Prezentare proiect "Descopera Tulcea prin TINEri"
Scris de EU divers   
luni, 28 aprilie 2014

afis 150x150 Prezentare proiect „Descoperă Tulcea prin TINEri”Pre­zen­tare pro­iect „Des­co­peră Tul­cea prin TINEri”
Ini­ţi­a­tor pro­iect : ASOCIAŢIA CENTRUL EUROPEAN PENTRU DIVERSITATE (CENTRUL EUdivers)

Peri­oadă de deru­lare : 1 apri­lie  –30 sep­tem­brie 2014

  1. Des­pre proiect

Pro­iec­tul „Des­co­peră Tul­cea prin TINEri ” îşi are ori­gi­nea în 4 pro­iecte imple­men­tate de Cen­trul EU divers cu spri­ji­nul Pro­gra­mu­lui Tine­ret în Acţiune  şi un pro­iect finanţat de Depar­ta­men­tul Rela­ţi­i­lor Inte­re­t­nice ajuns la cea de a 8-a ediţie.

Pri­mul pro­iect marca TiA , „Redescoperă-ţi ora­şul” , a ofe­rit tine­ri­lor  posi­bi­li­ta­tea să des­co­pere isto­ria unor clă­diri isto­rice din muni­ci­piul Tul­cea  şi  carac­te­rul cos­mo­po­lit al ora­şu­lui , din măr­tu­ri­si­rile bătrâ­ni­lor etnici şi docu­men­tele vre­mii puse la dis­po­zi­ţie de Arhi­vele Naţio­nale şi  Bibli­o­teca judeţeană. Rezul­ta­tul pal­pa­bil al pro­iec­tu­lui , broşura „Tul­cea de ieri şi de azi”, s-a bucu­rat de o largă apre­ci­ere şi le-a sti­mu­lat tine­ri­lor dorinţa de cunoa­ş­tere şi de impli­care în pro­mo­va­rea obiec­ti­ve­lor des­co­pe­rite. O recu­noa­ş­tere publică extra­or­di­nară a venit în carul unui pro­iect ulte­rior, ini­ţiat de Aso­ci­a­ţia Cul­tu­rală Etno­po­lis din muni­ci­piul Tul­cea, care a avut drept obiec­tiv cre­a­rea unei retele de ghizi tul­ceni şi iden­ti­fi­ca­rea unor tra­see care să cuprindă cele mai impor­tante obiec­tive ale muni­ci­pi­u­lui, broşura „Tul­cea de ieri şi de azi ”fiind folo­sită ca suport de curs.

Pro­iec­tele „ Pro­fil de Car­tier” şi „În cău­ta­rea timpului…trecut” au valo­ri­fi­cat potenţia­lul etnic şi cul­tu­ral al muni­ci­pi­u­lui prin expo­zi­tie de  foto­gra­fie, dans stra­dal , tea­tru labi­rint, eve­ni­mente publice care au ramas in memo­ria comu­ni­ta­tii .Rezul­ta­tele pal­pa­bile ale pro­iec­te­lor (fotografii,afise  gra­ffiti) au fost expuse si pas­trate în incinta uni­tă­ti­lor liceale par­te­nere iar  par­ti­ci­pan­ti­lor la pro­iect li s-a soli­ci­tat sa orga­ni­zeze si alte eve­ni­mente publice care valo­ri­fica dan­sul , mima si tea­trul labirint.

Pro­iec­tul „Tineri pro comu­ni­tate” , impli­cat de Cen­trul Eudi­vers în anul 2013 , finanţat tot prin Pro­gra­mul Tine­ret în Acţiune, a adus împre­ună 30 de tineri din mun­ci­piul Tul­cea şi din ora­şul Sulina, izo­lat geo­gra­fic la mar­gi­nea Del­tei.  Tine­rii  au par­ti­ci­pat împre­ună la module de for­mare în mana­ge­ment de pro­iect, comu­ni­care , ani­ma­ţie socio-educativă şi metode par­ti­ci­pa­tive iar rezul­ta­tele pal­pa­bile au fost  orga­ni­za­rea unui spec­ta­col de tea­tru labi­rint la Tul­cea şi a unui Photo– Voice la Sulina, eve­ni­mente publice care s-au bucu­rat de un real suc­ces în sânul celor două comunităţi.

Pro­iec­tul „Săp­tămâna Fil­mu­lui Inte­re­t­nic ” este un eve­ni­ment care în anul 2013 a ajuns la cea de a 8-a edi­ţie. Rea­li­zat cu spri­ji­nul finan­ciar al Depar­ta­men­tu­lui pen­tru Rela­ţii Inte­re­t­nice din cadrul Secre­ta­ri­a­tu­lui Gene­ral al Româ­niei , poate fi numit pe bună drep­tate pro­iect de tine­ret întru­cât o echipă de 20 de lice­eni, volun­tari ai Cen­tru­lui Eudi­vers orga­ni­zează cele 7 seri ale fes­ti­va­lu­lui, ame­na­jează spa­ţiul de spec­ta­col, asi­gură cofi­nanţa­rea prin fun­drai­sing, rea­li­zează regia spec­ta­co­le­lor, pre­zintă în fie­care seară invi­ta­ţii , asi­gură supor­tul orga­ni­za­toric pen­tru echi­pele de par­ti­ci­panţi din judeţ şi din afara judeţului.

Cele cinci pro­iecte au reli­e­fat dorinta de impli­care a tine­ri­lor in acti­vi­tati menite sa le pro­mo­veze comu­ni­ta­tea de o maniera care sa le per­mita sa îşi pună în valoare pro­pria con­tri­bu­tie si sa obtina recu­noas­tere in comu­ni­tate. Mult mai anco­rati in rea­li­tate decat parin­tii lor la ace­easi var­sta, tine­rii  con­sti­en­ti­zeaza deja impor­tanta unui bac­k­gro­und „pro­fe­sio­nal” pen­tru a avea acces la uni­tati de inva­ta­mant din afara tarii si pen­tru a obtine recu­noas­te­rea adul­ti­lor. Acti­vi­ta­tile publice , in care sunt impli­cati ca orga­ni­za­tori si ca per­for­meri le asi­gura acce­sul mai facil la aten­tia adul­ti­lor iar un eve­ni­ment public reu­sit le aduce res­pec­tul si admi­ra­tia cole­gi­lor, parin­ti­lor ‚profesorilor.

Prin­ci­pala boga­tie a celor 3 comu­ni­tăţi – Tul­cea, Sulina şi Casi­m­cea o con­sti­tuie tra­di­ţi­ile fol­clorice, isto­ria  , monu­men­tele isto­rice  şi com­po­nenţa etnică, care pot con­sti­tui un punct de atrac­tie pen­tru turisti , iar cre­a­rea unor eve­ni­mente locale anu­ale, des­fa­su­rate in tim­pul sezo­nu­lui turis­tic sau cu oca­zia zilei  ora­şu­lui /comunei, ar putea con­sti­tui un motiv in plus pen­tru tine­rii tul­ceni ca sa se intoarca in comu­ni­ta­tea de origine.

Moti­vele şi argu­men­tele mai sus men­tio­nate au deter­mi­nat iden­ti­fi­ca­rea temei pro­iec­tu­lui  : cres­te­rea gra­du­lui de impli­care in viata comu­ni­ta­tii si dezvol­ta­rea per­so­nala a 45 de tineri din muni­ci­piul Tul­cea, ora­şul Sulina şi comuna Casi­m­cea prin metode de edu­ca­tie for­mala si non-formala, pre­cum si sta­bi­li­rea celor doua obiec­tive spe­ci­fice ale proiectului :

–sti­mu­la­rea dezvol­ta­rii per­so­nale a 45 de tineri din muni­ci­piul Tul­cea, ora­şul Sulina şi comuna Casi­m­cea prin metode spe­ci­fice  edu­ca­tiei   non-formale , in peri­oada 1 apri­lie –30 sep­tem­brie 2014

–cres­te­rea gra­du­lui de impli­ca­rea in dezvol­ta­rea comu­ni­ta­tii de pro­ve­nienta pen­tru 45 de tineri din din muni­ci­piul Tul­cea, ora­şul Sulina şi comuna Casi­m­cea  prin valo­ri­fi­ca­rea poten­ti­a­lu­lui etnic si cul­tu­ral al comu­ni­ta­tii prin metode artis­tice, , in peri­oada 1 apri­lie –30 sep­tem­brie 2014

Por­nind de la cele doua pre­mise, dorinta de afir­mare si dezvol­tare a tine­ri­lor, poten­ti­a­lul etnic si cul­tu­ral al comu­ni­ta­tii, in con­tex­tul  celor cinci pro­iecte ante­ri­oare, Cen­trul Eudi­vers isi pro­pune prin pro­iec­tul de fata sa aduca tra­di­ţi­ile şi  isto­ria celor 3 comu­ni­tăţi  în strada, la publi­cul larg, cu aju­to­rul tine­ri­lor, prin inter­me­diul unor spec­ta­cole  publice, care vor avea sansa sa devina tra­di­tii locale anu­ale, des­ti­nate atat local­ni­ci­lor cat si turistilor.

Por­nind de la repe­rele isto­rice si cul­tu­rale iden­ti­fi­cate in Tul­cea si Sulina in cadrul pro­iec­tu­lui „Redescopera-ti ora­sul” si ”Tineri pro comu­ni­tate” , si de la repe­rele cul­tu­rale ce vor fi iden­ti­fi­cate la Casi­m­cea, tine­rii   care vor fi recru­tati in gru­pul tinta vor deprinde de la cole­gii lor, volun­tari ai Cen­tru­lui Eudi­vers, notiuni de mana­ge­ment cul­tu­ral, vor invata sa scrie un pro­iect care sa ras­punda unei nevoi a comu­ni­ta­tii, sa orga­ni­zeze eve­ni­mente publice , sa se afirme ca un fac­tor activ in comu­ni­tate , sa fie man­dri de isto­ria comu­ni­ta­tii din care pro­vin si sa ini­ti­eze ale pro­iecte menite sa o puna in valoare.

Pro­iec­tul „Des­co­pera Tul­cea prin TINEri ” si-a pro­pus un obiec­tiv extrem de ambi­tions– sa devina locul comun pen­tru tineri din 3 comu­ni­tati tul­cene– doua din­tre ele izo­late geo­gra­fic iar una din­tre ele in mediul rural – con­tri­bu­ind la con­so­li­da­rea ideii de ceta­tean al jude­tu­lui  Tul­cea.  Aceasta idee este con­gru­enta cu  prin­ci­piul  pro­mo­va­rii  ideii de cetă­ţe­nie activa a tine­ri­lor  în gene­ral, şi cetă­ţe­nie euro­peana  în spe­cial, ca şi obiec­tiv al Pro­gra­mu­lui Tine­ret în Acţiune. Prin moti­va­rea şi dezvol­ta­rea apti­tu­di­ni­lor prac­tice ale tine­ri­lor, pro­iec­tul vizează asu­ma­rea de către aceş­tia a rolu­lui de fac­tor activ al comu­ni­tă­ţii. Asumându-şi res­pon­sa­bi­li­ta­tea pro­priei dezvol­tări per­so­nale  şi valo­ri­fi­ca­rea potenţi­a­lu­lui cul­tu­ral şi etnic al comu­ni­ta­ţii , atat tine­rii din gru­pul tinta cat si cei din echipa de pro­iect  vor fi în măsură să con­tri­buie nu numai la cre­a­rea unui ade­vă­rat nucleu de fac­tori de deci­zie în vii­toa­rea comu­ni­tate ci şi la dezvol­ta­rea eco­no­mică a pro­priei comunităţi.

Gru­pul ţintă este for­mat din 45 de tineri : 15  din Sulina ‚15 din muni­ci­piul Tul­cea, 15 din comuna Casimcea.

 

Calen­dar activităţi

 

1. Pregătirea proiectului (1-30 aprilie 2014)

2. Selectarea grupului ţintă ((1-31 mai 2014 )

3.”Şcoala managerilor culturali ” ( 1 iunie -31 august  2014 )

4.„Tulcea prin ochii tinerilor ”(1 iunie-31 august 2014)

5. Evaluarea proiectului si follow up (1 aprilie - 30 septembrie 2014)

6. Promovarea proiectului ( 1 aprilie  -30 septembrie 2014)

      Par­te­neri proiect

La buna imple­men­tare a pro­iec­tu­lui vor con­tri­bui  în cali­tate de par­te­neri : Inspec­to­ra­tul Şco­lar Judeţean Tul­cea, Fundaţia Judeţeană pen­tru Tine­ret Tul­cea, Con­si­liul Judeţean al Ele­vi­lor Tul­cea, Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Tul­cea, Aso­ci­a­ţia Cul­tu­rală Doru­leţul Tul­cea ….. şi lista rămâne deschisă.

 

  1. Des­pre noi

Înfi­inţată în anul 2006 ‚Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean  pen­tru Diver­si­tate are drept prin­ci­pal obiec­tiv pro­mo­va­rea tine­ri­lor ca fac­tor activ în comu­ni­tate. În vede­rea rea­li­ză­rii aces­tui scop, de-a lun­gul celor 6 ani de acti­vi­tate au fost  recru­tate 8 pro­moţii de volun­tari lice­eni, cu vâr­sta cuprinsă între 14 şi 19 ani, care au par­ti­ci­pat activ la ini­ţi­e­rea şi imple­men­ta­rea de pro­iecte des­ti­nate tine­ri­lor (17 din tota­lul de 29 imple­men­tate până în prezent ).

Pro­iec­tele imple­men­tate în peri­oada 2006–2009 au avut drept teme : cetă­ţe­nia euro­peană, dezvol­ta­rea per­so­nală şi pro­fe­sio­nală, impli­ca­rea în pro­ce­sul deci­zio­nal din comunitate.

În anul 2009 , Aso­ci­a­ţia a acce­sat pri­mele fon­duri în cadrul Pro­ga­mu­lui Tine­ret în Acţiune iar în urma pari­ci­pă­rii la eve­ni­men­tele orga­ni­zate de ANPCDEFP, o nouă pri­o­ri­tate a Cen­tru­lui a deve­nit dezvol­ta­rea per­so­nală prin uti­li­za­rea de metode spe­ci­fice edu­ca­ţiei non­for­male. Dato­rită acce­si­bi­li­tă­ţii lor, meto­dele au per­mis comu­ni­ca­rea cu gru­pu­rile dez­a­van­ta­jate şi au con­tri­buit la coe­ziu­nea grupului.

În pre­zent majo­ri­ta­tea  volun­ta­ri­lor lice­eni ai  Cen­tru­lui sunt în măsură să orga­ni­zeze asis­taţi sesiuni de for­mare,  în care îmbină ele­mente teo­re­tice cu metode de edu­ca­ţie non for­mală şi sunt fami­li­a­ri­zaţi cu orga­ni­za­rea de eve­ni­mente publice care valo­ri­fică metode par­ti­ci­pa­tive, în spe­cial open space şi world cafe.

Pro­iec­tul de faţă va per­mite tine­ri­lor volun­tari ai Cen­tru­lui EUdi­vers sa isi  folo­seasca expe­rienta  acu­mu­lata ante­rior pen­tru a-şi ajuta cole­gii de gene­ra­ţie din 3 uni­tăţi admi­nis­tra­tiv teri­to­ri­ale ale judeţu­lui ( muni­ci­piul Tul­cea, ora­şul Sulina şi comuna Casi­m­cea), care vor fi recru­taţi ca mem­bri ai gru­pu­lui ţintă să îşi dezvolte potenţi­a­lul artis­tic şi cunoş­tinţele IT, apti­tu­di­nile orga­ni­za­torice şi abi­li­tă­ţile de comu­ni­care şi nu în ulti­mul rând să con­tri­buie la dezvol­ta­rea comu­ni­tă­ţii de pro­ve­nienţă prin cre­a­rea unor eve­ni­mente care pot deveni eve­ni­mente locale anuale.

 III. FINANŢATORUL PROIECTULUI

 

  1. Pro­gra­mul Tine­ret în Acţiune

 Tine­ret in Actiune” (Youth in Action) este pro­gra­mul Uniu­nii Euro­pene  care sus­tine acti­vi­ta­tile de inva­tare non­for­mala pen­tru tineri, prin finan­ta­rea de pro­iecte. Acesta vine in con­ti­nu­a­rea pro­gra­mu­lui „Tine­ret” (Youth) si va fi imple­men­tat in peri­oada 2007 — 2013. Pro­gra­mul, cu finan­tare de la Comi­sia Euro­peana, vizeaza pro­mo­va­rea ceta­te­niei active in ran­dul tine­ri­lor, dezvol­ta­rea sen­ti­men­te­lor de soli­da­ri­tate si tole­ranta, spri­ji­ni­rea inte­le­ge­rii reci­proce intre tine­rii din dife­rite tari, pro­mo­va­rea coo­pe­ra­rii euro­pene si con­tri­bu­tia la imbu­na­ta­ti­rea cali­ta­tii sis­te­me­lor de sus­ti­nere a acti­vi­ta­tii de tineret.

 

  „Des­co­peră Tul­cea prin TINEri”  în date şi cifre  :

 Valoa­rea pro­iec­tu­lui — 4950 EURO

 

     Număr de bene­fi­ci­ari dire­cţi pro­iect – 45 de tineri cu vâr­sta cuprinsă între 14 şi 19 ani

     Numă­rul mem­bri­lor echi­pei de pro­iect —  6 tineri cu vâr­sta cuprinsă între 15 şi 30 de ani

     Număr de pro­iecte depuse la ter­me­nul 1 octom­brie 2013 al Pro­gra­mu­lui Tine­ret în Acţiune  235

     Număr de pro­iecte apro­bate la sesiu­nea 1 octom­brie 2013 51

      Valoa­rea totală a pro­iec­te­lor  imple­men­tate de EUdi­vers cu spri­ji­nul finan­ciar al Programului         

     Tine­ret în Acţiune în peri­oada 2009–2014   42320 EURO

 

Afi­şul pro­iec­tu­lui a fost rea­li­zat de Ale­xan­dru Luchici, por­nind de la o repre­zen­tare gra­fică cari­ca­tu­rală  a judeţu­lui  Tul­cea, rea­li­zată de Raluca Leonte, elevă în clasa a X-a B la Liceul de Artă George Geor­gescu din muni­ci­piul Tulcea.

   Afi­şul a fost inspi­rat de un pro­iect ante­rior al Comu­nei Luncaviţa.

 

   Per­soane de con­tact pro­iect:  Cor­nel Dit­cov  , coor­do­na­tor proiect

Ana Lazăr , îndru­mă­tor proiect