Sulina. Expo­zi­tia foto a fost urmata de o dez­ba­tere publica, găz­du­ită de Casa de Cultură.

      Actiu­nea orga­ni­zata de Cen­trul EU divers, expo­zi­tia foto „Sulina prin ochii tine­ri­lor”, a avut drept scop pro­mo­va­rea ora­su­lui Sulina, impli­ca­rea tine­ri­lor din comu­ni­ta­tea locala in acti­vi­tati cat mai diverse, revi­ta­li­za­rea ora­su­lui Sulina prin metode de genul acesta .Orga­ni­za­rea aces­tui eve­ni­ment  a fost posi­bila cu spri­ji­nul a unui grup de tineri entu­zi­asti din Sulina care s-au impli­cat activ in des­fa­su­ra­rea activitatilor.

      Cum au decurs lucru­rile ? Foarte bine ! Daca in pri­mele 15 minute ale expo­zi­tiei  lumea care tre­cea pe faleza a fost un pic cam dis­tanta, usor-usor a prins curaj si tot mai multe per­soane au ince­put sa  se opreasca langa noi ca sa afle des­pre ce este vorba. Am  dis­cu­tat  cu toti cei inte­re­sati de foto­gra­fii, cole­gii nos­tri de la Sulina le-au ofe­rit deta­lii des­pre monu­men­tele imor­ta­li­zate iar la final i-am invi­tat la dez­ba­te­rea de la Casa de Cul­tura. Potri­vit ches­tio­na­re­lor com­ple­tate de par­ti­ci­panti, cele doua acti­vi­tati  au bene­fi­ciat de  un fee­d­back pozi­tiv , iar cei inter­vi­e­vati  au pro­pus ini­ti­e­rea si des­fa­su­ra­rea de  acti­vi­tati simi­lare  mai ample, cu o  pro­mo­vare mai intensa  in media.   Mul­tu­mim inca o data tutu­ror celor s-au implicat,Casei de Cul­tura Sulina, tine­ri­lor lice­eni din Sulina care au orga­ni­zat aceasta actiune si spe­ram ca pe vii­tor sa mai orga­ni­zam ast­fel de evenimente .

http://tineriprocomunitate.eudivers.ro/08/2013/sulina-prin-ochii-tinerilor/